Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/326/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXVII/326/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594, poz.645), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 11.172 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 10.172
750       Administracja publiczna 9.225
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9.225
0830 Wpływy z usług 9.225
754       Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 947
75412    Ochotnicze straże pożarne 947
0970 Wpływy z różnych dochodów 947
Zespół Szkół w Chwarstnicy 1.000
801       Oświata i wychowanie 1.000
80101   Szkoły podstawowe 1.000
0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej 1.000
  OGÓŁEM 11.172

§ 2. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 416.941 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Zespół Szkół w Chwarstnicy 1.000
801      Oświata i wychowanie 1.000
80101    Szkoły podstawowe 1.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 1.000
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 415.941
750       Administracja publiczna 9.225
75075    Promocja jednostek samorządu terytorialnego 9.225
4300 Zakup usług pozostałych 9.225
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 4.020
75412    Ochotnicze straże pożarne 4.020
4270 Zakup usług remontowych 947
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 3.073
757       Obsługa długu publicznego 352.966
75704    Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego 352.966
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 352.966
801       Oświata i wychowanie 35.000
80104    Przedszkola 35.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 35.000
926       Kultura fizyczna 14.730
92601    Obiekty sportowe 14.730
4300 Zakup usług pozostałych 14.730
OGÓŁEM 416.941

§ 3. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 405.769 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 405.769
758       Różne rozliczenia 352.966
75814    Różne rozliczenia finansowe 352.966
8020 Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń 352.966
801       Oświata i wychowanie 35.000
80104    Przedszkola 35.000
2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych 35.000
852       Pomoc społeczna 14.730
85295    Pozostała działalność 14.730
3110 Świadczenia społeczne 14.730
921       Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 3.073
92195    Pozostała działalność 3.073
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.273
4300 Zakup usług pozostałych 800
  OGÓŁEM   405.769

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 750

  • 9.225 zł – wpływ dochodów w związku z podpisaną umowa z firmą Albatros   Sp. z o.o. Sp. k., a Gminą Gryfino na usługę promocyjną firmy Albatros przez Gminę Gryfino za pośrednictwem Gryfińskiego Domu Kultury w roku 2013.

Dział 754

  • 947 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Kierownika Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego w związku z otrzymaniem odszkodowania za uszkodzoną szybę w samochodzie Mercedes - Benz Atego
  • 3.073 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu przesunięcia środków na realizację zadania pn. Montaż ogrodzenia placu zabaw i remizy strażackiej   w Chwarstnicy (zmian dokonuje się na podstawie wniosku sołtysa sołectwa Chwarstnica).

Dział 758,757

  • 352.966 zł – zmian w planie wydatków pomiędzy działami 758 a 757 dokonuje się  w związku z pismem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie nr  K-0010.304.KK.2013, w którym poinformowano o prawidłowej klasyfikacji budżetowej w zakresie ujmowania w budżecie potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji.

Dział 801

  • 1.000 zł - zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół w Chwarstnicy w związku z otrzymaniem darowizny.
  • 35.000 zł – zmian w planie wydatków pomiędzy działem 852 a 801 dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na realizację zadań związanych ze zwrotem dotacji dla gmin, na terenie, których działają niepubliczne przedszkola oraz inne formy wychowania przedszkolnego, do których uczęszczają dzieci zamieszkałe na terenie Gminy Gryfino.

Dział 852, 926

  • 14.730 zł – zmian w planie wydatków pomiędzy działem 852 a 926 dokonuje się zgodnie z wnioskiem p.o. Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków na doposażenie placów zabaw oraz budowę nowego przy ul. Flisaczej w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz