Sprawozdanie z działalności Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska za 2012 rok

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXX/259/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 31 stycznia 2013 r.

SPRAWOZDANIE
Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO,
GOSPODARKI KOMUNALNEJ, INWESTYCJI I OCHRONY ŚRODOWISKA
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
ZA ROK 2012

Komisja Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji i Ochrony Środowiska pracowała w następującym składzie do dnia 2 kwietnia 2012 r.

 1. Fischbach Kazimierz - Przewodniczący Komisji
 2. Kawka Jacek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Figas Tadeusz – członek komisji
 4. Hładki Krzysztof – członek komisji
 5. Skrzypiński Janusz – członek komisji

od dnia 2 kwietnia 2012 r. Komisja pracowała w składzie:

 1. Fischbach Kazimierz - Przewodniczący Komisji
 2. Kawka Jacek – Z-ca Przewodniczącego Komisji
 3. Chmura-Nycz Magdalena - członek komisji
 4. Figas Tadeusz – członek komisji
 5. Hładki Krzysztof – członek komisji
 6. Skrzypiński Janusz – członek komisji

W oparciu o plan pracy na 2012 r. przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Nr XV/137/11 dnia 29 grudnia 2011 r.

W okresie objętym sprawozdaniem Komisja odbyła 11 posiedzeń. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał Komisja zrealizowała następujące zadania:

 1. Sprawozdanie z działalności komisji za 2011 r
 2. Analizowała realizację wniosków zgłoszonych przez komisję w 2011 r.
 3. Otrzymała informacje nt. inwestycji i remontów zgłoszonych w budżecie oraz bieżące informacje realizowanych robót.
 4. Zapoznała się z gospodarką odpadami na terenie gminy z uwzględnieniem wysypiska śmieci i nowej ustawy śmieciowej
 5. Otrzymała informację o uporządkowaniu dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy.
 6. Dokonała przegląd placów zabawi boisk sportowych na terenie gminy oraz przeglądu stanu dróg gminnych
 7. Zapoznała się ze stanem realizacji budowy nabrzeża w Gryfinie
 8. Zapoznała się z warunkami korzystania z walorów Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Odry
 9. Zapoznała się ze stanem uzbrojenia terenu w Gardnie
 10. Dokonała oceny realizacji inwestycji przez GTBS
 11. Zapoznała się z koncepcją budowy obwodnicy i planami przebudowy ul. Łużyckiej
 12. Otrzymała informację PUK o przygotowaniu do zimy 2012/2013
 13. Otrzymała informację nt. stanu realizacji miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w odniesieniu do studium
 14. Przygotowała plan pracy na 2013 rok
 15. Omawiała budżetu na 2013 r.

Wnioski Komisji wypracowane do Rady Miejskiej i Burmistrza Miasta i Gminy

 • Komisja wnioskowała o wyjaśnienie przyczyny zmiany decyzji w zakresie remontu drogi do m. Steklinko, realizacji projektu kompleksowej jej przebudowy i określenie sposobu finansowania nowej koncepcji.
 • Komisja wnioskowała o przeprowadzenie audytu w Gryfińskim Domu Kultury i przedstawienie wyników Komisji.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino udzielił odpowiedzi na wszystkie wypracowane wnioski komisji.

Przewodniczący Komisji

Kazimierz Fischbach