Sesja nr XXXVII

UCHWAŁA NR XXXVII/318/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 września 2013 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino

UCHWAŁA NR XXXVII/318/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 września 2013 r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino

Na podstawie art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 w związku z art. 91d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674; Nr 170, poz. 1218; Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95; Nr 80, poz. 542; Nr 102, poz. 689; Nr 158, poz. 1103; Nr 176, poz. 1238; Nr 191, poz. 1369 i Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1; Nr 56, poz. 458; Nr 67, poz. 572; Nr 97, poz. 800; Nr 213, poz. 1650; Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206: z 2012 r. poz. 908, poz. 1544 oraz z 2013 r. poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach każdego typu (zespołach) prowadzonych przez Gminę Gryfino, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy - Karta Nauczyciela o liczbę godzin stanowiących różnicę pomiędzy obowiązującym nauczyciela tygodniowym wymiarem tych zajęć, a liczbą godzin określonych w tabeli:

Lp. Stanowisko kierownicze Tygodniowa liczba godzin obowiązkowego wymiaru zajęć po zniżce
1 2 3
1. Dyrektor przedszkola i szkoły (zespołu) 2
2. Wicedyrektor przedszkola i szkoły (zespołu) liczącej
- do 20 oddziałów 8
- od 21do 30 oddziałów 6
- powyżej 30 oddziałów 4
  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może zwolnić dyrektora z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w ust. 1, jeżeli warunki funkcjonowania przedszkola, szkoły (zespołu) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 2. 1. Nauczycielowi, który pełni obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z § 1 ust. 1 od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

  1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino może zwolnić nauczyciela, który pełni obowiązki dyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, z obowiązku realizacji zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1, jeżeli warunki funkcjonowania przedszkola, szkoły (zespołu) powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora, od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.
  2. Nauczycielowi, który pełni obowiązki wicedyrektora w zastępstwie nauczyciela, któremu powierzono to stanowisko, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych zgodnie z § 1 ust. 1 od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło zastępstwo, a jeżeli zastępstwo nastąpiło pierwszego dnia miesiąca – od tego dnia.

§ 3. W okresie do 31 sierpnia 2014 r. dyrektorów przedszkoli, szkół (zespołów) prowadzonych przez Gminę Gryfino zwalnia się z obowiązku prowadzenia zajęć, o których mowa w § 1 ust. 1. Regulacje zawarte w § 2 ust. 1 stosuje się odpowiednio.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/411/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. 1.Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 42 ust. 6 i 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.) dyrektorowi i wicedyrektorowi szkoły oraz nauczycielowi, pełniącemu inne stanowisko kierownicze w szkole obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć określonych w ust. 3 w zależności od wielkości i typu szkoły oraz warunków pracy lub zwalnia się ich od obowiązku realizacji tych zajęć.
Powyższe zagadnienia regulowała uchwała XXXVIII/411/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach, szkołach oraz placówkach prowadzonych przez Gminę Gryfino.
Niniejsza uchwała uwzględnia zmianę sieci i struktury szkół, przedszkoli oraz placówek (likwidację z dniem 31 grudnia 2009 r. Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Gryfinie) prowadzonych przez Gminę Gryfino, które zaistniały w okresie od podjęcia powyższej uchwały. Zniżka tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko wicedyrektora, nie ulega zmianie. Natomiast, odstępuje się od zasady całkowitego zwalniania dyrektorów od obowiązku realizacji zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, wprowadzając obowiązek realizacji tych zajęć w wymiarze 2 godzin tygodniowo od roku szkolnego 2014/2015.
Ponadto uchwała uwzględnia wprowadzaną ustawą z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 827) możliwość tworzenia zespołów szkół i przedszkoli.
Projekt uchwały został przekazany do zaopiniowania związkom zawodowym zrzeszającym nauczycieli.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj