Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/261/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

UCHWAŁA NR XXX/261/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2013r.


w sprawie podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.

Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889) oraz art. 12 § 2, 3, 11, 12 i 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281 z 2012 r. poz. 849) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfino tworzy się 19 stałych obwodów głosowania, których numery i granice oraz siedziby określa załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/556/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie utworzenia stałych obwodów głosowania, ustalenia ich granic i numerów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, poz. 924).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu i zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Rada Miejska w Gryfinie w dniu 29 października 2012 roku podjęła uchwałę Nr XXIX/253/12 w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustaliła ich granice i numery oraz ustaliła liczbę radnych wybieranych w okręgach wyborczych a w dniu 28 grudnia 2012 roku zgodnie z Postanowieniem Komisarza Wyborczego DSZ-714-17/2012 z dnia 28 listopada 2012 roku wprowadziła zmiany do powyższej uchwały.
Przepisy wprowadzające ustawę - Kodeks wyborczy w art. 14 nakładają na rady gmin obowiązek dokonania podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic, numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych w terminie 3 miesięcy od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze.
Obwody głosowania tworzy się w celu przeprowadzania głosowania w wyborach powszechnych oraz w wyborach przeprowadzanych w trakcie kadencji organów przedstawicielskich. Obwód głosowania stanowi obszar działania jednej obwodowej komisji wyborczej przeprowadzającej głosowanie w jednym lokalu wyborczym.
Przepis art. 12 § 11 Kodeksu wyborczego ustanawia obowiązek określenia w uchwale o podziale gminy na obwody głosowania ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.
W proponowanym podziale Gminy Gryfino na obwody głosowania zastosowano generalną zasadę wynikającą z art. 12 § 3 Kodeksu wyborczego, zgodnie z którym obwód głosowania powinien obejmować od 500 do 3 000 mieszkańców. (Protest Sołectwa Chwarstnica z dnia 13.12.2012r. – liczba mieszkańców: 372).
Proponując lokale na siedziby obwodowych komisji wyborczych starano się wyznaczyć je w miejscach zapewniających wyborcom łatwy do nich dostęp. Uwzględniono również dyspozycję art. 186 § 1 Kodeksu wyborczego w związku z art. 15a Przepisów wprowadzających ustawę – Kodeks wyborczy, który zobowiązuje dostosować co najmniej 1/3 lokali obwodowych komisji wyborczych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Lokale te powinny spełniać kryteria określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2011 r. w sprawie lokali obwodowych komisji wyborczych dostosowanych do potrzeb wyborców niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 158, poz. 938).

Sporządziła:
J.Satanowska