Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/231/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/231/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, stanowiący załącznik nr 1 (pdf, rtf)do niniejszej uchwały.

§ 2. 1.Deklarację właściciel nieruchomości obowiązany jest złożyć w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie przy ul.1 Maja 16 w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

  1. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest zobowiązany do złożenia nowej deklaracji w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

§ 3. Pierwszą deklarację właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć w terminie do dnia 28 lutego 2013 roku.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 n ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 poz. 391) rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie ustawodawca upoważnił organ stanowiący gminy do określenia terminów i miejsca składania deklaracji.
W związku z upoważnieniem ustawowym proponuje się wprowadzić na obszarze Gminy Gryfino wzór wskazany w załączniku projektu uchwały wraz z dodatkowymi załącznikami do deklaracji. Deklaracja powyższa wypełnia wszystkie wymagania ustawowe oraz jest tak skonstruowana, by mieszkańcy mogli bez problemu ją wypełnić. Zawiera obszerne wyjaśnienia i pouczenia. Ponadto dodatkowo proponowane są załączniki do tej deklaracji, które usprawnią kontrolę nad systemem gospodarki odpadami komunalnymi oraz ułatwią wypełnienie deklaracji zarządcom, zarządom, spółdzielniom mieszkaniowym a także innym podmiotom władającym nieruchomościami wielokalowymi.
W związku z upoważnieniem ustawowym określenia przez radę gminy terminów i miejsca składania deklaracji proponuje się przyjąć następujące rozwiązania:

  1. miejscem składania deklaracji jest Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie mieszczący się przy ulicy 1 Maja 16
  2. Terminami składania deklaracji są:
    • pierwszą deklarację właściciele są zobowiązani składać do 28 lutego 2013 roku
    • w przypadku zmiany w ciągu roku danych, które wpływają na zmianę wysokości opłaty oraz w przypadku zamieszkania pierwszego mieszkańca właściciel zobowiązany jest złożyć deklarację 14 dni od dnia wystąpienia takich okoliczności

Sporządził
Krystian Kosiński