Sesja nr XXV

UCHWAŁA NR XXV/204/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 13 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXV/204/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 13 września 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r., w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. ,,a’’ ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567) art. 23 ust. 1 pkt. 7 a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXI/194/08 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie ustalenia zasad wydzierżawiania i wynajmowania nieruchomości stanowiących zasób nieruchomości Gminy Gryfino, uchyla się § 7.

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, bieżące gospodarowanie mieniem komunalnym należy do kompetencji burmistrza. W ocenie sądów administracyjnych i organów nadzorczych ustalenie stawek czynszu najmu i dzierżawy nieruchomości gminnych nie mieści się w pojęciu zasad wydzierżawiania, o których mowa w art. 18 pkt. 9 lit. a, ww. ustawy, dlatego leży w kompetencji wójta, burmistrza albo prezydenta. Ustalanie czynszów za dzierżawę i najem uchwałą rady, prowadzi do zastępowania organu wykonawczego i jest sprzeczne z przepisami prawa.
W związku z powyższym zapisy § 7 stanowiącego o tym, że ,,W stosunku do nieruchomości, wydzierżawionych i wynajętych na zasadach określonych w niniejszej uchwale, stosuje się stawki czynszów dzierżawy i najmu, wynikające z odrębnych uchwał Rady Miejskiej w Gryfinie”, należało uchylić, a stawki czynszu ustalić zarządzeniem Burmistrza.

Sporządziła:
Sylwia Barticzka