Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/352/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

UCHWAŁA NR XL/352/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.


w sprawie upoważnienia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego

Na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) i art. 5d ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, 2013 r. poz. 984, 1238) uchwala się, co następuje:

§ 1 Upoważnia się Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej - prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej, o których mowa w art. 3 pkt 13c ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, zamieszkałych na terenie gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Od 1 stycznia 2014 r. osoba, której przyznano dodatek mieszkaniowy w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych, która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym i zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej będzie miała prawo do nowego świadczenia tj. zryczałtowanego dodatku energetycznego.
Zgodnie z przepisami prawa decyzję o przyznaniu dodatku energetycznego wydaje wójt, burmistrz, prezydent miasta.
W związku z faktem, że Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie prowadzi sprawy z zakresu przyznawania dodatków mieszkaniowych, zasadnym jest upoważnienie Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie do załatwiania indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego, o którym mowa w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne.

Sporządziła:
Izabela Buckowska