Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/227/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

UCHWAŁA NR XXVIII/227/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne

Na podstawie art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się że od dnia 1 lipca 2013 r. następuje odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych  od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
W związku z powyższym zasadnym jest, aby na terenie Gminy Gryfino funkcjonował tylko jeden system – „podatku śmieciowego” obejmujący zarówno nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, jak i te niezamieszkałe.

Sporządziła:
Janina Major