Sesja nr XXXIX

UCHWAŁA NR XXXIX/328/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 listopada 2013 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014.

UCHWAŁA NR XXXIX/328/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 listopada 2013 r.


w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2014.

Na podstawie art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969,: Dz. U. z 2005 roku Nr 143 poz. 1199; Dz. U. z 2006 roku : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825, Dz. U. z 2007 roku: Nr 109 poz. 747; Dz. U. z 2008 roku: Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; Dz. U. z 2009 roku Nr 56 poz. 458, Dz. U. z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475, z 2013 poz.660) oraz Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013 roku w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014 (M.P. poz. 814)  uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się średnią cenę żyta przyjmowaną jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino w kwocie 47 zł za 1 dt.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Traci moc Uchwała XXVII/222/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 listopada 2012 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Gryfino na rok 2013.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 18 października 2013 roku Prezes Głównego Urzędu Statystycznego ogłosił, iż średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów będąca podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2014 rok wynosi 69,28 zł za 1 dt. Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym podatek rolny oblicza się wg średniej ceny skupu żyta ogłaszanej przez Prezesa GUS. Rada gminy może, w myśl art. 6 ust. 3 ww. ustawy obniżyć powyższą cenę.

Sporządziła:
Iwona Szymańska - Ciepłucha