Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/347/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XL/347/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 18.000zł

Dział Rozdział Paragraf

Wyszczególnienie

Kwota

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 18.000
758     Różne rozliczenia 18.000
75818   Rezerwy ogólne i celowe 18.000
4810 Rezerwy 18.000
OGÓŁEM 18.000

§ 2. Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 18.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 18.000
754     Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 18.000
75421   Zarządzanie kryzysowe 18.000
2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom 18.000
OGÓŁEM 18.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 754, 758 (rez. celowa)

  • 18.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się na wniosek Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania kryzysowego w celu zabezpieczenia środków na wydatki związane z zakupem zestawu ratownictwa technicznego dla OSP Wełtyń.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz