Sesja nr XXX

UCHWAŁA NR XXX/263/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA NR XXX/263/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 31 stycznia 2013 r.


w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się, w odniesieniu do nieruchomości zamieszkałych i nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności: 

 1. rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, 
 2. częstotliwość ich odbierania, 
 3. sposób świadczenia usług przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych

§ 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bezpośrednio od właścicieli nieruchomości będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

 1. zebrane w pojemnikach zmieszane odpady komunalne, 
 2. zebrane selektywnie frakcje odpadów komunalnych w oddzielnych workach lub pojemnikach o następującej kolorystyce:
  1. papier i tektura - NIEBIESKI
  2. szkło - ZIELONY
  3. tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe (TETRAPAK) - ŻÓŁTY
  4. odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i bioodpady - BRĄZOWY
 3. pozostałe odpady zbierane selektywnie:
  1. metale,
  2. odpady problemowe (przeterminowane leki i opakowania po lekach, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki, zużyte opony). 
  3. odpady wielkogabarytowe

§ 3. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Za selektywne zbieranie odpadów komunalnych uznaje się oddzielne gromadzenie na terenie nieruchomości odpadów wymienionych w § 2 pkt 1 i 2 w pięciu pojemnikach lub workach odpowiedniego koloru.

 1. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, zbierane niezgodnie z zasadami określonymi w § 2, traktowane będą jako odpady zmieszane. 

§ 5. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości prowadzone jest z następującą częstotliwością:

 1. z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej :
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż raz na tydzień,
  4. pozostałe odpady , w tym problemowe i wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na kwartał;
 2. z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na tydzień,
  2. zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż raz na tydzień,
  4. pozostałe odpady, w tym problemowe i wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc;
 3. z budynków rekreacji indywidualnej i obszarów zabudowy rekreacyjnej:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – w sezonie (czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe – w sezonie (czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne – w sezonie (czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż raz na  tydzień,
  4. pozostałe odpady, w tym problemowe i wielkogabarytowe – w sezonie (czerwiec – wrzesień) – nie rzadziej niż dwa razy w sezonie,
  5. po sezonie – wszystkie w/w odpady – nie rzadziej niż raz na kwartał,
 4. z nieruchomości niezamieszkałych:
  1. odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  2. odpady zbierane selektywnie papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, metale, tworzywa sztuczne, opakowania  wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
  3. odpady biodegradowalne – nie rzadziej niż raz na tydzień,
  4. pozostałe odpady, w tym problemowe i wielkogabarytowe – nie rzadziej niż raz na miesiąc,
  5. kosze uliczne – nie rzadziej niż trzy razy w tygodniu;

§ 6. 1. Wszelkie frakcje odpadów komunalnych zebrane selektywnie, których przekazanie podmiotowi uprawnionemu do świadczenia usług w terminach zgodnych z harmonogramem było niemożliwe, należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów.

 1. Adres i godziny otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów udostępnione są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Gryfino.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada gminy określi w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  W związku z powyższym przedstawiam projekt niniejszej uchwały.

Sporządziła:
Janina Major