Sesja nr XLII

UCHWAŁA Nr XLII/374/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 marca 2014r. w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA Nr XLII/374/14
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 marca 2014r.


w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 12 § 4, § 11, § 12, § 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281 z 2012r. poz. 849, poz. 951, poz.1529, z 2014r. poz. 179, poz. 180) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 25 maja 2014 r. na terenie Gminy Gryfino tworzy się obwody głosowania w domu pomocy społecznej, w zakładzie pielęgnacyjno-opiekuńczym psychiatrycznym i w szpitalu. Numery, granice oraz siedziby obwodowych komisji wyborczych określa załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie, co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 12 § 4 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku - Kodeks Wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) „Rada gminy, w drodze uchwały, na wniosek wójta, tworzy odrębny obwód głosowania w zakładzie opieki zdrowotnej, domu pomocy społecznej, zakładzie karnym i areszcie śledczym oraz w oddziale zewnętrznym takiego zakładu i aresztu, jeżeli w dniu wyborów będzie w nim przebywać co najmniej 15 wyborców. Nieutworzenie obwodu jest możliwe wyłącznie w uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby kierującej daną jednostką.”
Na podstawie otrzymanych informacji dotyczących ilości pacjentów przebywających w poszczególnych jednostkach:

  1. Dom Pomocy Społecznej w Dębcach (59 osób zameldowanych na pobyt stały i 20 na pobyt czasowy),
  2. Zakład Pielęgnacyjno-Opiekuńczy Psychiatryczny w Nowym Czarnowie (40),
  3. Szpital Powiatowy w Gryfinie (42),
  4. Zakład Opiekuńczo-Leczniczy w Gryfinie (2, pozostałe osoby ubezwłasnowolnione)

zaistniała konieczność powołania na terenie Gminy Gryfino trzech odrębnych obwodów głosowania dla przeprowadzenia głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Siedziby obwodowych komisji wyborczych zostały wyznaczone na terenie tych obwodów głosowania.

Sporządziła:
Justyna Satanowska