Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/344/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XL/344/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645, poz.1318), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 415.528

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 415.528
630     Turystyka 187.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 187.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 187.000
801     Oświata i wychowanie 228.528
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49.680
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49.680
80104   Przedszkola 161.253
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 161.253
80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 17.595
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17.595
OGÓŁEM 415.528

§ 2. Zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 4.285.528 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.285.528
700     Gospodarka mieszkaniowa 2.825.528
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 2.825.528
0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze 600.000
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 2.225.528
630     Turystyka 1.410.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1290.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 1.290.000
63095   Pozostała działalność 120.000
6208 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 120.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 50.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 50.000
6207 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 50.000
OGÓŁEM 4.285.528

§ 3. Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 4.113.000  zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 4.113.000
630     Turystyka 955.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 800.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 800.000
63095   Pozostała działalność 155.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 120.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 35.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.670.000
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.500.000
6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych 1.500.000
70095   Pozostała działalność 170.000
4260 Zakup energii 120.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 30.000
757       Obsługa długu publicznego 800.000
75702    Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 800.000
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 800.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 468.000
90001   Gospodarka ściekowa o ochrona wód 92.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 38.000
4300 Zakup usług pozostałych 20.000
4430 Różne opłaty i składki 34.000
90002   Gospodarka odpadami 146.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 8.000
4300 Zakup usług pozostałych 138.000
90003   Oczyszczanie miast i wsi 105.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 20.000
4300 Zakup usług pozostałych 85.000
90004   Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 50.000
4300 Zakup usług pozostałych 50.000
90013   Schroniska dla zwierząt 75.000
4300 Zakup usług pozostałych 75.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 220.000
92109   Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 220.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 80.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 50.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 90.000
OGÓŁEM 4.113.000

§ 4. Zwiększa się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 243.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 243.000
630     Turystyka 223.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 223.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 223.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 20.000
90015   Oświetlenie ulic, placów i dróg 20.000
4270 Zakup usług remontowych 20.000
OGÓŁEM 243.000

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 630, 900, 921

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.
Zmniejszeń dokonuje się w związku oszczędnościami powstałymi przy realizacji poszczególnych wydatków inwestycyjnych takich jak:
Opracowanie koncepcji i projektu budowlanego ścieżek rowerowych w ramach programu transgranicznego z udziałem środków z programu INTERREG IV A – 155.000 zł (wkład własny 120.000 zł, wkład unijny 35.000 zł).
Opracowanie projektu i budowa świetlicy w Wirowie przy udziale środków z PROW – 50.000 zł (wkład własny 20.000 zł, wkład unijny 20.000 zł).
Rozbudowa świetlicy w Krajniku PROW przy udziale środków z PROW – 100.000 zł (wkład własny 70.000 zł, wkład unijny 30.000 zł).
Zmniejszenie wydatków  (800.000 zł) oraz dochodów (1.290.000 zł) w rozdziale 63003 na zadaniu „Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” I ETAP dokonuje się w związku z planowaną realizacją i rozliczeniem budynku Tawerny w 2014 r. oraz oczekiwaniem na wpływ ostatniej transzy środków z rozliczenia robót podstawowych.
Zmniejszenie wydatków w dziale 921 na zadaniu „projekt remontu Pałacyku pod Lwami” (80.000 zł) wynika z faktu, że zgodnie z harmonogramem płatności z wykonawcą opracowania pierwsza transza płatności nastąpi po uzgodnieniu koncepcji z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków, biorąc pod uwagę terminy płatności rozliczenie pierwszej transzy nastąpi na początku 2014 r.
Środki uzyskane z oszczędności na ww. zadaniach przeznacza się na zadania:
„Rozbudowa centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odrą i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznego turystyki wodnej” I ETAP nabrzeża realizowany przy współudziale środków INTERREG IVA – zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę 73 000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z obsługą archeologiczną, nadzorami autorskimi i inwestorskimi, obsługą geodezyjną, prawną w związku z realizacją zadania budynku Tawerny.
„Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rzeki Odry Wschodniej km 717,5 – 718,6. Nabrzeże pasażerskie – północne” II ETAP nabrzeża realizowany przy współudziale środków z RPO WZP na lata 2007-2013 – zwiększenie wydatków w 2013 r. o kwotę 150 000 zł.
koszty eksploatacji i konserwacji oświetlenia ulicznego o 20.000 zł.

Dział 700,900

  • 600.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska w związku brakiem możliwości wykonania dochodów i jednocześnie oszczędnościami powstałymi przy realizacji poszczególnych wydatków.

Dział 700

  • 2.225.528 zł / 1.500.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami. Zmniejszenie planu dochodów jest niezbędne w związku pogarszającą się sytuacją na rynku nieruchomości i zmniejszeniem popytu na grunty zarówno pod zabudowę mieszkaniową jak i komercyjną ponadto po decyzji o podjęciu działań zmierzających do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino w rejonie Starego Miasta, odstąpiono od przeprowadzenia kolejnego przetargu na jeden z kwartałów nadodrzańskich i uchwałą nr XXXV/302/13 z dnia 27 czerwca 2013 Rada Miejska w Gryfinie wyraziła zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa w drodze darowizny gminnych nieruchomości obejmujących działkę nr 163/9 i cześć działki 163/5 w obrębie ewidencyjnym 5 miasto Gryfino. Jednocześnie w związku z brakiem możliwości zrealizowania części zadań związanych z wykupami nieruchomości na cele publiczne (brak zgody na wykup gruntów w rejonie Wełtyń II).

Dział 757

  • 800.000 zł – zmian w planie wydatków w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek dokonuje się w związku z obniżeniem stóp procentowych.

Dział 801

  • 228.528  zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku z wejściem w życie zmian w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. 2013, poz.827) i Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 720/2013 (rezerwa celowa poz.76; działanie 3.1.7.3.).

Zmiany planu dochodów i wydatków nie zwiększą deficytu budżetowego w 2013 roku.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz