Sesja nr XXII

UCHWAŁA NR XXII/191/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 18 czerwca 2012r. w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

UCHWAŁA NR XXII/191/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 18 czerwca 2012r.


w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. Dz.U. z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102,poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230,; z 2011 r. Nr 117, poz.  679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567); art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) i § 1 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 2012r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych powinien:

 1. posiadać technicznie sprawny przynajmniej jeden pojazd asenizacyjny, spełniający wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz.U. Nr 193, poz. 1617) oraz:
  1. zarejestrowany i dopuszczony do ruchu oraz posiadający aktualny przegląd techniczny,
  2. oznakowany w sposób umożliwiający określenie podmiotu świadczącego usługi;
 2. dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w miejsce postojowe, o utwardzonej nieprzepuszczalnej nawierzchni - miejsce do mycia pojazdów wyposażone w instalacje uniemożliwiające przenikanie odcieków do gruntu lub przedstawić umowy na wykonywanie mycia pojazdów z firmami specjalistycznymi;
 3. w zakresie zachowania standardów sanitarnych i porządkowych związanych ze świadczonymi usługami, przedsiębiorca powinien:
  1. prowadzić działalność odbierania nieczystości ciekłych w sposób nie powodujący zagrożenia dla życia i zdrowia mieszkańców oraz zanieczyszczania tras wywozu;
  2. myć i dezynfekować pojazdy asenizacyjne zgodnie z wymogami § 10 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagań dla pojazdów asenizacyjnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 193, poz. 1617);
 4. posiadać umowę lub pisemne zapewnienie stwierdzające gotowość odbioru nieczystości ciekłych przez stację zlewną znajdującą się na terenie Gminy Gryfino.

§ 2. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami powinien:

 1. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. dysponować nieruchomością, stanowiącą bazę transportową wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia do czasowego przetrzymywania zwierząt;
 3. dysponować pojazdem przystosowanym do przewozu zwierząt;
 4. posiadać odpowiedni sprzęt do wyłapywania i obezwładniania zwierząt, nie stwarzający zagrożenia dla ich zdrowia i życia oraz nie powodujący u nich cierpienia; klatki do przewozu zwierząt powinny być dostatecznie duże, aby zwierzęta mogły przyjąć swobodną pozycję.

§ 3. Przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt powinien:

 1. posiadać wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub wpis do ewidencji działalności gospodarczej;
 2. dysponować nieruchomością wyposażoną w obiekty budowlane i urządzenia techniczne do prowadzenia działalności objętej zezwoleniem, spełniające wymagania budowlane, sanitarne, weterynaryjne oraz ochrony środowiska;
 3. posiadać pojazd przystosowany do przewozu zwierząt, nie powodujący u nich urazów;
 4. posiadać umowę lub pisemne zapewnienie na prowadzenie opieki weterynaryjnej nad przetrzymywanymi zwierzętami;
 5. posiadać aktualną umowę lub pisemne zapewnienie odbioru zwłok zwierzęcych przez podmiot prowadzący usługi w zakresie grzebowiska lub spalarni zwłok zwierzęcych lub ich części.

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XLIII/460/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2009r. w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Woj. Zachodniopomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 7 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391) Rada gminy powinna określić, w drodze uchwały, wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, uwzględniając opis wyposażenia technicznego niezbędnego do realizacji tych zadań, także w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt. części.
Dotychczasowa uchwała Nr XLIII/460/09 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 27 sierpnia 2009 r. regulowała także wymagania względem przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach odbiera radzie gminy kompetencje w zakresie regulowania tych kwestii i przekazuje je Ministrowi Środowiska, który na podstawie upoważnienia zawartego w art. 9d ust. 2 wyda stosowane rozporządzenie.
Minister Środowiska Rozporządzeniem z dnia 14 marca 2012 r. (Dz. U. z 2012 r., poz. 299) określił szczegółowy sposób określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
Z w/w rozporządzenia wynika, że wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych określa się w sposób precyzyjny, zrozumiały, niedyskryminujący, nieograniczający konkurencji oraz nieutrudniający dostępu do rynku przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz zapewniający należytą ochronę zdrowia i życia ludzi oraz środowiska.
W celu realizacji obowiązku ustawowego konieczne jest przyjęcie uchwały.

Sporządziła:
Janina Major