Sesja nr XL

UCHWAŁA NR XL/341/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 19 grudnia 2013 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok.

UCHWAŁA NR XL/341/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 19 grudnia 2013 r.


w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2014 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się na 2014 rok plany pracy Komisji:

  1. Rewizyjnej – załącznik nr 1.
  2. Budżetu, Finansów, Rolnictwa i Aktywności Gospodarczej – załącznik nr 2.
  3. Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego – załącznik nr 3.
  4. Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska – załącznik nr 4.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

W celu prawidłowej realizacji zadań przez komisje Rady Miejskiej w Gryfinie, zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym oraz Regulaminem Rady Miejskiej, stanowiącym załącznik do Statutu Gminy Gryfino, konieczne jest zatwierdzenie planów pracy komisji. Poszczególne komisje opracowują swoje plany pracy na następny rok, przedkładając je do akceptacji Radzie Miejskiej w Gryfinie.

Sporządziła:
Alicja Kowalska