Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/329/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR  XXXIX/329/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 listopada 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 307.188,39 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 307.188,39
758     Różne rozliczenia 78.660,39
75814   Różne rozliczenia finansowe 78.660,39
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 61.166,60
6330 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) 17.493,79
801     Oświata i wychowanie 228.528
80103   Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 49.680
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 49.680
80104   Przedszkola 161.253
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 161.253
80106   Inne formy wychowania przedszkolnego 17.595
2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 17.595
OGÓŁEM 307.188,39

§ 2. Zmniejsza się dochody z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 2.051.849,09zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.780.210,39
700     Gospodarka mieszkaniowa 1.187.180,39
70005   Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.187.180,39
0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych 1.187.180,39
758       Różne rozliczenia 558.108
75814    Różne rozliczenia finansowe 558.108
2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 558.108
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.922
85395   Pozostała działalność 34.922
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 29.683
2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 5.239
Przedszkole Nr 1 w Gryfinie 48.300
801     Oświata i wychowanie 48.300
80104   Przedszkola 48.300
0830 Wpływy z usług 48.300
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 118.038,70
801     Oświata i wychowanie 118.038,70
80104   Przedszkola 80.300
0830 Wpływy z usług 80.300
80195   Pozostała działalność 37.738,70
2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich 37.738,70
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 36.800
801     Oświata i wychowanie 36.800
80104   Przedszkola 36.800
0830 Wpływy z usług 36.800
Przedszkole Nr 4 w Gryfinie 33.200
801     Oświata i wychowanie 33.200
80104   Przedszkola 33.200
0830 Wpływy z usług 33.200
Przedszkole Nr 5 w Gryfinie 35.300
801     Oświata i wychowanie 35.300
80104   Przedszkola 35.300
0830 Wpływy z usług 35.300
OGÓŁEM 2.051.849,09

§ 3. Zmniejsza się wydatki z tytułu realizacji zadań własnych gminy o kwotę 1.744.660,70 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 581.000
852       Pomoc społeczna 531.000
85203    Ośrodki wsparcia 30.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 13.100
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 2.272
4120 Składki na Fundusz Pracy 321
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 13.000
4260 Zakup energii 1.307
85206    Wspieranie rodziny 107.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 11.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 2.000
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 94.000
85214    Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 114.000
3110 Świadczenia społeczne 90.000
4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego 24.000
85215    Dodatki mieszkaniowe 75.000
3110 Świadczenia społeczne 75.000
85219    Ośrodki pomocy społecznej 138.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 99.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 36.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000
85228    Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 47.000
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników 30.000
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 14.000
4120 Składki na Fundusz Pracy 3.000
85295    Pozostała działalność 20.000
3110 Świadczenia społeczne 20.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 50.000
85415   Pomoc materialna dla uczniów 50.000
3240 Stypendia dla uczniów 50.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.000.000
757     Obsługa długu publicznego 1.000.000
75702   Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 1.000.000
8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek 1.000.000
Zakład Ekonomiczno-Administracyjny Szkół w Gryfinie 34.922
853     Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 34.922
85395   Pozostała działalność 34.922
4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 29.683
4249 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek 5.239
Przedszkole Nr 2 w Gryfinie 128.738,70
801     Oświata i wychowanie 128.738,70
80195   Pozostała działalność 128.738,70
4217 Zakup materiałów i wyposażenia 37.738,70
4219 Zakup materiałów i wyposażenia 91.000
OGÓŁEM 1.744.660,70

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 700

  • 1.187.180,39 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się na wniosek Naczelnika Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami w związku pogarszającą się sytuacją na rynku nieruchomości i zmniejszeniem popytu na grunty zarówno pod zabudowę mieszkaniową jak i komercyjną.

Dział 757

  • 1.000.000 zł – zmian w planie wydatków w zakresie odsetek od kredytów i pożyczek dokonuje się w związku z obniżeniem stóp procentowych.

Dział 758

  • 78.660,39 zł – zmian w planie dochodów dokonuje się zgodnie z Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 476/2013 i 506/2013 (rez. celowa budżetu państwa poz. 51) w sprawie przyznania dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r.

Dział 801,758

  • 228.528 zł/ 558.108 zł - zmian w planie dochodów dokonuje się w związku  z wejściem w życie zmian w ustawie o systemie oświaty (Dz.U. 2013, poz.827) i wnioskami p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych oraz Dyrektorów przeszkoli.
  • W budżecie zaplanowano środki na dofinansowanie zadań bieżących gminy z zakresu wychowania przedszkolnego w ramach projektu „Przedszkole dobre, tańsze, dostępne” (333 zł  x 4 m-ce x 419 dzieci = 558.108 zł), natomiast dotacja wynosić będzie 228.528 zł – Zarządzenie Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 531/2013  i 658/2013 (rezerwa celowa poz.76; działanie 3.1.7.3.).
  • Ponadto z planów przedszkoli niezbędne jest zmniejszenie dochodów z tytułu wpłat rodziców, które nie zostaną zrealizowane w związku z ww. zmianą przepisów prawa.
  • 37.738,70 zł / 128.738,70 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 2 w Gryfinie w celu zapewnienia prawidłowej realizacji projektu „Jak dobrze być przedszkolakiem”.

Dział 853

  • 34.922 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych i Dyrektora ZEAS w celu zmniejszenia planu w związku z zakończeniem i rozliczeniem projektu „Żaczek – gryfiński projekt wspierania rozwoju osobistego ucznia”.

Zmiany planu dochodów i wydatków nie zwiększą deficytu budżetowego w 2013 roku.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz