Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/319/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013r. w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

UCHWAŁA NR XXXVII/319/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013r.


w sprawie zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011r.  w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania

Na postawie art. 9a ust. 15 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U.z 2005r., Nr 180 poz. 1493, Dz.U. z 2009 r., Nr 206, poz. 1589; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887) uchwala się co następuje:

§1.Przyjmuje się nową treść Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powoływania  i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania. Regulamin w nowym brzmieniu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§2.Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie ustawą z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2005r., nr 180 poz.1493 z późn. zm.) burmistrz powołuje Zespół Interdyscyplinarny. W związku z wolą ustawodawcy rozszerza się katalog instytucji wchodzących w skład Zespołu Interdyscyplinarnego o przedstawicieli służby zdrowia oraz organizacji pozarządowych.
Wejście w życie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011r w sprawie procedury „Niebieskie Karty” oraz wzorów formularzy „Niebieska Karta” wskazuje poprzez załącznik nr 1 do rozporządzenia konkretny druk na podstawie, którego wszczyna się procedurę „Niebieskiej Karty”. Wobec powyższego brak jest zasadności dalszego wykorzystywania wypracowanego przez Zespół druku.
Ponadto zmniejsza się również ilość spotkań członków Zespołu Interdyscyplinarnego z jednego w miesiącu do spotkań odbywających się w zależności od potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz na trzy miesiące.

Sporządziła:
Magda Kłaczkiewicz