Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/288/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

UCHWAŁA NR XXXIII/288/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino

Na podstawie art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542;  Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) uchwala się co następuje:

§ 1. Ustala się następujący plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino:

 1. Szkoła Podstawowa Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie
  ul. Łużycka 22, 74-100 Gryfino;
 2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie
  ul. 9 Maja 4, 74-101 Gryfino;
 3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie
  ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70, 74-101 Gryfino;
 4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Chwarstnicy
  Chwarstnica, ul. Gryfińska 19. 74-100 Gryfino;
 5. Szkoła Podstawowa im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie
  Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino;
 6. Szkoła Podstawowa im. Księcia Barnima I w Żabnicy
  Żabnica, ul. Długa 20, 74-100 Gryfino;
 7. Szkoła Podstawowa im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie
  Radziszewo, ul. Szczecińska 54, 74-100 Gryfino.

§ 2.1. Ustala się granice obwodów publicznych szkół podstawowych wymienionych w § 1 .

 1. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 1 z oddziałami integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie obejmuje:
  1. następujące ulice w Gryfinie: 1 Maja, Adama Rapackiego, Armii Krajowej do numeru 8, Bałtycka, Bolesława Chrobrego, Bolesława Krzywoustego, Brzozowa, Czechosłowacka, Energetyków, Ks. Jerzego Popiełuszki, Kościelna, Łużycka, Mieszka I, Nadodrzańska, Niepodległości, Parkowa, Piastów, Podgórna, Sportowa, Tadeusza Kościuszki, Topolowa, Wierzbowa, Wincentego Witosa, Generała Andersa, Władysława Łokietka, Wodnika;
  2. miejscowości: Ciosna, Gajki, Krajnik, Krzypnica, Nowe Czarnowo, Pniewo, Pastuszka, Steklno, Stelinko, Szczawno, Śremsko, Włodkowice, Zaborze, Żórawki, Żórawie.
 2. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt. ż. w. Mamerta Stankiewicza obejmuje ulice: Jarosława Iwaszkiewicza numery 2-28 (parzyste) oraz 1-13 (nieparzyste), 9 Maja, 11 Listopada, Kolejowa, Wojska Polskiego, Sprzymierzonych, Grunwaldzka, Garbarska, Pionierów, Szczecińska, Flisacza, Orląt Lwowskich, Pomorska, Krótka, Przytulna, Podlaska, Słowiańska, Śląska, Stanisława Staszica, Bolesława Limanowskiego, Mazurska, Kujawska, Targowa.
 3. Obwód Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie obejmuje ulice: Adama Asnyka, Adama Mickiewicza, Armii Krajowej od numeru 8, Artyleryjska, Aleksandra Fredry, Bolesława Prusa, Czesława Miłosza, Elizy Orzeszkowej, Henryka Sienkiewicza, Hugo Kołłątaja, Jana Pawła II, Jana Kochanowskiego, Jarosława Iwaszkiewicza numery parzyste 30-66, numery nieparzyste 15-25, Juliusza Słowackiego, Kwiatowa, Lechicka, Letnia, Marii Konopnickiej, Mazowiecka, Mikołaja Reja, Ogrodowa, Okrężna, Opolska, Pogodna, Słoneczna, Stanisława Wyspiańskiego, Stefana Żeromskiego, Władysława Reymonta, Zygmunta Krasińskiego.
 4. Obwód Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy obejmuje miejscowości: Bartkowo, Borzym, Chwarstnica, Dołgie, Mielenko Gryfińskie, Osuch, Sobiemyśl, Sobieradz, Wirów, Wirówek.
 5. Obwód Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie obejmuje miejscowości: Chlebowo, Drzenin, Gardno, Parsówek, Raczki, Stare Brynki, Wełtyń, Wysoka Gryfińska.
 6. Obwód Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy obejmuje:
  1. następujące ulice w miejscowości Gryfino: Fabryczna, Rybacka, Wodna, Zielna, Łączna
  2. miejscowości: Czepino, Żabnica, Nowe Brynki, Dębce.
 7. Obwód Szkoły Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru obejmuje miejscowości: Radziszewo, Daleszewo, Łubnica.

§ 3.  Tracą moc:

 1. § 2 Uchwały Nr XXXVII/389/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2012 r.  w sprawie zmiany nazwy oraz obwodu Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie;
 2. Uchwała Nr XXXVII/390/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie;
 3. Uchwała Nr XXXVII/391/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie;
 4. Uchwała Nr XXI/198/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy;
 5. Uchwała Nr XXI/201/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie;
 6. Uchwała Nr XXXVII/392/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 12 marca 2009 r.  w sprawie zmiany obwodu Szkoły Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy;
 7. § 3 Uchwały Nr VI/70/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Radziszewie oraz określenia jej obwodu;
 8. Uchwała Nr VI/73/99 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 3 marca 1999 r. w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Gryfino, zmieniona Uchwałą Nr XXX/290/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  18 września 2008 r.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 17 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) rada gminy ustala plan sieci prowadzonych publicznych szkół podstawowych a także określa granice ich obwodów. W związku z podjęciem uchwały w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie należy przypisać jej obwód innym szkołom z terenu Gryfina. Dodatkowo należy przyporządkować do placówek nowo powstałe ulice: Aleksandra Fredry, Jana Kochanowskiego, Czesława Miłosza orz Mikołaja Reja tak, aby zgodnie z zapisami art. 17 ust 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r.
o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) zapewnić dzieciom spełnianie obowiązku szkolnego.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska