Wrota Gryfina
gospodarka
 
Strona główna » Programy i strategie lokalne
Programy i strategie lokalne

Obowiązujące strategie to następujące dokumenty:

Strategia Marki Gminy Gryfino

Strategia Marki Gminy Gryfino powstała na zlecenie Urzędu Miasta i Gminy Gryfino w okresie od października do grudnia 2016 r.

W ramach prac nad Strategią przeprowadzono szereg badań oraz analiz, których wyniki zostały zawarte na łamach opracowanego dokumentu. W pierwszej kolejności za pomocą analizy typu desk research, zapoznano się z uwarunkowaniami wewnętrznymi i zewnętrznymi, jakie mają wpływ na ocenę Gryfina. W tym zakresie opisano między innymi położenie administracyjne, fizyczno-geograficzne, dostepność komunikacyjną oraz warunki klimatyczne, dane dotyczące demografii, Parku Regionalnego oraz najważniejszych atrakcji turystycznych, Porównano także pozycję konkurencyjną Gryfina na tle innych miejscowości regionu, w ramach trzech aspektów: atrakcyjności turystycznej, inwestycyjnej oraz mieszkaniowej. Ostatnim elementem pierwszego rozdziału dokumentu jest analiza wizerunku Gminy i Miasta Gryfino. Przeprowadzono ją w prasie lokalnej regionalnej oraz ogólnopolskiej. Analiza została wykonana w oparciu o doniesienia medialne w Głosie Szczecińskim, Rzeczpospolitej, serwisie Onet.pl oraz w tygodniku Gazeta Gryfinska. 

W drugim rozdziale tej części dokumentu przedstawiono wyniki badania pierwotnego, przeprowadzonego na potrzeby Strategii Marki Gminy Gryfino wśród 1300 respondentów. Metodami ankiety oraz wywiadu bezpośrednoego przepytano mieszkańców Gryfina ( miasto 400 osób, teren gminy 200 osób), Szczecina 300 osób, Gminy Banie 100 osób, Gminy Widuchowa 100 osób, Myśliborza 100 osób, Pyrzyc 100 osób. Pytania dotyczyły wizerunku Gryfina, jego znaków rozpoznawczych oraz szeroko pojętej atrakcyjności turytycznej i mieszkaniowej.

Ostatnim rozdziałem części analityczno-badawczej Strategii Marki Gminy Gryfino jest raport z badań jakosciowych na temat potencjału marki Gryfino, przeprowadzonych metodą fokusowgo wywiadu grupowego. Odpowiedzi osób badanych stanowiły niezwykle cenne żródło wiedzy, która posłużyła do stworzenia części staregicznej niniejszego dokumentu.

Część strategiczna dokumentu bazuje bezpośrednio na wynikach badań ilościowych i jakościowych, które zostały opisane w Strategii marki miasta i gminy Gryfino cz. I analityczna. Wyniki badań stanowią dla strategii bezsporny fundament do kreacji marki i punkt wyjścia do zbudowania jej architektury i działań.

Wskazane w toku analiz wizerunkowych silne i słabe strony jak również oczekiwania wobec Gryfina zostały potraktowane jako realne potrzeby i wyzwania, z którymi marka w toku swojego funkcjonowania musi się zmierzyć. Jako pewna pocztówka z przeszłoci zostały odczytane plany inwestycyjne zgłaszane do realizacji zarówno przez samorząd Gryfina jak również przez ego otoczenie lokalne i regionalne.

 

Strategia Rozwoju Gminy Gryfino

Strategia Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 roku jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju Gminy. Jest ona tworzona nie tylko dla władz samorządowych, ale przede wszystkim dla mieszkańców. 

Strategia rozwoju to długookresowy plan działania, określający startegiczne cele rozwoju i przyjmujący takie priorytety ( cele operacyjne i kierunki), które są niezbędne dla realizacji przyjętych zamierzeń rozwojowych.

Ustalenia zawarte w Startegii stanowią podstawę do prowadzenia przez władze Gminy długookresowej polityki rozowju społeczno-gospodarczego. Wokół jej ustaleń koncentrować się będą działania władz samorządowych, zmierzające do zapewnienia jak najlepszych warunków życia mieszkańców Gminy oraz tworzenia sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju.

Proces fomułowania Strategii, w tym określenia głównych wyzwań rozwojowych, obszarów interwencji, celów strategicznych i operacyjnych, kierunków działań, wskaźników monitorujących realizację startegii oparty został na zasadach partnerstwa lokalnego- podczas konsultacji społecznych w formule warsztatów - przy zaangażowaniu przedstawicieli życia społecznego, gospodarczego oraz politycznego.

Startegię opracowano z uwzględnieniem zasad zgodności programowej z podstawowymi dokumentami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi.


 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl