Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/262/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXX/262/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2013 r.


w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62,  poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717;  Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172. poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 90 ust. 1 i ust. 2d oraz ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz.788; Nr 131, poz. 1091; Nr 122, poz. 1020; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 120, poz. 818; Nr 115, poz. 791; Nr 181, poz. 1292; Nr 180, poz. 1280; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 219, poz. 1705; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 148, poz. 991; Nr 127, poz. 857; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 i poz. 979) uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwała ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino przez podmioty inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

§ 2.1. Osoba prawna lub fizyczna prowadząca na terenie Gminy Gryfino wychowanie przedszkolne, o którym mowa w § 1 otrzymuje z budżetu Gminy Gryfino dotację.

 1. Dotację udziela się na wniosek osoby prowadzącej wychowanie przedszkolne
  w formie:
  • niepublicznego zespołu wychowania przedszkolnego zwanego dalej „zespołem”
  • niepublicznego punktu przedszkolnego zwanego dalej „punktem”.

§ 3.1. Dotacje dla osób prowadzących wychowanie przedszkolne w formach, o których mowa w § 2 ust. 2 przysługują na każdego ucznia w wysokości 40 % wydatków bieżących ponoszonych na jednego wychowanka w przedszkolu publicznym prowadzonym przez Gminę Gryfino, z zastrzeżeniem ust. 2.

 1. Dotacja dla ucznia niepełnosprawnego przysługuje w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola i oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Gryfino.

§ 4.1. Warunkiem udzielenia dotacji jest złożenie, przez osobę prowadzącą placówkę wymienioną w § 2 ust. 2, wniosku o udzielenie dotacji z budżetu Gminy nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji. Wzór wniosku stanowi załącznik Nr 1 do uchwały.

 1. Wniosek, o którym mowa w ust. 1 winien zawierać:
  1. nazwę organu prowadzącego „punkt” lub „zespół”,
  2. nazwę i adres „punktu” lub „zespołu”,
  3. numer i datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych prowadzonych przez Gminę Gryfino,
  4. planowaną liczbę wychowanków, którzy będą uczęszczać do „punktu” lub „zespołu”, wyodrębniając liczbę wychowanków niebędących mieszkańcami Gminy Gryfino oraz liczbę uczniów niepełnosprawnych wraz ze wskazaniem stopnia niepełnosprawności,
  5. nazwę banku i numer rachunku bankowego, na który ma być przekazana dotacja.

§ 5. Niezachowanie przez Wnioskodawcę terminu złożenia wniosku, o którym mowa  w § 4 ust. 1, skutkuje niezaplanowaniem kwoty dotacji dla innych form wychowania przedszkolnego w budżecie gminy i odmową jej udzielenia.

§ 6.1. Dotacje przekazywane są w 12 częściach w terminie do ostatniego dnia każdego miesiąca na rachunek bankowy wskazany we wniosku.

 1. W celu otrzymania miesięcznej dotacji organ prowadzący „punkt” lub „zespół” składa w terminie do 15-go każdego miesiąca sprawozdanie o liczbie wychowanków uczęszczających do tej placówki w poprzednim miesiącu, na których przysługuje za dany miesiąc odpowiednia część dotacji z budżetu Gminy Gryfino. Wzór sprawozdania miesięcznego stanowi załącznik Nr 2 do uchwały.
 2. Rozliczenia dotacji osoba prowadząca „punkt” lub „zespół” dokonuje na podstawie faktycznej liczby wychowanków uczęszczających do tych placówek.
 3. Opóźnienie w złożeniu sprawozdania skutkuje odpowiednim opóźnieniem w przekazaniu dotacji.
 4. Nadpłaty bądź niedopłaty dotacji wskazane w sprawozdaniu miesięcznym będą korygowane przy przekazaniu kolejnej części dotacji.
 5. Rozliczenia dotacji za dany rok osoba prowadząca „zespół” lub „punkt” winna dokonać w formie sprawozdania rocznego w terminie do 30 stycznia roku następnego. Wzór rocznego sprawozdania stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 7.1. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby przez niego upoważnione sprawują kontrolę wykonywania zadania oraz prawidłowości wykorzystania dotacji przez organ prowadzący „zespół” lub „punkt”.

 1. W ramach kontroli, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby upoważnione mogą badać dokumenty i inne nośniki informacji, które mają lub mogą mieć znaczenie dla oceny prawidłowości wykonywania zadania, oraz żądać udzielania ustnie lub na piśmie informacji dotyczących wykonania zadania. Organ prowadzący „zespół” lub „punkt” na żądanie kontrolującego jest zobowiązany dostarczyć lub udostępnić dokumenty i inne środki informacji oraz udzielać wyjaśnień i informacji w terminie określonym przez kontrolującego.
 2. O wynikach kontroli, o której mowa w ust. 1, Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino lub osoby przez niego upoważnione poinformują organ prowadzący „zespół” lub „punkt”,  a w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości przekaże mu wnioski i zalecenia mające na celu ich usunięcie.
 3. Organ prowadzący „zespół” lub „punkt” jest zobowiązany w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia otrzymania wniosków i zaleceń, o których mowa w ust. 3, do ich wykonania  i powiadomienia o tym Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

§ 8. Traci moc uchwała Nr XXXII/323/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino (Dz. Urz. Woj. Zacho. z 2009 r. Nr 9, poz. 370 z późn. zm.)

§ 9. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego ustala tryb udzielania i rozliczania dotacji przekazywanych z budżetu Gminy Gryfino dla niepublicznych zespołów wychowania przedszkolnego, niepublicznych punktów przedszkolnych oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania.
Zmiana uchwały spowodowana jest zmianą obowiązujących przepisów prawa oraz orzecznictwem Regionalnej Izby Obrachunkowej wskazującymi, iż Rada Miejska winna ustalić sztywną wysokość dotacji dla niepublicznych form wychowania przedszkolnego.

Sporządziła:
Magdalena Januszewska