Sesja nr XXXI

UCHWAŁA NR XXXI/270/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 26 lutego 2013 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

UCHWAŁA NR XXXI/270/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 26 lutego 2013 roku


w sprawie zmiany Uchwały Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  24 listopada 2011 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 ze zmianami: Dz.U z 2002 roku: Nr 23 poz. 220,Nr 62 poz. 558,Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271,Nr 214 poz.1806; Dz.U. z 2003 roku: Nr 80 poz. 717,Nr 162 poz. 1568; Dz.U. z 2004 roku: Nr102 poz.1055, Nr 116 poz. 1203; Dz.U. z 2005 roku: Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457; z 2006 roku: Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337; Dz.U z 2007 roku: Nr 48 poz. 327,Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218; Dz.U z 2008 roku: Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz.U z 2009 roku Nr 52 poz. 420; Nr 157 poz. 1241; Dz.U z 2010 roku: Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 40 poz. 230,Nr 106 poz. 675;Dz.U. z 2011 roku: Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567 ), art. 7 ust. 3 w związku z art. 20b oraz art. 20d ust. 2 pkt. 2) ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2010 Nr 95 poz.613 ze zmianami: Dz.U. z 2009 roku Nr 215 poz. 1674; Dz.U. z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475;Dz.U z 2011 roku: Nr 102 poz. 584. Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378 )  uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XIII/120/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011 roku wprowadza się następujące zmiany:

 1. W § 1 dodaje się pkt. 5 w następującym brzmieniu:
  „5) nieruchomości lub ich części ogólnodostępnych basenów krytych stanowiących pływalnię oraz części budynków służące wyłącznie funkcjonowaniu tej pływalni”
   
 2. W § 2 nadaje się nowe brzmienie ust. 1:
  „1. Warunkiem przyznania zwolnień, o których mowa w § 1 jest złożenie przez podatnika oświadczenia o przysługującym mu prawie do uzyskania zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym, a w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej złożenie w terminie ustawowym deklaracji na podatek od nieruchomości zawierającej dane do zwolnienia podatkowego. Jeżeli na zwolnionej nieruchomości jest prowadzona działalność gospodarcza podatnik zobowiązany jest złożyć informacje, które są określone w Załączniku do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 roku w sprawie informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U. Nr 53 poz. 311) oraz sprawozdanie finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych”
   
 3. W § 2 ustęp 6 otrzymuje następujące brzmienie:
  „6. Podatnicy korzystający ze zwolnienia na podstawie niniejszej uchwały są zobowiązani do przedkładania wszelkich informacji żądanych przez organ podatkowy w zakresie uregulowanym przepisami ustawy – Ordynacja podatkowa oraz ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, a także przepisami o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.”
   
 4. W § 2 dodaje się ustęp 6a w następującym brzmieniu:
  „6a. Podatnik prowadzący działalność gospodarczą jest zobowiązany do przedłożenia wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat, albo oświadczenie o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w tym okresie, albo oświadczenie o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie”.
   
 5. W § 2 ustęp 7 otrzymuje brzmienie :
  „7. Niezłożenie oświadczenia, deklaracji na podatek od nieruchomości lub informacji, o których mowa w ust. 1 i ust. 2 w terminach wskazanych w niniejszym paragrafie powoduje utratę możliwości skorzystania ze zwolnienia podatkowego w danym roku podatkowym”
   
 6. Po § 3 dodaje się § 3a w brzmieniu:
  „§ 3a Niniejsza uchwała przewiduje pomoc publiczną de minimis zgodnie z Rozporządzeniem Komisji Wspólnot Europejskich Nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 roku w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE do pomocy de minimis (Dz. Urz. WE Nr 379 z 28 grudnia 2006 roku str. 5)”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych Rada Miejska ma uprawnienie do wprowadzenia zwolnień przedmiotowych w zakresie podatku od nieruchomości.
W związku z powyższym proponuje się zwolnić nieruchomości lub ich części ogólnodostępnych basenów krytych stanowiących pływalnię oraz części budynków służących wyłącznie funkcjonowaniu tej pływalni. Jest to zwolnienie przedmiotowe w rozumieniu art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Należy wskazać, iż ustawa o podatkach i opłatach lokalnych dopuszcza jedynie ustanowienie przez Radę Miejską tylko zwolnień przedmiotowych. Niedopuszczalne są zwolnienia przedmiotowo-podmiotowe.
Powyższe stanowisko potwierdzają liczne wyroki w ostatnich dwóch latach sądów administracyjnych: Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25.02.2010 roku (ISA/Go 25/10), Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 30.06.2010 roku (ISA/Go 472/10), Wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z dnia 2.03.2011 roku (ISA Go 1333/10), Wyrok WSA w Gliwicach z dnia 22.03.2011 roku (I SA/GL 109/11), Wyrok WSA w Bydgoszczy z dnia 11.05.2011 roku (I SA/Bd 140/11) oraz Wyrok WSA w Poznaniu z dnia 16.06.2011 roku (I SA/Po 341/11).
Powyższe wyroki jednoznacznie wskazują, iż nie można stosować zwolnień podmiotowych w uchwałach Rady Miejskiej.
W związku z powyższym proponuje się uchwalić zwolnienie, które jest zgodne z art. 7 ust. 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Powyższy projekt ustawy przewiduje pomoc publiczną de minimis i w związku z powyższym został zgłoszony przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Sporządził
Krystian Kosiński