Wrota Gryfina
gospodarka
 
Strona główna » Demografia i statystyki
Demografia i statystyki

W całej gminie Gryfino mieszka 29 919 osób, w mieście liczba mieszkańców wynosi 19 765 osób (stan na 31.12.2019 r.). 

W czerwcu 1945 roku Gryfino wraz z terenem powiatu włączone zostało do obszaru przeznaczonego dla osadnictwa wojskowego. W pasie nadgranicznym osiedliło się około pięciu tysięcy żołnierzy i ich rodzin. Poza wojskowymi już w 1945 roku osiedlili się w Gryfinie byli więźniowie niemieckich obozów. W następnych miesiącach i kolejnych latach do Gryfina napływała ludność przesiedlana przede wszystkim z kresów wschodnich i Polski centralnej. W 1946 roku mieszkało w Gryfinie około 1400 osób a dwa lata później już 3200 Poważny napływ ludności nastąpił w latach siedemdziesiątych, kiedy rozpoczęto budowę elektrowni "Dolna Odra", a w ślad za tym osiedli mieszkaniowych "Górny Taras" i "Stare Miasto". Na wzrost liczby ludności miasta wpływ wywarło także wybudowanie w Gryfinie na początku lat dziewięćdziesiątych nowego osiedla mieszkaniowego "Południe".

Geograficzne rozmieszczenie ludności w gminie, migracje wewnętrzne i zewnętrzne, demograficzna charakterystyka osób, gospodarstw domowych i rodzin, charakterystyka społeczna osób - to tylko kilka aspektów z bogatej tematyki powszechnego spisu ludności. Zapraszamy do zapoznania się z wynikami spisu przeprowadzonego w roku 2002, stanowiącymi najbardziej aktualny zbiór danych statystycznych dotyczących mieszkańców miasta i gminy Gryfino. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2002 został przeprowadzony na terenie całego kraju w dniach od 21 maja do 8 czerwca 2002 roku - według stanu w dniu 20 maja 2002r. o godz. 24.00. Podlegały mu osoby stale zamieszkałe i czasowo przebywające w mieszkaniach, budynkach, obiektach i pomieszczeniach, mieszkania i budynki, w których znajdują się mieszkania zamieszkane lub niezamieszkane oraz zamieszkane obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamieszkane pomieszczenia nie będące mieszkaniami, osoby nie mające miejsca zamieszkania. Spis nie obejmował szefów i cudzoziemskiego personelu przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych, członków rodzin tych osób oraz innych osób korzystających z przywilejów i immunitetów na mocy umów, ustaw lub powszechnie ustalonych zwyczajów międzynarodowych (pozostali cudzoziemcy przebywający w Polsce byli spisywani na ogólnych zasadach), osób ubiegających się o azyl oraz mieszkań, budynków, obiektów i pomieszczeń będących własnością przedstawicielstw dyplomatycznych i urzędów konsularnych państw obcych.

 

Źródło:    

        


 


© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl