Sesja nr XXVII

UCHWAŁA NR XXVII/220/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2012r. w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

UCHWAŁA NR XXVII/220/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 października 2012r.


w sprawie podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych.

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 102, poz. 588, Nr 149, poz. 889, Nr 147, poz. 881) oraz art. 419 § 1 i 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz.1281) uchwala się, co następuje:

§ 1. Na terenie Gminy Gryfino tworzy się 21 okręgów wyborczych, których numery i granice oraz liczbę radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym określa załącznik do uchwały.

§ 2. Traci moc uchwała Nr LII/555/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 kwietnia 2010r. w sprawie ustalenia podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego Nr 44, poz. 923).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Na uchwałę wyborcom w liczbie co najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia skargi do Komisarza Wyborczego w Szczecinie, w terminie 5 dni od daty podania jej do publicznej wiadomości.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz podaniu do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Przedstawiony projekt podziału Gminy Gryfino na okręgi wyborcze, opracowany został zgodnie z zasadami tworzenia okręgów wyborczych wynikającymi z art. 417, 418 i 419 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.112 ze zmianami) oraz przy uwzględnieniu art. 13 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz.113).
W każdym okręgu wyborczym tworzonym dla wyboru rady wybierany będzie 1 radny. Proponowany podział na okręgi wyborcze uwzględnia regułę, że podział ustala się według jednolitej normy przedstawicielstwa, którą oblicza się przez podzielenie liczby mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców na koniec kwartału poprzedzającego kwartał, w którym dokonuje się podziału na okręgi wyborcze przez liczbę wybieranych radnych.
Wobec wskazanych przesłanek ustalenia normy przedstawicielskiej, w chwili dokonywania niniejszego podziału na okręgi wyborcze, wynosi ona 1.485,61904761 ~ 1.485,62
Układ przestrzenny i demograficzny miasta, w zakresie liczby mieszkańców poszczególnych ulic, spowodował, że dążąc do zachowania jednolitej normy przedstawicielstwa w okręgach, zaszła konieczność podzielenia niektórych z nich i przypisania części tych ulic do różnych okręgów wyborczych.
Projekt podziału gminy na okręgi wyborcze, stanowiący załącznik do uchwały, wymaganego w myśl art. 419 Kodeksu wyborczego, potwierdza dokonanie podziału zgodnie z przywołanymi zasadami.

Liczba mieszkańców: 31.198
Liczba radnych: 21
Norma przedstawicielstwa: 1.485,62 = 31.198 : 21 (liczba mieszkańców: liczba radnych)
Liczba okręgów wyborczych: 21

Sporządziła:
J.Satanowska