Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/289/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

UCHWAŁA NR XXXIII/289/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542;  Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych gimnazjów prowadzonych przez Gminę Gryfino:

 1. Gimnazjum Nr 1 im. Olimpijczyków Polskich w Gryfinie, ul. Iwaszkiewicza 70;
 2. Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie, ul. Niepodległości 16;
 3. Gimnazjum w Chwarstnicy, ul Gryfińska 19;
 4. Gimnazjum w Gardnie, ul. Niepodległości 1.

§ 2.1. Ustala się granice obwodów publicznych gimnazjów wymienionych w § 1 .

 1. Obwód Gimnazjum Nr 1 w Gryfinie obejmuje:
  1. następujące ulice w Gryfinie: 1 Maja, 9 Maja, 11 Listopada, Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od nr 5 do końca (numery nieparzyste) i od nr 12 do końca (numery parzyste), Artyleryjska, Aleksandra Fredry, Bolesława Chrobrego nr 33 i nr 54, Bolesława Krzywoustego, Bolesława Limanowskiego, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Fabryczna, Flisacza, Garbarska, Grunwaldzka, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Pawła II, Jana Kochanowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza, Juliusza Słowackiego, Kolejowa, Krótka, Kujawska, Kwiatowa, Lechicka, Letnia, Łączna, Marii Konopnickiej, Mazowiecka, Mazurska, Mikołaja Reja, Ogrodowa, Okrężna, Orląt Lwowskich, Opolska, Pionierów, Podlaska, Pomorska, Pogodna, Przytulna, Rybacka, Słoneczna, Słowiańska, Sprzymierzonych, Stanisława Staszica, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Szczecińska, Śląska, Targowa, Władysława Reymonta, Wodna, Wojska Polskiego, Zielna, Zygmunta Krasińskiego;
  2. miejscowości: Ciosna, Czepino, Daleszewo, Dębce, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Łubnica, Nowe Brynki, Nowe Czarnowo, Pastuszka, Pniewo, Radziszewo, Steklinko, Steklno, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żabnica, Żórawie, Żórawki.
 2. Obwód Gimnazjum Nr 2 w Gryfinie obejmuje ulice: Armii Krajowej od nr 2 do nr 10 (numery parzyste), Bałtycka, Bolesława Chrobrego od nr 1 do nr 19 (numery nieparzyste) i od nr 2 do nr 38 (numery parzyste), Brzozowa, Czechosłowacka, Energetyków, Gen. Władysława Andersa, Kościelna, Ks. Jerzego Popiełuszki, Łużycka, Mieszka I, Nadodrzańska, Niepodległości, Parkowa, Piastów, Podgórna, Rapackiego, Sportowa, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Władysława Łokietka, Wodnika.
 3. Obwód Gimnazjum w Chwarstnicy obejmuje następujące miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Osuch, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek;
 4. Obwód Gimnazjum w Gardnie obejmuje następujące miejscowości: Chlebowo, Drzenin, Gardno, Parsówek, Raczki, Stare Brynki, Wełtyń, Wysoka Gryfińska.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala plan sieci prowadzonych publicznych gimnazjów a także określa granice ich obwodów. Podjęta Uchwała  Nr XXVIII/262/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 17 lipca 2008 roku w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino nie uwzględnia nowo powstałych ulic: Aleksandra Fredry, Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza, Opolskiej, Brzozowej oraz Mikołaja Reja, dlatego konieczne jest przyporządkowanie ich do placówek, tak, aby zgodnie z zapisami art. 17 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zapewnić dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska