Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA Nr XXVIII/229/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

UCHWAŁA Nr XXVIII/229/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

Na podstawie art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2.

 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, zgodnie z § 3 niniejszej uchwały.

 2. Przez liczbę pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej należy rozumieć liczbę opróżnień pojemników w ciągu roku według normatywów zawartych w Regulaminie Utrzymania Czystości i Porządku w Gminie Gryfino.

 3. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie nieruchomości, które w części są zamieszkałe przez mieszkańców oraz w części niezamieszkałe, stanowi sumę opłat obliczonych zgodnie z ust. 1 i ust. 2.

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 w wysokości 156 zł rocznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, co stanowi miesięczną wysokość opłaty w kwocie 13 zł na jednego mieszkańca.

 1. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości 132 zł rocznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, co stanowi miesięczną wysokość opłaty w kwocie 11 zł za jednego mieszkańca.

§ 3. 1. Ustala się stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na  nieruchomości niezamieszkałej::

 1. kosze uliczne – w wysokości 3 zł,
 2. o pojemności 60 l – w wysokości 6 zł,
 3. o pojemności 110 l – w wysokości 11 zł,
 4. o pojemności 120 l – w wysokości 12 zł,
 5. o pojemności 240 l – w wysokości 23 zł,
 6. o pojemności 1100 l – w wysokości 106 zł,
 7. o pojemności 7000 l – w wysokości 674 zł,
 8. o pojemności 10000 l – w wysokości 963 zł.

2. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, ustala się niższą stawkę za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości niezamieszkałej:

 1. o pojemności 60 l – w wysokości 4 zł,
 2. o pojemności 110 l – w wysokości 8 zł,
 3. o pojemności 120 l – w wysokości 9 zł,
 4. o pojemności 240 l – w wysokości 18 zł,
 5. o pojemności 1100 l – w wysokości 81 zł,
 6. o pojemności 1500 l – w wysokości 111 zł,
 7. o pojemności 2500 l – w wysokości 185 zł,
 8. o pojemności 3500 l – w wysokości 259 zł,
 9. o pojemności 7000 l – w wysokości 518 zł,
 10. o pojemności 10000 l – w wysokości 741 zł.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 1 lipca 2010 roku nowelizująca ustawę z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązała radę gminy do podjęcia uchwały w zakresie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemniki o określonej pojemności. W przypadku, jeżeli odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny rada gminy jest zobowiązana do przyjęcia stawek niższych od podstawowych.
W obrębie gminy występują także nieruchomości tzw. mieszane, które są de facto nieruchomościami zamieszkałymi, a jedynie na pewnej ich części mieszkańcy nie zamieszkują.
Ustawa obliguje gminy do objęcia systemem odbioru odpadów komunalnych także takich nieruchomości – w oparciu o przepis art. 6c ust. 1 cyt. ustawy. W związku z powyższym zastosowanie ma tu system naliczania opłat przewidziany art. 6j ust. 4 cyt. ustawy, tj. przez wyliczenie sumy opłat za odbiór odpadów z części, na której zamieszkują mieszkańcy i z części, na której mieszkańcy nie zamieszkują.
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z treścią art. 6j ww. ustawy, stanowi iloczyn stawki opłaty ustalonej uchwałą oraz:

 1. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, albo
 2. ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo
 3. powierzchni lokalu mieszkalnego.

Dopuszcza się również przyjęcie jednej stawki opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa domowego.
Mając do wyboru powyższe metody proponuje się, aby w Gminie Gryfino przyjęto metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie iloczynu liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty.
W wyniku przeprowadzonych analiz oceniono, że metoda ta stanowi sprawiedliwą i powszechną metodę zbierania opłat, a także zgodną z zasadą „zanieczyszczający płaci”.
Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy ma obowiązek ustalić niższe stawki, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny.
W projekcie niniejszej uchwały uwzględniono wymogi ustawowe, proponując obniżenie stawki opłaty o 15 % , jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny.
Zastosowanie niższych stawek ma stanowić istotną zachętę do selektywnego gromadzenia odpadów. Wymieniona ustawa nakłada na gminy obowiązek osiągnięcia do 31 grudnia 2020 r. odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia m.in. następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. 
Zastosowanie niższych stawek powinno pozwolić gminie na realizację tego celu.
Proponowana stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi została określona poprzez analizę, w której wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących Gminę Gryfino, ilość wytworzonych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnym (tj. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i utrzymania selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługi administracyjnej systemu) w oparciu o dostępne dane i wykonane prognozy wymienionych wielkości. Stanowi o tym art.6k ust. 2 w powiązaniu z art.6r ust. 2 ww. ustawy.
W przedmiotowym projekcie uchwały zaproponowano także opłaty za pojemniki z odpadami komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości niezamieszkałej. Właściciel takiej nieruchomości określi w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jakiej pojemności pojemników i w jakiej ilości są mu potrzebne w celu realizacji swojego obowiązku wynikającego z ustawy. Stawki opłaty za pojemniki zostały także zaproponowane po wnikliwej analizie.

Sporządził
Krystian Kosiński

Lista załączników:
ROZSTRZYGNIĘCIE NADZORCZE WOJEWODY [1558816 bajtów]