Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/303/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli

UCHWAŁA NR XXXV/303/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli

 Na podstawie art. 40. ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 594 j.t.), uchwala się, co następuje:

§ 1.  Nadaje się regulamin miejsca przeznaczonego do kąpieli stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Utworzenie przez jednostkę samorządu terytorialnego miejsca przeznaczonego do kąpieli stwarza obowiązek podjęcia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa osób przebywających i korzystających z miejsca przeznaczonego do kąpieli w tym nadanie regulaminu.

Sporządził:
Daniel Cieślak

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [1059048 bajtów]