Sesja nr XXIX

UCHWAŁA NR XXIX/252/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXIX/252/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 grudnia 2012 roku


w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

Na podstawie art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych ((Dz.U. z 2010 roku Nr 95 poz. 613 ze zmianami: z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 225 poz. 1461, Nr 226 poz. 1475; z 2011 roku Nr 102 poz. 584, Nr 112 poz. 654, Nr 171 poz. 1016, Nr 232 poz. 1378) art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 roku Nr 136 poz. 969; z 2006 roku : Nr 191 poz. 1412, Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2007 roku: Nr 109 poz. 747; z 2008 roku: Nr 116 poz. 730, Nr 237 poz. 1655; z 2009 roku Nr 56 poz. 458; z 2010 roku Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym (Dz.U. Nr 200 poz. 1682; z 2005 roku Nr 143 poz. 1199, Nr 164 poz. 1365, Nr 179 poz. 1484; z 2006 roku Nr 245 poz. 1775, Nr 249 poz. 1825; z 2008 roku Nr 116 poz. 730; z 2009 roku Nr 56 poz. 458; z 2010 Nr 96 poz. 620, Nr 226 poz. 1475) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzory formularzy:

  1. Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego stanowiąca załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;  (PDF, DOC)
  2. Deklaracja na podatek od nieruchomości stanowiąca załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; (PDF, DOC)
  3. Deklaracja na podatek rolny stanowiąca załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; (PDF, DOC)
  4. Deklaracja na podatek leśny stanowiąca załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.  (PDF, DOC)
  5. Dane o nieruchomościach ZN 1/A stanowiące załączniki Nr 5 do niniejszej uchwały  (PDF, DOC)
  6. Dane o nieruchomościach rolnych ZR1/A stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały (PDF, DOC)
  7. Dane o nieruchomościach leśnych ZL 1/A stanowiące załącznik Nr 7 do niniejszej uchwały  (PDF, DOC)

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XV/142/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 roku w sprawie wzorów formularzy deklaracji, informacji podatkowych dla podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego obowiązujących na obszarze Gminy Gryfino

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym Rada gminy określa wzory formularzy deklaracji i informacji na poszczególne podatki pobierane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
W związku z podjęciem dnia 29 października 2012 oraz dnia 29 listopada 2012 roku uchwał w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości, która zmienia zasady opodatkowania nieruchomości w Gminie Gryfino poprzez wprowadzenie nowej stawki dla budynków oraz gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej polegającej na produkcji energii elektrycznej konieczne stało się określenie wzorów formularzy deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości.
Ponadto w przypadku niektórych ustaw w roku 2012 ogłoszono ich jednolite brzmienie, w związku z czym konieczne staje się dostosowanie formularzy do tych zmian.
W związku z powyższym należało zmienić także wzory deklaracji i informacji podatkowych, by dostosować je do nowych wymogów prawnych.
Powyższa uchwała nie rodzi skutków finansowych.

Sporządził:
Krystian Kosiński