Archiwum, starsze niż pół roku
2018/08/23, L sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 23 sierpnia 2018 roku odbyła się L sesja Rady Miejskiej.

Na początku sesji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej wyróżnili i podziękowali za aktywny udział w szacowaniu szkód łowieckich następującym sołtysom:
- panu Pawłowi Piekarzowi sołtysowi sołectwa Mielenko Gryfińskie
- panu Andrzejowi Szewczukowi sołtysowi sołectwa Borzym
- panu Józefowi Zajączkowskiemu sołtysowi sołectwa Czepino
- Panu Marcinowi Jońcy sołtysowi sołectwa Wysoka Gryfińska – był nieobecny na sesji
- panu Leszkowi Jaremczukowi sołtysowi sołectwa Wełtyń.

Następnie radni uchwalili m.in. przystąpienie Gminy Gryfino do partnerstwa na rzecz realizacji projektu pn. „Przyjazny e-urząd – podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 Miastach: Stargard, Gryfino, Mińsk Mazowiecki, Głogów, Nowy Targ oraz Zgorzelec” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, oś priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, działanie 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne, oraz dwie dodatkowe uchwały: dot. zasad usytuowania miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych na terenie Miasta i Gminy Gryfino oraz ustalenia wysokości i zasad otrzymywania diet przez przewodniczących organów wykonawczych jednostek pomocniczych gminy – sołtysów.

 

 

2018/08/22, Gryfinianka Joanna Oleksiuk Wicemistrzynią Europy!

Gryfinianka Joanna Oleksiuk zdobyła srebrny medal w pchnięciu kulą na Mistrzostwach Europy Osób Niepełnosprawnych w Berlinie. Drugie miejsce dało jej pchnięcie na odległość 5,59 m. Pierwsze miejsce zajęła zawodniczka Startu Wrocław Lucyna Kornobys z wynikiem 7,49 który jest oficjalnym rekordem świata.

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!

 

2018/08/22, Nagroda Burmistrza dla "Wełtynianki"

Tradycyjna nagroda Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino za działalność na rzecz lokalnej społeczności tym razem trafiła do Kapeli Ludowej "Wełtynianka".

Początki zespołu sięgają roku 1976 r. Podczas tego okresu przez kapelę przewinęło się wielu znakomitych artystów, powstało wiele pieśni ludowych które śpiewane są do dziś przy okazji wielu uroczystości gminnych. Od kilku lat instruktorem kapeli jest Katarzyna Papiernik, uczennica Edwarda Mojsaka, z którym współpracowała w szeregach nieistniejącej już Kapeli Ludowej Bartkowiacy. W skład kapeli wchodzą również młode osoby, które grają na instrumentach. Są bardzo zaangażowane w życie zespołu i chętnie biorą udział w próbach. Kapela reprezentuję naszą gminę na wielu przeglądach i konkursach z niemałymi sukcesami.

 

2018/09/10, "W każdej z tych wyszywanek jest moje serce"

"W każdej z tych wyszywanek jest moje serce" - tak opowiadała nam o swoich dziełach Danuta Bednarz, gryfinianka od wielu lat tworząca swoje obrazy malowane nitką. W Bibliotece Publicznej w Gryfinie już od soboty można podziwiać dzieła Pani Danuty.

Nie można pominąć faktu, że jest to jedynie skromny fragment całego zbioru, który w mozole i z benedyktyńską wręcz cierpliwością stworzyła i nadal tworzy nasza gryfińska artystka. Wystawa potrwa do piątku 21 września.

 

2018/08/21, Wyprawki szkolne dla pierwszoklasistów

W ramach akcji "Energetyczny tornister" prowadzonej przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. i Fundacji PGE przy współudziale Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Ośrodka Pomocy Społecznej w Gryfinie w dniu 21 sierpnia 2018 roku wręczono artykuły szkolne dla dzieci z potrzebujących rodzin.

Akcja ma na celu obdarowanie uczniów pierwszych klas wyprawkami szkolnymi.

 

 

2018/08/14, L sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 23 sierpnia 2018 roku odbędzie się L sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2018/10/09, Petycja dot. programu "Wzorowa Łazienka"

Dnia 20 sierpnia 2018 r. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”. 

Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

W związku z powyższym, kierując się uzasadnionym interesem społecznym, wnosimy o podjęcie następującego działania:

Treść petycji: 

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego, wnosimy petycję do Kierownika JST o przekazanie niniejszego tekstu/petycji do wszystkich podległych publicznych szkół podstawowych (również tzw. Zespołów Szkół).

Efektem przystąpienia Szkoły Podstawowej do Programu może być sfinansowanie remontu szkolnej łazienki.

Mamy nadzieję, że tak jak w poprzednich edycjach, nasza akcja zaktywizuje mieszkańców oraz Dyrektorów Szkół i pomoże wypełniać zadania związane z zaspokajaniem potrzeb wspólnot lokalnych w kontekście art. 7 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2016.446 tj. z dnia 2016.04.04). 

§2) Dodatkowo - chcąc działać lege artis oraz w pełni jawnie i transparentnie - w trybie art. 8 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji wraz ze wszystkimi załącznikami na stronie internetowej JST, wraz z danymi Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję.

Osnowa Petycji: 

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł. (Dodatkowe informacje dot. puli nagród - znajdują się w części dotyczącej szkół - poniżej)

Postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.

Jeżeli w nielicznych Urzędach - “polskie czcionki” w naszym wniosku nie wyświetlają się właściwie - może to wynikać z niedostosowania systemów Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - można wtedy skorzystać z załączonego pliku word - z tożsamą treścią. 

—————— Część Petycji dotycząca Dyrektora Szkoły do przekazania do właściwych miejscowo Szkół:

Szanowna Pani 

Szanowny Pan

Dyrektor Szkoły Podstawowej

Dane Podmiotu wnoszącego petycje znajdują się poniżej oraz - w załączonym pliku sygnowanym kwalifikowanym podpisem elektronicznym stosownie do dyspozycji Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) oraz przepisów art. 4 ust. 5 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05). Data dostarczenia zgodna z dyspozycją art. 61 pkt. 2 Ustawy Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 tj. z 2017.03.02).

Preambuła Petycji:

Dnia 20 sierpnia br. rozpoczęła się V edycja Programu “Wzorowa Łazienka”.  Ze szczegółami Programu można zapoznać się pod adresem: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Przedmiot Petycji:

§1) Na mocy art. 63 Konstytucji RP w związku z art. 2 pkt 1, 2 i 3 Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) w zw. z art. 241 Kodeksu postępowania administracyjnego - wnosimy petycję do Dyrektora Szkoły o dokonanie analizy przedłożonej poniżej propozycji oraz rozważnie przystąpienia do opisanego w niniejszej petycji Programu.

Jak określono już powyżej: postulat Ustawodawcy, aby przedmiotem petycji było podjęcie przez Organ działania w sprawie aspektów życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji, wydaje się idealnie wpisywać w idee fixe Programu „Wzorowa Łazienka”.

Formularz zgłoszeniowy online znajduje się pod adresem URL: http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Każda szkoła przystępująca do konkursu, po wypełnieniu wzmiankowanego formularza otrzyma na podany w formularzu adres e-mail link potwierdzający. 

Rzeczony, otrzymany link należy kliknąć, potwierdzając tym samym przystąpienie do Konkursu.         

W przypadku twierdzącej odpowiedzi na naszą petycję należy  zgłosić udział w konkursie poprzez wypełnienie wzmiankowanego formularza online.

Dzięki akcjom tego typu Jednostka Administracji Publicznej ma możliwość zgodnie z regulaminem Programu uzyskać wartość dodaną bez angażowania środków publicznych.

§1.1) W związku z powyższym oraz w trosce o najmłodszych Obywateli - Uczniów Szkół wnosimy petycję na mocy art. 63 Konstytucji RP w trybie Ustawy o petycjach w związku z 241 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.2017.1257 tj. z 2017.06.27) o rozpatrzenie możliwości remontu szkolnej łazienki, a tym samym przystąpienia do konkursu opisanego powyżej. Organizatorem akcji pod nazwą „Wzorowa Łazienka” i fundatorem nagród - jest Ad Craft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Chmielna 2/31, 00-020 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000603464.

Szczegóły opisane są w załączonym regulaminie.

Osnowa Petycji: 

Każda Szkoła Podstawowa może przyłączyć się do akcji i pomóc zamienić szkolne toalety we wzorowe łazienki oraz wesprzeć edukację najmłodszych na temat zasad higieny.

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 roku i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. 

Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.

Jeżeli w nielicznych Urzędach/Szkołach - “polskie czcionki” w naszym wniosku nie wyświetlają się właściwie - może to wynikać z niedostosowania systemów Gminy do wymogów Rozporządzenia Rady Ministrów z  dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz.U.2017.2247 t.j. z 2017.12.05) - można wtedy skorzystać z załączonego pliku word - z tożsamą treścią. 

Marka Domestos od wielu lat podejmuje wyzwanie zmiany szkolnych toalet. Udział szkoły w Programie to również możliwość poszerzenia wiedzy dzieci na temat higieny.

Miejsce, w którym każdy chce czuć się komfortowo, do którego powinien mieć swobodny dostęp i móc z niego korzystać bez skrępowania. Czysta, funkcjonalna, wygodna, przystosowana do wieku i potrzeb, estetyczna – tak powinna wyglądać wzorowa łazienka. Niestety, te znajdujące się w polskich szkołach są czasem dalekie od ideału.

Dlatego już po raz piąty rozpoczynamy Program „Wzorowa Łazienka”, którego inicjatorem jest marka Domestos. Celem akcji jest poprawa warunków sanitarnych w szkolnych łazienkach oraz edukacja uczniów w zakresie właściwego dbania o higienę.

Program „Wzorowa Łazienka” rozpoczął się 20 sierpnia 2018 r.  i jest skierowany do publicznych szkół podstawowych. Te z nich, które poprzez rejestrację dołączą do Programu, będą mogły pogłębiać edukację uczniów w zakresie właściwych nawyków higienicznych oraz otrzymają szansę na remont szkolnej łazienki w wysokości 30 000 zł.

Ponadto - Nagrodami (dalej: „Nagrody”) przeznaczonymi dla Laureatów Programu są:

a) Nagroda I stopnia: dla szkoły, która zdobędzie największą liczbę głosów w Programie, Organizator przewidział gwarantowaną nagrodę główną w postaci remontu i aranżacji/dekoracji łazienek na terenie Szkoły o wartości 30 000,00 (słownie: trzydziestu tysięcy) złotych brutto – „Gwarantowana Nagroda główna” (dalej: „Gwarantowana Nagroda Główna”);

b) Nagrody II stopnia: Unilever Polska Sp. z o.o. przeznaczy 1 grosz od sprzedaży każdych trzech produktów marki Domestos, sprzedanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w terminie od 1 września 2018 roku do 31 października 2018 roku na finansowanie warunkowych Nagród II stopnia dla szkół, które zdobędą następne miejsca w Programie, po Szkole, która otrzyma „Gwarantowaną Nagrodę Główną”. Sprzedaż zostanie oszacowana na podstawie danych rynkowych AC Nielsen. 6 Organizator przewidział warunkowo Dodatkowe Nagrody Główne w postaci odświeżenia łazienek na terenie Szkoły o wartości 5 000,00 (słownie: pięć tysięcy) złotych brutto każda (dalej: „Dodatkowe Nagrody Główne”). Organizator zastrzega sobie możliwość nieprzyznania Dodatkowych Nagród Głównych lub przyznania nagród o niższej wartości w przypadku, gdy Unilever nie uzyska środków ze sprzedaży produktów marki Domestos wystarczających do sfinansowania Dodatkowych Nagród Głównych. Liczba i wysokość Dodatkowych Nagród Głównych zostanie podana na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA do 16 grudnia 2018 roku;

c) Nagrody III stopnia: dla 100 (słownie: „stu”) pierwszych Szkół, z wyłączeniem Szkół będących Laureatami Nagród, o których mowa w §3 pkt. 1 a) i b), Organizator przewidział po jednej nagrodzie III stopnia w postaci zestawu produktów marki Domestos (100 litrów płynu do toalet Domestos) do utrzymywania czystości w szkolnych łazienkach;

Cel i założenia Programu

Założenia programu „Wzorowa Łazienka” są wynikiem badań i obserwacji, z których wynika, że szkolne łazienki postrzegane są przez uczniów i rodziców jako niefunkcjonalne, stare, zaniedbane i niewyposażone w podstawowe środki higieny.

Ich stan negatywnie ocenia także co trzecie biorące udział w badaniu dziecko. Ponadto aż 39% uczniów zgłasza swoim rodzicom problemy związane z korzystaniem ze szkolnych toalet (źródło: GfK 2014 | Badanie stanu szkolnych toalet przed kampanią CSR dla marki Domestos, Lipiec 2014).

Dodatkowo, nie wszyscy uczniowie mają dostęp do edukacji w zakresie higieny.

Program „Wzorowa Łazienka” ma pomóc zmienić tę sytuację. Po pierwsze, wzięcie przez szkołę udziału w programie daje szansę pogłębienia świadomości uczniów w zakresie higieny. 

Każda zarejestrowana szkoła weźmie udział w konkursie, w którym - jak określono powyżej - nagrodą główną będzie wsparcie finansowe w wysokości 30 000 zł na remont szkolnej łazienki.

W poprzednich czterech edycjach otrzymaliśmy ponad 3300 zgłoszeń do programu z całej Polski. W każdej z nich zwycięskie szkoły miały możliwość przeprowadzenia remontu, w wyniku którego powstały nowe, kolorowe, przyjazne, funkcjonalne, czyste łazienki.

Jak wziąć udział w Programie i mieć szansę na nagrodę?

Aby szkoła mogła otrzymać materiały edukacyjne oraz starać się o nagrodę, którą jest sfinansowanie remontu szkolnej łazienki, musi zarejestrować się na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA  w ramach dedykowanego w tym celu formularza http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA oraz potwierdzić link, jaki otrzyma na podany przez Szkołę adres e-mail. 

Rejestracji może dokonać dyrektor placówki lub inna osoba dorosła za jego zgodą, w okresie od 20 sierpnia 2018 r. 

Głosowanie na zarejestrowane szkoły oraz zdobywanie dodatkowych punktów będzie możliwe zgodnie z regulaminem umieszczonym na stronie http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA . Szkoły z największą liczbą punktów będą miały szansę uzyskać nagrody - jak określono powyżej.

Regulamin programu oraz szczegółowe informacje dotyczące zasad przyznawania punktów znajdują się na http://bit.ly/WZOROWALAZIENKA

Inicjator programu: Domestos

Organizator programu: „Wzorowa Łazienka” jest Ad Craft Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

Notabene pozwalamy sobie przypomnieć, że podjęcie jakichkolwiek działań przez Dyrektora powinno być poprzedzone analizą stanu faktycznego (innych petycji tego typu) oraz dokumentacji, tak aby wszystkie ewentualne czynności były prowadzone z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz postępowania lege artis.

§2) Wnosimy o zwrotne potwierdzenie otrzymania niniejszego wniosku na adres: wzorowalazienka@samorzad.pl

§3) Wnosimy, aby odpowiedź udzielona w trybie Ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05), znajdowała się w treści zwrotnej wiadomości e-mail, wysłanej pod adres e-mail: wzorowalazienka@samorzad.pl

§3.1) Jak opisano w §3 powyżej - wnosimy, aby  bez względu na przystąpienie do akcji lub nie - Dyrektor Szkoły - pro forma, zgodnie z odnośnymi przepisami Ustawy  z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05),  udzielił odpowiedzi na przedmiotową petycję.

W przypadku - przystąpienia do akcji  (po wypełnieniu formularza oraz potwierdzeniu linku na własnym podanym adresie e-mail)   - rzeczoną odpowiedź prosimy aby zatytułować  “Uwzględnienie petycji - Szkoła rozważy przystąpienie do akcji” w przeciwnym przypadku - odpowiedź na petycję prosimy zatytułować “Nieuwzględnienie petycji - Szkoła nie przystąpi do akcji” 

§4) Dodatkowo - chcąc działać lege artis oraz w pełni jawnie i transparentnie - w trybie art. 8 pkt. 1 Ustawy o petycjach (Dz.U.2014.1195 z dnia 2014.09.05) wnosimy o opublikowanie niniejszej petycji oraz udzielonej odpowiedzi  na stronie internetowej Szkoły -  wraz z danymi  Podmiotu Wnoszącego niniejszą Petycję. 

Stosownie do dyspozycji art. 8 pkt. 2 Ustawy o petycjach - wnosimy o niezwłoczne aktualizowanie rzeczonej publikacji - o dane dotyczące przebiegu postępowania.

Stosownie do dyspozycji art. 4 ust. 3 Ustawy o petycjach - wyrażamy zgodę na ujawnienie danych podmiotu wnoszącego petycję. 

Ponownie podkreślamy, że w naszej ocenie sprawa dotyczy istotnych elementów związanych z życiem zbiorowym oraz kształtowaniem dobrych nawyków i dbaniem o najmłodszych. 

Jak wynika z powyższego opisu, działanie ma charakter non profit. 

Pozwalamy sobie przypomnieć, że zgodnie z art. 63 Konstytucji RP - “Każdy ma prawo składać petycje, wnioski i skargi w interesie publicznym, własnym lub innej osoby (…)” 

Z procedurą zgłoszenia można zapoznać się również za pomocą załączników do niniejszej petycji.

Na mocy przepisów Ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U.2016.1579 dnia 2016.09.29) do niniejszego wniosku został dołączony plik podpisany podpisem elektronicznym identyfikujący nadawcę (Współwnioskodawcę) lub współtwórcę niniejszego wniosku, którego Tożsamość ujawniona została poniżej oraz w załączonym pliku.

Podmiot Składający Petycję:

Osoba Prawna 

Szulc-Efekt  sp. z o.o.

reprezentowana przez: 

Prezes Zarządu 

Adam Szulc 

ul. Poligonowa 1

04-051 Warszawa

KRS: 0000059459

www.gmina.pl    www.samorzad.pl

Kapitał Zakładowy: 222 000,00 pln

Inicjatorem Programu jest Firma Unilever - wszystkie dane pod adresem URL www.unilever.pl  (art. 2 ust. 2 pkt. 3 ustawy o petycjach).

Dodatkowe informacje:

Stosownie do art. 4 ust. 2 pkt. 5 ww. Ustawy petycja niniejsza została złożona za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a wskazanym zwrotnym adresem poczty elektronicznej jest: wzorowalazienka@samorzad.pl .

 

2018/08/20, IX Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie

W sobotę 18 sierpnia 2018 w Bartkowie odbył Festiwal Twórczości Ludowej. To już dziewiąta edycja imprezy.
Festiwal Twórczości Ludowej od lat cieszy popularnością i ściąga do Bartkowa wielbicieli sztuki i muzyki ludowej. Tej nie zabrakło podczas imprezy. Od godziny 16 z festiwalowej sceny rozbrzmiewał folklor. Jako pierwsza wystąpiła Kapela Ludowa Macierzanka z Pacholąt.

Później nastąpiło uroczyste otwarcie festiwalu, jakiego dokonał burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn oraz pomysłodawczyni i organizatorska festiwalu a zarazem sołtys wsi - Elżbieta Kasprzyk.

Dyrektor Gryfińskiego Domu Kultury Maria Zalewska wspomniała o lokalnych muzykach i twórcach muzyki ludowej, którzy odeszli w tym roku, a zawsze z chęcią uczestniczyli w bartkowskim festiwalu.

Na festiwalowej scenie z koncertami zaprezentowały się kolejne kapele ludowe: Borzymianka, Wełtynianka i Gardnianki. Znane polskie przeboje przybliżyło bartkowskiej publiczności trio wokalne AD HOC.

Gwiazdą festiwalu był folkowy zespół - Czeremszyna. Grupa inspiruje się folklorem słowiańskim, głównie podlaskim. Na repertuar zespołu składają się przede wszystkim pieśni ludowe pogranicza polsko-białorusko-ukraińskiego wykonywane w gwarze z Podlasia zaaranżowane na głos i różne instrumenty. Ta magiczna mieszanka bardzo przypadła do gustu publiczności.

Dodatkowymi atrakcjami festiwalu był min. namiot Cedyńskiego Bractwa Historycznego "COMITATUS", warsztaty łucznicze, kowalskie oraz pokazy walki. Odbyła się także prezentacja pracowni ceramicznej Małgorzaty Małeckiej "Hand Made Art" oraz pokaz lepienia garnków na średniowiecznym kole. Można było także zobaczyć wystawę prac wykonanych podczas warsztatów ceramicznych w Bartkowie. Nie brakowało stoisk gastronomicznych i rękodzielniczych a także atrakcji dla dzieci.

Organizatorem 9. Festiwalu Twórczości Ludowej w Bartkowie był Gryfiński Dom Kultury oraz Sołectwo Bartkowo.
Wydarzenie odbyło się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna.

 

2018/08/01, IX Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie już 18 sierpnia
Festiwal Twórczości Ludowej w Bartkowie już na stałe wpisał się w kalendarz lokalnych, oryginalnych imprez. Także i w tym roku podgryfińska miejscowość stanie się na chwilę stolicą folkloru. IX edycja Festiwalu Twórczości Ludowej odbędzie się w sobotę, 18 sierpnia 2018.

Początek wydarzenia zaplanowano na godzinę 16. Na scenie festiwalu zaprezentują się m.in. kapele ludowe Borzymianka, Gardnianki, Macierzanka i Wełtynianka. Wystąpi także zespół Ad Hoc.
Na godzinę 20 zaplanowano koncert wieczoru - występ zespołu Czeremszyna.
Od godziny 22 do 2 w nocy potrwa zabawa ludowa.
Dodatkowymi atrakcjami festiwalu będzie namiot Cedyńskiego Bractwa Historycznego "COMITATUS", warsztaty łucznicze, kowalskie oraz pokazy walki. Odbędzie się także prezentacja pracowni ceramicznej Małgorzaty Małeckiej "Hand Made Art" oraz pokaz lepienia garnków na średniowiecznym kole. Będzie można także zobaczyć wystawę prac wykonanych podczas warsztatów ceramicznych w Bartkowie.
Nie zabraknie stoisk gastronomicznych oraz stoisk rękodzielniczych.

Organizatorem wydarzenia jest Gryfiński Dom Kultury oraz Sołectwo Bartkowo. IX Festiwal Twórczości Ludowej odbędzie się pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna.
 
 

2018/05/22, Stypendia Pomostowe 2018 r.

Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości działająca w porozumieniu z Polsko-Amerykańską Fundacją Wolności, Narodowym Bankiem Polskim, przy wsparciu organizacyjnym Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa ogłasza Program Stypendiów Pomostowych 2018.

Program Stypendiów Pomostowych 2018/2019
Program jest skierowany do maturzystów, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2018 roku i spełniają łącznie następujące kryteria:
- są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,
- są dziećmi byłych pracowników państwowych przedsiębiorstw gospodarki rolnej, którzy byli zatrudnieni w tych gospodarstwach na podstawie umowy o pracę w okresie co najmniej 2 lat,
- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia programu na stronie: www.stypendiapomostowe.pl,
- pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1575 zł brutto wyliczony z czerwca 2018 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,
- osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90.
Kandydat do stypendium spełniający warunki określone w § 3 Regulaminu, po przyjęciu na studia, wypełnia wniosek on-line na stronie www.stypendia-pomostowe.pl. Aplikacja internetowa będzie aktywna w terminie od 2 lipca 2018 r. do 17 sierpnia 2018 r. do godziny 16-ej. Wydrukowany z systemu wniosek wraz z wszystkimi wymaganymi załącznikami powinien zostać złożony w Oddziale Terenowym KOWR (najbliższym względem miejsca zamieszkania) w nieprzekraczalnym terminie do 24 sierpnia 2018 r.

 

2018/07/30, Spotkanie u Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

U Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Mieczysława Sawaryna odbyło się spotkanie Posła na Sejm Michała Jacha z ks. proboszczem Stanisławem Helakiem ws. dotacji na Remont Kościoła pw. NNMP w Gryfinie.

Uczestnicy spotkania rozmawiali także o możliwości pozyskania środków na przebudowę budynku przy ul. Sprzymierzonych po Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie na potrzeby Szkoły Muzycznej I stopnia w Gryfinie.

 

2018/07/23, Konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy Wełtyń 2018 - Zgłoszenia do 13 sierpnia!
W sobotę, 25 sierpnia 2018 w Wełtyniu odbędą się Gminne Dożynki. Od lat integralną częścią święta plonów jest Konkurs na Najładniejszy Wieniec Dożynkowy.
Konkurs ma na celu kultywowanie oraz popularyzację najbardziej wartościowych i żywych ciągle tradycji regionalnych oraz najciekawszych dziedzin plastyki ludowej oraz rozbudzenie zainteresowań twórczością ludową.

Sołectwa zainteresowane udziałem w konkursie powinny zgłosić swój akces do 13 sierpnia 2018 na adres:
Gryfiński Dom Kultury
ul. Szczecińska 17
74-100 Gryfino
telefonicznie: 91 416 25 20
lub mailowo: sekretariat@gdk.com.pl

Każde sołectwo mogło zgłosić po jednym wieńcu. W konkursie nie biorą udziału wiązanki. Miejscem spotkania grup dożynkowych jest plac gminny przy Świetlicy Wiejskiej w Wełtyniu.
Wyniki konkursu na najładniejszy wieniec dożynkowy ogłoszone zostaną przez przewodniczącego komisji konkursowej 25 sierpnia 2018 r. podczas obchodów uroczystości dożynek gminnych.

 
 

2018/08/02, VIII Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą
W sobotę 11 sierpnia 2018 odbędą się VIII Mistrzostwa Świata w Rzucie Sztachetą. Ta intrygująca impreza z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i przyciąga nowych zawodników oraz widzów.

Mistrzostwa odbędą się na stadionie LKS "Odrzanka" w Daleszewie.
Rozpoczęcie imprezy zaplanowano na godzinę 15:00. Konkurencje mistrzostw mają zacząć się o godzinie 15:30.

Prócz zmagań miotających sztachetami zawodników, przewidziano imprezy towarzyszące: blok sportowo-rekreacyjny LKS Piast, zawody sportowo-pożarnicze OSP Gminy Gryfino, wystawa sprzętu ratowniczego i specjalistycznego.
Wystąpią także kapele ludowe: Wełtyniaka, Borzymianka i Gardnianki.
Na godzinę 18:30 zaplanowano koncert gwiazdy wieczoru, którą będzie TRIO AKORDEONOWE. Od godziny 21 organizatorzy zapraszają na zabawę z DJ SOŁTYSEM.

Podczas imprezy odbędą się także zawody w ujeżdżaniu byka rodeo o tytuł mistrza Gminy Gryfino.

Organizatorami VIII Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą są:
Ochotnicza Straż Pożarna w Radziszewie
Sołtys i Rada Sołectwa Radziszewo
Stowarzyszenie "Razem"
Radny Rady Miejskiej Zenon Trzepacz
LKS Odrzanka Radziszewo
 
 

2018/08/01, Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino informuje,

że w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca,

począwszy od 6 sierpnia 2018 r.

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

z siedzibą przy ul. 1 Maja 16

będzie otwarty dla interesantów od godz. 8.00 do godz. 18.00.

Mieczysław Sawaryn

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

 

2018/08/06, Odpust Parafialny w Żabnicy

Parafia pod wezwaniem Św. Jana Marii Vianney’a w Żabnicy swoje uroczystości odpustowe obchodziła w tym roku w dniu 5 sierpnia. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele władz samorządowych z Wiceburmistrzem Miasta i Gminy Pawłem Nikitińskim oraz Wiceprzewodniczącym Rady Miejskiej Zdzisławem Kmieciakiem . Obecni byli również przedstawiciele Ochotniczej Straży Pożarnej z Radziszewa oraz członkowie Zachodniopomorskiego Przeoratu Królewskiego Orderu Świętego Stanisława.

Nie zabrakło także kapłanów z dekanatu Gryfino. Mszę odpustową koncelebrował i homolię wygłosił ksiądz Mariusz Wencławek – salezjanin Proboszcz z parafii pw. Św. Jana Bosko w Szczecinie. Po mszy i procesji odpustowej goście i parafianie bawili się na festynie. Nie zabrakło na nim słodkich i grillowanych przysmaków przygotowanych przez organizatorów oraz bloku rekreacyjno – sportowego przygotowanego przez LKS Piast z Gryfina . Czas festynowiczom umilała swoim graniem kapela „Lipka” z Kobylanki. Największą atrakcją była jak zwykle loteria w której główną nagrodą był rower ufundowany przez Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Zdzisława Kmieciaka. Festyn odpustowy zakończył się zabawą taneczną przy muzyce na żywo i tradycyjnym „światełkiem do nieba”.

 

2018/08/06, Informacja

W dniu dzisiejszym Kasa Urzędu Miasta i Gminy Gryfino czynna jest od godz. 9.00 do 17.00 w pokoju nr 2. Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy!

 

2018/07/27, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja obozu sportowego dla dzieci i młodzieży"

 

2018/08/02, Gminne uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W środę 1 sierpnia 2018, na Pl. Solidarności w Gryfinie odbyły się gminne uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 17. W godzinę "W" oddano hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.

Następnie na placu odbył się koncert podczas którego wystąpiły zespoły: AD HOC i CONTRA MUNDUM.

Zgromadzona publiczność wspólnie śpiewała (nie)zakazane piosenki na cześć i chwałę bohaterom, którzy zginęli walcząc za ojczyznę.

 

2018/07/24, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. „Organizacja Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą, zawodów sportowo-pożarniczych oraz kampanii profilaktyczno-edukacyjnych"

 

2018/07/26, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

W nawiązaniu do pisma Wojewody Zachodniopomorskiego informuję, że w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godzinie 17:00 zostanie przeprowadzony trening uruchomienia syren alarmowych na terenie miasta Gryfina oraz PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna – Oddział Zespół Elektrowni Dolna Odra w Nowym Czarnowie. Trening będzie trwał 1 minutę.

Uruchomienie syren alarmowych będzie wyrazem pamięci i uhonorowaniem poświęcenia oraz walki Powstańców Warszawskich z 1944 roku.

Podstawa prawna:
§10, ust. 4. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. z 2013, poz.96)

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
Mieczysław Sawaryn

 

2018/07/23, Koncert "Cześć i Chwała Bohaterom" - Gminne Obchody upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego
W środę 1 sierpnia 2018, na Pl. Solidarności w Gryfinie odbędą się gminne uroczystości upamiętniające 74. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Wydarzenie rozpocznie się o godzinie 17. W godzinę "W" oddany zostanie hołd bohaterom Powstania Warszawskiego.

Później odbędzie się koncert "Cześć i Chwała Bohaterom". Wystąpi gryfiński zespół AD HOC oraz gość specjalny - zespół CONTRA MUNDUM.
Na uroczysty koncert zapraszają Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino i Przewodnicząca Rady Miejskiej w Gryfinie.

O zespole CONTRA MUNDUM:

Warszawski zespół CONTRA MUNDUM powstał latem 2014 roku. W jego skład weszli doświadczeni muzycy, obecni na scenie muzycznej od wielu lat. Premierowy koncert zespołu miał miejsce podczas 6. edycji Festiwalu Niepokorni Niezłomni Wyklęci w Gdyni. Zespół koncertował także w Teatrze Wielkim w Warszawie na zaproszenie Zarządu NSZZ "Solidarność", Filharmonii Bałtyckiej w Gdańsku, Filharmonii Podkarpackiej w Rzeszowie, Operze na Zamku w Szczecinie, w Auli im. Kard. Wyszyńskiego KUL, Centrum Edukacji IPN im. Janusza Kurtyki, na deskach Teatru Muzycznego w Gdyni oraz Łodzi, a także w wielu innych prestiżowych miejscach na terenie całego kraju.
W lutym 2016 z okazji Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych zespół CONTRA MUNDUM zagrał pełnowymiarowy koncert emitowany w TVP1, a w listopadzie 2017 wystąpił podczas Wieczoru Niepodległości dla regionalnych stacji TVP3. Ponad setka koncertów, w czasie których zespół wchodzi w interakcję z Publicznością, budują świadomość i tożsamość wśród młodzieży i najmłodszych pokoleń.

Swoją działalność muzyczną grupa traktuje jako MISJĘ, kierując się podczas doboru repertuaru hasłem "BÓG, HONOR, OJCZYZNA". W swoim dorobku zespół posiada trzy albumy:
"Cześć i Chwała Bohaterom" - wydany w lutym 2015 roku
"W Wierszu i Boju. 1914-1949" - wydany wiosną 2016 roku (Honorowy Patronat Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
"Odważnym wszystkim pokłon niski" - solowy album wokalisty Norberta "Smoły" Smolińskiego wydany w grudniu 2016 roku przez Narodowe Centrum Kultury z okazji 35. rocznicy ogłoszenia stanu wojennego.
Obecnie CONTRA MUNDUM jest w trakcie komponowania kolejnych albumów (album poświęcony Legionom w STULECIE NIEPODLEGŁEJ oraz płyta na 20. rocznicę śmierci Zbigniewa Herberta - właśnie do słów Księcia Poetów).

Występy w kraju, jak i zagranicą (m.in. dla Polonii w Wielkiej Brytanii w listopadzie 2017) trudno nazwać zwykłymi koncertami. To historyczne spektakle, w czasie których muzycy przeprowadzają Słuchacza po meandrach polskich dziejów. To oryginalna forma poznawania naszej historii i kultury poprzez wersy polskiej, patriotycznej poezji wybitnych Mistrzów pióra (S. Wyspiański, J. Słowacki, C. K. Norwid, K. K. Baczyński, T. Gajcy, Z. Herbert) oraz słowa gniewnych pieśni lat 70. i 80. (np. "Obława", "Janek Wiśniewski", "Pancry"...).

Mocną stroną CONTRA MUNDUM jest interpretacja SŁOWA, co ogromnie podnosi wiarygodność prezentowanych ze sceny treści. Synergiczną częścią koncertu jest oprawa wizualizacyjna wpisująca się w przekaz śpiewanych utworów. Wokalista przeplata pieśni krótkimi wzmiankami nawiązując do historii Małych Ojczyzn - miejsc, w których odbywa się dany koncert. Wszystko to sprawia, że Widz zabierany jest do świata polskich Bohaterów, Ich przeżyć, emocji i wyborów, poznając epizody z dziejów Ojczyzny, utrwalając jednocześnie pamięć o przeszłości swojego regionu. Muzyków tworzący CONTRA MUNDUM porywają na swoich koncertach nie tylko dojrzałą Publiczność pamiętającą trudne chwile naszej historii, ale także młode pokolenie chcące poznać losy swoich przodków i zakorzenić się w tożsamości własnego Narodu. Muzyka, kompozycje, aranżacje, moc i siła płynąca z dźwięków wzmacnia przekaz, przyciągając nawet sceptyków.
 
 
 

2018/07/31, Podpisanie listu intencyjnego

Gmina Gryfino oraz szczeciński oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad poinformowały o wspólnej realizacji inwestycji, polegającej na budowie kompleksowego połączenia chodnikiem Gryfina z Czepinem. W magistracie odbyło się dziś (31 lipca) podpisanie listu intencyjnego w tej sprawie. Gmina Gryfino zobowiązała się do przekazania dyrekcji przygotowanego projektu budowalnego dotyczącego tej inwestycji, do końca roku 2018. GDDKiA Szczecin podejmie starania, aby w przyszłym roku to zadanie zrealizować. Ze strony gminy Gryfino w spotkaniu uczestniczył burmistrz Mieczysław Sawaryn, wraz z zastępcą Tomaszem Milerem. GDDKiA o. Szczecin reprezentował dyrektor Łukasz Lendner oraz zastępca dyrektora Grzegorz Dziedzina.

- Chciałbym podkreślić to, że w procesie uczestniczyła również firma Jaeger. Otrzymaliśmy od nich częściowo opracowaną dokumentację, którą teraz uzupełnimy. To wkład w realizację publicznej inwestycji, za który chciałbym podziękować. Cieszę się z tej inwestycji, która znacząco poprawi bezpieczeństwo w tym rejonie - mówił burmistrz Mieczysław Sawaryn.

 

2018/02/09, „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła X edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.

Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W RAMACH KONKURSU KAPITUŁA OCENI PRACE W DWÓCH KATEGORIACH:

1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;

2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników. Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 31 LIPCA 2018 R.

Regulamin i wymagane dokumenty dotyczące konkursu znajdują się na stronie internetowej organizatora www.fdpa.org.pl oraz są dostępne w formie wydruku w siedzibie Fundacji na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, ul. Gombrowicza 19, 01-682 Warszawa. Dodatkowych informacji na temat konkursu udziela: Sylwia Konopacka-Bąk, e-mail: konkurs@fdpa.org.pl tel. 695116110; 22 864 03 90; fax 22 864 03 61.

Informacje na temat poprzednich edycji konkursu, Kapituły Konkursowej i laureatów można znaleźć na stronie internetowej www.fdpa.org.pl oraz na www.facebook.com/Fundacja.FDPA.

Regulamin konkursu

Karta Zgłoszeniowa

 

2018/07/30, Nagroda burmistrza dla Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Koło w Gryfinie

W dniu 30 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wręczył swoją comiesięczną nagrodę dla Katolickiego Stowarzyszenia Kolejarzy Polskich Koło w Gryfinie. Nagrodę odebrali Prezes koła Romuald Juchniewicz oraz zastępca Jan Lizurej. Burmistrz podkreślił zasługi działalności stowarzyszenia na rzecz gryfińskiej społeczności.

Katolickie Stowarzyszenie Kolejarzy Polskich powstało w parafii Niepokalanego Serca Maryi w Gryfinie w 1995r. Celem Stowarzyszenia jest: organizowanie i prowadzenie zebrań, dyskusji, konferencji, dni skupienia, rekolekcji, pielgrzymek, podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, oraz kształtowanie wspólnoty chrześcijańskiej wśród kolejarzy w społecznościach terytorialnych i wspólnotach parafialnych.

 

2018/07/23, 8. Gotowanie na polanie już 28 lipca!
W sobotę 28 lipca 2018 w Sobieradzu odbędzie się ósma edycja imprezy Gotowanie na Polanie. Tegoroczne zmagania kulinarna odbywać się będą pod hasłem "Fast foody po wiejsku". Smaczna rywalizacja zacznie się o godzinie 16. Miejscem festynu będzie plac przy Świetlicy Wiejskiej.
 
W kulinarnym konkursie wezmą udział drużyny:
Czepino
Daleszewo
Krajnik
Sobiemyśl
Żabnica
Przedszkole im. Misia Uszatka
 
Prócz gotowania na gości wydarzenia czeka wiele innych atrakcji. Na scenie imprezy wystąpią: Ad Hoc, Macierzanka, Tadek Wasilewski. Na godzinę 19 zaplanowano ogłoszenie wyników konkursu. Od godziny 20 odbywać się będzie wiejska potupaja z zespołem NOVA.
Nie zabraknie małej gastronomii, konkursów dla dzieci, ciuchci czy dmuchańców.
 
Organizatorami imprezy są: Rada Sołecka w Sobieradzu i Gryfiński Dom Kultury
 
 

2018/07/20, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/07/06, Pamięć o ks. Janie Palicy

„Pamięć o tym księdzu, pierwszym proboszczu Gryfina, jest i będzie trwała wśród żywych” te słowa wypowiedziane przez metropolitę szczecińsko-kamieńskiego podczas uroczystości związanych z uczczeniem ks. Jana Palicy w Gryfinie oddają w pełni szacunek i pamięć
o księdzu. Wydarzenia związane z nadaniem nazwy jednemu z gryfińskich rond imienia ks. Jana oraz z odsłonięciem pamiątkowej tablicy upamiętniającej jego dokonania, wzmocniły i zacieśniły więzi łączące rodzinę księdza. Członkowie rodziny ks. Palicy, którzy uczestniczyli w uroczystościach byli pełni podziwu i wdzięczności za przypomnienie oraz uhonorowanie dokonań ks. Jana. Wydarzenia stanowiły cenną lekcję historii dla całej społeczności gryfińskiej.

Ks. Jan Palica wraz z repatriantami z Kałusza, 26 sierpnia 1945 r przybył do Gryfina przywożąc obraz „Hołd Stanów”, który przedstawia hołd czterech przedstawicieli stanów polskich składany Matce Bożej Królowej Polski. Obraz został umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie.

Obraz „Hołd Stanów” powstał około 1931 r. jako dzieło pędzla lwowskiego malarza Stanisława Kaczora-Batowskiego. 3 maja 1932 r. został poświęcony w kościele w Kałuszu k. Lwowa i umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny.

Z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i Prezesa zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koła w Gryfinie Zdzisława Szczepkowskiego 18 kwietnia 2018 roku w siedzibie Kurii Metropolitarnej odbyło się uroczyste poświęcenie kopii gryfińskiego obrazu „Hołd Stanów” przez metropolitę diecezji szczecińsko-kamieńskiej abp. Andrzeja Dzięgę.Ksiądz Jan Palica w latach 1945-1955 był proboszczem w parafii w Gryfinie, później przez trzy lata pracował w Szczecinie-Dąbiu. W latach 1958-1968 był proboszczem parafii w Zbąszynku. W Zbąszynku też zmarł i został pochowany na tamtejszym cmentarzu.

Mieszkańcy Gryfina nie zapominają o swoim pierwszym proboszczu. 28 kwietnia 2018 roku już po raz czwarty przybyli do Zbąszynka włodarze miasta i powiatu gryfińskiego wraz z delegacją w celu uczczenia pamięci księdza prałata Jana Palicy. W kościele parafialnym pw. Macierzyństwa NMP odbyła się msza św., którą celebrował ks. kanonik Jerzy Kordiak z miejscowej parafii w asyście ks. kanonika Jerzego Brocławika z parafii pw. św. J.M Vianneya z Żabnicy. Największym wydarzeniem uroczystości było przekazanie kopii obrazu „Hołd Stanów”wspólnocie parafii w Zbąszynku. Była to forma podziękowania dla społeczności z tego regionu, która kultywuje pamięć o dokonaniach ks. Palicy oraz pielęgnuje rozwój świadomości kulturowej, narodowej i obywatelskiej.

Rodzina ks. Jana Palicy w ramach podziękowania za pamięć oraz uhonorowanie dokonań księdza przesłała na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodniczącej Rady Miejskiej w Gryfinie periodyk „Wicyńskie zeszyty” w którym znajduje się sprawozdanie siostrzeńca ks. Jana Palicy o uroczystości odsłonięcia ronda oraz tablicy pamiątkowej w Gryfinie na cześć ks. Jana. Periodyk wydawany jest dla wicynian oraz ludzi związanych z kresami południowo-wschodnimi. Jego celem jest pamięć i powrót do korzeni.

Można mieć nadzieję, że więzi rodzinne oraz pamięć o ks. Janie będą trwały przez kolejne pokolenia.

 

2018/07/26, XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 26 lipca 2018 roku odbyła się XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Na początku sesji Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wraz z Przewodniczącą Rady Miejskiej w imieniu całej rady podziękowali dotychczasowemu sołtysowi Starych Brynek Panu Józefowi Stosio i powitali na tym stanowisku Panią Wandę Kozłowską.

Podczas sesji radni uchwalili nazwanie ronda w Gardnie rondem „Stulecia Odzyskania Niepodległości”. Przyjęto również regulamin określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania niektórych składników wynagrodzenia nauczycielom zatrudnionym w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Radni uchwalili także m.in.: zawarcie Porozumienia w celu umożliwienia korzystania z usług Środowiskowego Domu Samopomocy w Gryfinie przez mieszkańców Gminy Widuchowa oraz tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli zatrudnionych na stanowiskach: Karta Nauczyciela, pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach Gminy Gryfino.

Do zespołu ds. Budżetu Obywatelskiego 2019 desygnowano radnych: Marcina Parę, Łukasza Kamińskiego oraz Zbigniewa Kozakiewicza.

 

2018/07/23, XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 26 lipca 2018 roku o godz. 10.00 odbędzie się XLIX sesja Rady Miejskiej w Gryfinie.

Porządek obrad

 

2018/07/24, "Akademia Rodzica Zastępczego"

Zasadniczym celem oferowanego wsparcia jest podniesienie umiejętności wychowawczych osób sprawujących rodzinną, głównie spokrewnioną, pieczę zastępczą wobec dzieci, najczęściej wobec wnuków, a także przeszkolenie 20 kandydatów na rodziców zastępczych. Działanie to ma wspierać powiaty w realizacji ich ustawowego zadnia – szkolenia rodzin zastępczych.

Projekt przewiduje wsparcie szkoleniowe oraz doradcze dla rodziców zastępczych, zamieszkujących teren województwa zachodniopomorskiego. Działania w projekcie zostały już rozpoczęte, realizowane będą do końca 2019 r. Nadal prowadzimy rekrutację do projektu. W ramach projektu rodzice sprawujący rodzinną pieczę zastępczą (spokrewnieni i niezawodowi) otrzymają wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów i doradztwa w zakresie:

1) w ramach Akademii Relacji, cztery szkolenia:

• Regulacje prawne w zakresie pieczy zastępczej (jednodniowe) – obecnie realizowane;

• Umiejętności wychowawcze (dwudniowe) – III/IV kwartał 2018;

• Sytuacje kryzysowe (dwudniowe) – I/II kwartał 2019;

• Problem agresji wśród dzieci i młodzieży (jednodniowe) – III kwartał 2019 2) indywidualnego wsparcia doradczego z tematyki szkoleń – na miejscu, po każdym dniu szkoleniowym, a także w odpowiedzi na zgłaszane problemy/pytania w czasie trwania całego projektu (mailowo, telefonicznie, osobiście).

Szkolenia odbywają się na terenie 8 subregionów województwa, aby umożliwić dogodny dojazd z każdego powiatu. Projekt obejmuje wsparciem całą rodzinę zastępczą.

W czasie trwania szkoleń/warsztatów, uczestnikom zgłaszającym taką potrzebę, zapewniona zostanie opieka nad dziećmi oraz wyżywienie, a w przypadku szkoleń dwudniowych - także nocleg. W projekcie przewidziany jest zwrot kosztów dojazdu uczestników na miejsce szkoleń.

 

2018/07/24, Projekt działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych

Fundacja resocjalizacji i readaptacji społecznej „TULIPAN” oraz Szczecińskie Centrum Profilaktyki Uzależnień od 14 maja 2018 r. realizują zadanie publiczne mające na celu prowadzenie działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych. Projekt ma za zadanie zwiększyć samodzielność bezdomnych przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego, a w szczególności na terenie miasta Szczecin, poprzez drożenie systemu usług reintegracji społecznej i zawodowej.

W ramach punktu działań aktywizujących skierowanych do osób bezdomnych prowadzona jest kompleksowa pomoc specjalistów oraz  pomoc finansowa w postaci bonów żywnościowo – higienicznych i pomoc odzieżowo – rzeczowa dla osób bezdomnych.

Szczegółowe informacje na temat projektu znajdują się na stronie scpu.szczecin.pl w zakładce Projekty oraz na stronie fundacjatuliopan.pl w zakładce Kontakty – Punkt dla osób bezdomnych.

 

2018/07/25, „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino w sprzęt ratownictwa medycznego”

W dniu 24 lipca 2018 r. w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Tomasz Miler i Skarbnik Miasta i Gminy Gryfino Pani Beata Blejsz podpisali umowę z Dyrektorem Departamentu Spraw Rodzinnych i Nieletnich Ministerstwa Sprawiedliwości Panem Mikołajem Pawlakiem na realizację zadania pn. „Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gryfino
w sprzęt ratownictwa medycznego” z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości.

Gmina Gryfino w ramach podpisanej umowy zakupi 4 szt. toreb ratowniczych R1 i 4 szt. defibrylatorów AED dla Jednostek OSP w Chwarstnicy, Radziszewie, Sobieradzu i Wełtyniu.

Zakupiony sprzęt zwiększy poziom bezpieczeństwa osób przebywających na terenie Gminy Gryfino oraz wzrosną możliwości udzielenia kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanym w wyniku przestępstw, wypadków komunikacyjnych, pożarów i innych zdarzeń zagrażających życiu.

Całkowita wartość zadania wyniesie: 39 196,00 zł.

Dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości : 38 804,04 zł.

Wkład własny Gminy Gryfino: 391,96 zł.


 

2018/07/12, Zaproszenie na Jarmark Moryński 

2018/07/19, Nowe Fordy Transit do obsługi jednostek Gminy

Dnia 19 lipca 2018r o godz. 13.00 na parkingu wewnętrznym   przy ul. Niepodległości 20 w Gryfinie odbyło się przekazanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  Mieczysława  Sawaryna,  dyrektorowi  Centrum Usług Wspólnych w Gryfinie Oldze Woś - dwóch, nowych 9-osobowych samochodów  marki  FORD  TRANSIT  CUSTOM.
Wobec oczekiwań ze strony jednostek obsługiwanych przez CUW (m.in. Dzienny Dom „Senior+” w Gryfinie, Środowiskowy Dom Samopomocy w Gryfinie) a także w celu zaspokojenia potrzeb transportowych  rodziców dzieci niepełnosprawnych konieczne stało się pozyskanie nowych pojazdów. 

2018/07/20, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/07/18, Podpisanie umów o dofinansowaniu zadań inwestycyjnych

Dofinansowanie Unii na decyzję Ministerstwa Kultury, tam bowiem złożono wniosek o dofinansowanie drugiej części prac, dotyczy zadań, które od lat czekały na realizację.
- Już dziś widzimy toczące się przy ulicy Pomorskiej prace, w okolicy gdzie działają nasze małe i średnie przedsiębiorstwa, powstaje nowa droga i infrastruktura kanalizacji deszczowej, która w tym rejonie miasta jest bardzo potrzebna – podkreślał burmistrz Mieczysław Sawaryn na uroczystości podpisania umów.
Inwestycja kosztuje 2,92 miliona złotych, dofinansowanie wynosi 2,12 miliona złotych.

Zadanie „Budowa infrastruktury technicznej w celu poprawy funkcjonowania i wzrost konkurencyjności MŚP w rejonie drogi krajowej 31, ul. Pomorska w Gryfinie” jest dofinansowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Oś priorytetowa 1 Gospodarka, innowacje, nowoczesne technologie, Działanie 1.11 Tworzenie i rozbudowa infrastruktury na rzecz rozwoju gospodarczego w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego.

Gmina Gryfino planuje tez kompleksowy remont Pałacyku Pod Lwami. Umowa podpisana z przedstawicielem instytucji zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym, Marszałkiem Województwa Olgierdem Geblewiczem jest jednym z filarów tej inwestycji. Samorząd czeka. Koniecznym jest bowiem przedłużenie czasu na realizację prac przy Pałacyku, gmina Gryfino wystąpiła już z wnioskiem.
W tym przypadku wartość dofinansowania to 2,9 miliona złotych.
 
Zadanie „Zwiększenie atrakcyjności zasobów kultury poprzez remont i konserwację Pałacyku Pod Lwami w Gryfinie wraz z zagospodarowaniem terenu” jest realizowane w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa zachodniopomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 4 Naturalne otoczenie człowieka. Działanie 4.1 Dziedzictwo kulturowe.

Trzecia umowa dotyczy wsparcia działań prowadzonych w sołectwie Sobiemyśl, realizowanych ze środków województwa zachodniopomorskiego, w ramach konkursu „Granty Sołeckie 2018.” Projekt przygotowany przez sołtys Teresę Górecką-Sieję dotyczy rewitalizacji świetlicy wiejskiej. Za kwotę 10 tysięcy złotych zostaną zakupione materiały budowlane, a prace zostaną wykonane przez społeczność lokalną.
 
 

2018/07/23, Nowi dyrektorzy w Szkołach Podstawowych w Chwarstnicy i w Gardnie

Powołane przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino komisje konkursowe podczas posiedzeń w dniach 16 lipca 2018 r. oraz 17 lipca 2018 r. wyłoniły kandydatów na stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy z siedzibą w Chwarstnicy, przy ul. Gryfińskiej 19, 74-100 Gryfino oraz Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie z siedzibą w Gardnie, przy ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Obie kandydatki po przeprowadzeniu analizy formalnej złożonych ofert, zaprezentowaniu koncepcji działalności szkół oraz udzieleniu odpowiedzi na pytania zadawane przez członków komisji konkursowych uzyskały wymaganą większość głosów obecnych na posiedzeniu członków komisji, co stanowiło podstawę do wyłonienia kandydatów na stanowiska dyrektorów ww. szkół.

Od dnia 1 września 2018 r. stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy na kolejnych 5 lat szkolnych zarządzeniem Nr 0050.91.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lipca 2018 r. zostało powierzone Pani Izabeli Nikitińskiej, natomiast stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie zgodnie z zarządzeniem Nr 0050.92.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 lipca 2018 r. na okres od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2023 r. zostało powierzone Pani Agnieszce Sudakow.

Powierzając funkcje dyrektorów szkół Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyraża przekonanie, że doskonałe przygotowanie merytoryczne, doświadczenie zawodowe, chęci do pracy oraz kreatywność i troska o powierzoną szkołę przełoży się na pozytywne efekty działalności tych jednostek oświatowych.

 

Zespół Baltic Neopolis Virtuosi wystąpił w Kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie przedstawił utwory i przedstawił nowe trendy oraz zjawiska w muzyce polskiej oraz europejskiej. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję usłyszeć dźwięki „klasyki współczesności” za pomocą skrzypiec, altówki oraz wiolonczeli.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii
 
Organizator: Baltic Neopolis Orchestra
Mecenasi: Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin
Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Port Szczecin-Świnoujście, Szczecińska Energetyka Cieplna, Galeria Kaskada, Gmina Gryfino, Gmina Drawno, Miasto Kołobrzeg, Miasto Złocieniec, Gmina Gryfice oraz Gmina Kołbaskowo

 

 

 

 

 

2018/07/05, Festyn rodzinny Daleszewa i Łubnicy już 14 lipca

Serdecznie zapraszamy na Festyn Rodzinny Daleszewa i Łubnicy który odbędzie się 14 lipca 2018 roku na boisku sportowym KS "Odrzanki" w Daleszewie. W programie m.in. rzut jajem w koguta, konkurs kulinarny oraz występy artystyczne zespołów ludowych.

 

2018/07/10, Zaproszenie na Biesiadę Kapuścianą

 

2018/07/16, Koncert Baltic Neopolis Festival

 

Zespół Baltic Neopolis Virtuosi wystąpił w Kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie przedstawił utwory i przedstawił nowe trendy oraz zjawiska w muzyce polskiej oraz europejskiej. Zgromadzeni słuchacze mieli okazję usłyszeć dźwięki „klasyki współczesności” za pomocą skrzypiec, altówki oraz wiolonczeli.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii
 
Organizator: Baltic Neopolis Orchestra
Mecenasi: Pomorze Zachodnie, Miasto Szczecin
Współorganizatorzy: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Port Szczecin-Świnoujście, Szczecińska Energetyka Cieplna, Galeria Kaskada, Gmina Gryfino, Gmina Drawno, Miasto Kołobrzeg, Miasto Złocieniec, Gmina Gryfice oraz Gmina Kołbaskowo

 

 

 

 

 

2018/07/04, "Wieczór w oktecie" w Gryfinie

Już po raz czwarty odbędzie się Baltic Neopolis Festival, Międzynarodowy Festiwal Muzyki organizowany przez Baltic Neopolis Orchestra.

Serdecznie zapraszamy na Koncert "Wieczór w oktecie", który odbędzie się w piątek, 13 lipca o godz. 19 w kościele Parafii pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

Wydarzeniem koncertu będzie występ międzynarodowego zespołu Baltic Neopolis Virtuosi, który w tym roku odbywa swoją drugą, prestiżową trasę koncertową po świecie.

Wspólnymi siłami wybitnych wirtuozów z różnych krajów europejskich możliwa będzie realizacja dość nietypowego projektu, jaki stanowić będzie wykonanie utworów przeznaczonych na ośmioosobowe składy kameralne. W dodatku oczekuje nas spotkanie z muzyką północnej Europy (czyżby jako wytchnienie od letnich upałów?) – usłyszeć będzie można dzieła kompozytorów z Polski, Szwecji, Estonii oraz Niemiec, których twórczość stanowi „klasykę współczesności”, kamień milowy sztuki XX wieku.

Projekt Baltic Neopolis Virtuosi przedstawia najcenniejsze zjawiska i trendy w muzyce polskiej i europejskiej poprzez koncerty zespołu bałtyckiego złożonego z wybitnych muzyków. Baltic Neopolis Virtuosi został założony przez polskich artystów, solistów we współpracy z międzynarodowymi artystami, ze szczególnym uwzględnieniem muzyków z krajów nadbałtyckich. Ten międzynarodowy projekt, którego celem jest połączenie niesamowitych talentów regionu Morza Bałtyckiego rozpoczął działalność w 2016 roku i koncertował m.in. w Polsce, Niemczech, Norwegii, Szwecji, na Litwie i w Estonii, a w najbliższych miesiącach zagości w salach koncertowych w Rosji, Wietnamie i Indiach. Główną misją BNV jest promocja muzyki zarówno polskiej, jak i nadbałtyckiej oraz standardowej muzyki kameralnej dla większych zespołów od kwintetów do oktetów, dostarczających wysokiej jakości koncerty.

Artyści:
Rafał Zambrzycki-Payne (skrzypce) – Koncertmistrz Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach
Emanuel Salvador (skrzypce) – Koncertmistrz Baltic Neopolis Orchestra
Magdalena Ziarkowska (skrzypce)– Koncertmistrzyni Filharmonii Częstochowskiej
Karolina Koczur (skrzypce) – Akademia BNO
Vladimir Bukac (altówka) – Talich Quartet
Bogoslav Andreev (altówka) – Thüringer Symphoniker Saalfeld-Rudolstadt
Adam Klocek (wiolonczela) – Solista i Dyrektor Filharmonii Kaliskiej
Andreas Lend (wiolonczela) – Koncertmistrz Rahvusooper w Estonii

Program:
Mikołaj Górecki Uwertura na oktet smyczkowy (prawykonanie)
Dag Wiren Serenade op. 11
Peeter Vahi Oktet smyczkowy “To the mother”
Arvo Pärt “Summa”
Max Bruch Oktet smyczkowy B-dur

Baltic Neopolis Festival organizowany przez szczecińskie Stowarzyszenie Baltic Neopolis Orchestra jest różnorodnym przedsięwzięciem osadzonym w basenie Morza Bałtyckiego.

Festiwal zakłada współpracę muzyków i artystów z całego świata.
Dzięki zaplanowanym w ramach festiwalu inicjatywom do Szczecina i Województwa Zachodniopomorskiego zawita szerokie grono wybitnych artystów. Wstęp wolny!

 

2018/06/27, Wielki Flis Niepodległości 2018

Wielki Flis Niepodległości, organizowany przez Ligę Morską i Rzeczną w roku obchodów 100. Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości w dniu 23.06.2018 r. wypłynął z Koła nad Wartą.

Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego.

W dniu 12 lipca 2018 r. planowany jest przypływ Flisa Odrzańskiego do Gryfina.


 

2018/07/18, Flis Odrzański

Z uwagi na niekorzystne warunki pogodowe uczestnicy Flisu podczas swojego pobytu w Gryfinie przeprowadzili program edukacyjny dla dzieci w Przedszkolu Nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie. Flis Odrzański organizowany jest cyklicznie od 1996 roku. Celem nadrzędnym Flisu jest poznawanie zasad gospodarowania oraz współodpowiedzialności za losy środowiska lokalnego poprzez zbieranie materiałów, opracowywanie i wydanie kolejnych publikacji promujących turystyczny i rekreacyjny rozwój Odry, a co za tym idzie ukazywanie szansy tworzenia nowych miejsc pracy; propagowanie walorów przyrodniczych, krajobrazowych, kulturowych, gospodarczych, antropogenicznych i historii regionów nadodrzańskich; walka z dziko powstającą bazą turystyczną i dewastacją środowiska nadodrzańskiego. 

2018/07/06, Spotkanie z Anną Sznigir

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na spotkanie autorskie z gryfinianką Anną Sznigir. Odbędzie się ono 11 lipca 2018 r. o godz. 17.00 w sali konferencyjnej gryfińskiej biblioteki przy ul.Kościelnej 24.

Anna Sznigir ur. w 1977 r. w Gryfinie, z zawodu specjalista ochrony środowiska i specjalista ds. BHP. Prywatnie miłośniczka przyrody, ceniąca jej piękno. Książka "Choroba to walka" kierowana jest nie tylko do osób zmagających się z chorobami, czy ich rodzin, ale także do każdego Czytelnika, bo tak naprawdę samo życie, codzienność, wyzwania, wszystko jest walką z najróżniejszymi przeciwnościami. Każdy człowiek musi się niejednokrotnie mierzyć ze swoimi słabościami, bez względu na ich charakter i tylko siła woli często decyduje o sukcesie. 

2018/06/14, Gryfiński Budżet Obywatelski 2019

Ruszyła trzecia edycja Gryfińskiego Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Do dyspozycji mieszkańców jest w tym roku 750 tys. zł. Zgłoś projekt i miej realny wpływ na rozwój Gminy Gryfino! Wnioski można składać do dnia 11 lipca 2018 roku.

Regulamin składania projektów:
1. Propozycję zadań do budżetu obywatelskiego mogą zgłaszać pełnoletni mieszkańcy gminy Gryfino.
2. Przez mieszkańca należy rozumieć osobę stale zamieszkującą na terenie gminy Gryfino.
3. Propozycja zadania do budżetu obywatelskiego musi zostać poparta przez grupę co najmniej 20 mieszkańców gminy Gryfino, którzy w roku głosowania kończą 13 lat.
4. Propozycję zadania należy złożyć na wniosku, który można pobrać na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org
5. Wnioski wraz z dołączoną listą podpisów przynajmniej 20 osób można złożyć:
- drogą elektroniczną w formie zeskanowanego dokumentu na adres e-mail: bo@gryfino.pl,
- poprzez system informatyczny gryfino.budzet-obywatelski.org,
- w formie papierowej drogą pocztową na adres: Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino z dopiskiem „Budżet obywatelski”,
- osobiście w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
6. W przypadku przekazania wniosku za pośrednictwem poczty o zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
7. Propozycje zadań zgłaszane w innej formie niż wniosek, o którym mowa w pkt. 4 lub zgłoszone po terminie, nie będą uwzględniane.

Szczegóły można znaleźć na stronie gryfino.budzet-obywatelski.org

 

 

 

 

2018/07/10, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
 

2018/07/05, Niezwykłe spotkanie z Panem Michałem Rubczakiem

W dniu 05 lipca 2018 roku Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn spotkał się z panem Michałem Rubczakiem, jednym z najstarszych pionierów ziemi gryfińskiej, który w sierpniu 1945 roku wraz z ks. Janem Palicą oraz grupą parafian przywiózł z Kałusza obraz „Hołd Stanów” znajdujący się obecnie w ołtarzu głównym kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie.

W tym wzruszającym spotkaniu uczestniczyli również: Ks. Dziekan Proboszcz kan. mgr Henryk Krzyżewski, oraz Prezes zarządu Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” Koła w Gryfinie Zdzisław Szczepkowski.

Burmistrz wręczył Panu Michałowi Rubczakowi kopię obrazu, z którym przed laty grupa parafian z Kałusza odbyła długą drogę, by się osiedlić w nowej ojczyźnie. Podarowanie obrazu było podziękowaniem za trud i poświęcenie dla budowania polskości na ziemi gryfińskiej. Była to również kontynuacja budowania wśród mieszkańców Gryfina świadomości historii oraz pamięci o dokonaniach ks. Jana Palicy i wszystkich pionierów.

Obraz, którego kopię otrzymał Pan Michał Rubczak powstał około 1931 r. i jest dziełem pędzla lwowskiego malarza Stanisława Kaczora-Batowskiego. 3 maja 1932 r. został poświęcony w Kałuszu k. Lwowa i umieszczony w ołtarzu głównym kościoła pw. Najświętszej Maryi Panny. Obraz przedstawia hołd czterech przedstawicieli stanów polskich składany Matce Bożej Królowej Polski. 26 sierpnia 1945 r. obraz został przywieziony przez ks. Jana Palicę (pierwszego proboszcza Gryfina w latach 1945 – 1955) i grupę repatriantów z Kałusza do Gryfina, a 2 września 1945 r. odprawiono przed nim pierwszą polską Mszę katolicką w Gryfinie.

 

2018/06/28, Informacja dot. wyborów sołtysa w Starych Brynkach

Informuję, że w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Stare Brynki, w dniu 5 lipca 2018 r. o godz. 18.00 w świetlicy wiejskiej w Starych Brynkach odbędzie się wyborcze zebranie wiejskie, na które zapraszam mieszkańców sołectwa.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
  Mieczysław Sawaryn
 

2018/07/02, Wizyta kolonii z Sambora

Na zaproszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w ostatnich dniach gościła u nas młodzież z Sambora. Każdego roku w okresie wakacyjnym polonijne dzieci m.in. z Sambora odwiedzają Polskę i korzystają z wypoczynku i możliwości poznania nowych kolegów. Celem tych działań oraz spotkań jest wzajemna integracja młodzieży oraz interesujący i wspólny wypoczynek.

W dniu 02 lipca 2018 roku młodzież wzięła udział w spotkaniu w gryfińskim magistracie z Burmistrzem Miasta i Gminy Mieczysławem Sawarynem, Zastępcą Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury Krzysztofem Rudnickim oraz Antonim Rakiem.

 

2018/05/14, Rekrutacja do Żłobka Miejskiego w Gryfinie na rok szkolny 2018/2019

Dyrektor Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10, ogłasza nabór do żłobka na rok szkolny 2018/2019.

Rekrutacja rozpocznie się 15 maja 2018 r. Termin składania wniosków o przyjęcie dzieci do żłobka, upływa 30 czerwca 2018 r. W przypadku wolnych miejsc rekrutacja trwać będzie cały rok.

Do Żłobka przyjmowane będą dzieci w wieku od ukończenia 20 tygodnia życia do 3 roku życia oraz od 3 roku życia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 4 roku życia, jeżeli niemożliwe lub utrudnione będzie objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym – po złożeniu przez rodziców oświadczenia o przeszkodach w objęciu dziecka wychowaniem przedszkolnym, urodzone w latach 2018, 2017, 2016, (2015 – jeżeli niemożliwe lub utrudnione jest objęcie dziecka wychowaniem przedszkolnym).

Wnioski o przyjęcie dziecka, można pobrać w sekretariacie Żłobka Miejskiego w Gryfinie, w Wydziale Edukacji i Spraw Społecznych Referat Edukacji ul. Parkowa 3, pokój nr 212 oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie www.gryfino.pl oraz www.bip.gryfino.pl

Miejscem składania wniosków jest sekretariat Żłobka Miejskiego w Gryfinie przy ul. Władysława Łokietka 10. Wszelkie informacje dotyczące rekrutacji, udzielane będą przez pracowników żłobka pod numerami telefonów 91 307 00 55 oraz 531 306 102.

Wniosek o przyjęcie dziecka do żłobka

 

2018/06/21, Informacja o zaginionym mieszkańcu


 

2018/07/02, "Spotkanie z poezją" Natalii Owczarek

W dniu 29 czerwca w Klubie Nauczyciela w Gryfinie odbył się wieczorek poetycki uczestniczki Dziennego Domu Senior Plus w Gryfinie Natalii Owczarek pt. "Spotkanie z poezją". Zaproszeni goście mieli okazję usłyszeć część poezji napisanej przez Panią Natalię oraz poznać historię niektórych wierszy. Dodatkowo utalentowana gryfińska młodzież muzycznie wzbogaciła to niezwykłe wydarzenie.

 

2018/07/02, Złote i diamentowe gody

W piątek 29 czerwca 2018 r. w auli Szkoły Podstawowej nr 3  w Gryfinie odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie”, nadanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dla 14 par obchodzących 50 lecie pożycia małżeńskiego oraz dla 4 par obchodzących jubileusz 60 lecia.

Na uroczystość przybyli bohaterowie tego dnia - dostojni jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi, rodziną i przyjaciółmi.

Medale od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pamiątkowe dyplomy, kwiaty, mnóstwo życzeń. To wszystko otrzymały pary małżeńskie, które świętują w tym roku swój jubileusz złotych i diamentowych godów.

Jubilaci obchodzący 50-lecie zawarcia związku małżeńskiego
1. Genowefa i Stanisław Kąkolewscy
2. Helena i Antoni Łaszkiewiczowie
3. Danuta i Józef Ratajczykowie
4. Jadwida i Jan Snochowie
5. Stanisława i Edward Szczepanikowie
6. Zenona i Eugeniusz Szusterowie
7. Zofia i Józef Świebodowie
8. Barbara i Korneliusz Świtałowie
9. Maria i Edward Tokarowie
10. Wiesława i Stanisław Werszychorowscy
11. Danuta i Władysław Witkowscy
12. Teresa i Bolesław Wrześniewscy
13. Teresa i Józef Zamojdowie
14. Zofia i Witold Żurowscy

Jubilaci obchodzący 60-lecie zawarcia związku małżeńskiego
1. Jadwiga i Edward Daniszewscy
2. Józefa i Edward Gałowie
3. Maria i Stanisław Welczowie
4. Anna i Stefan Zarzyccy

 

 

2018/06/29, Zakończenia roku w przedszkolach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci

29 czerwca 2018 r. w przedszkolach Towarzystwa Przyjaciół Dzieci odbyły się uroczystości zakończenia roku przedszkolnego oraz pożegnania starszaków. Dziesięć miesięcy wspólnych atrakcji, zabaw, pomysłów oraz miłych chwil szybko minęło i nadszedł czas upragnionych wakacji. W uroczystościach brali udział zaproszeni goście oraz rodzice swoich przedszkolaków.

Były wiersze, piosenki, taniec oraz wiele słów podziękowania dla wszystkich zaangażowanych w pracę z dziećmi. Po występach wszystkie dzieci otrzymały dyplomy oraz nagrody – niespodzianki.

 

2018/06/25, Złote i diamentowe gody

Informujemy o uroczystości Złotych i Diamentowych Godów, która odbędzie się w dniu 29 czerwca 2018 roku o godz. 17.00 na auli Szkoły Podstawowej nr 3 w Gryfinie przy ul. Jarosława Iwaszkiewicza 70.

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zaprosił 15 par jubilatów złotych godów w celu wręczenia medali przyznanych przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej oraz 4 pary które przeżyły w związku małżeńskim 60 lat.

 

2018/06/28, Absolutorium przyjęte!

W dniu 28 czerwca 2018 roku odbyła się XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie. Głównym wydarzeniem było przyjęcie przez radnych absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino za wykonanie budżetu gminy w 2017 roku.

W związku z przejściem na emeryturę dyrektor Szkoły Podstawowej w Chwarstnicy Teresy Sarny Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej podziękowali w imieniu całej Rady za dotychczasową prace na rzecz gryfińskiej edukacji.

Podczas sesji odbyło się również uroczyste pożegnanie odchodzącej sołtys Pniewa Agnieszki Litwiniuk oraz powitanie nowo wybranego sołtysa Adama Surdela.

 

2018/06/15, XLVIII sesja Rady Miejskiej w Gryfinie

W dniu 28 czerwca 2018 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie odbędzie się XLVIII sesja Rady Miejskiej.

Porządek obrad

 

2018/07/05, Szkoła muzyczna z wizytą na Ukrainie

Dla uczniów Szkoły Muzycznej w Gryfinie rok szkolny skończył się nieco później. W ramach projektu "Kolbergiada 2018- prezentacja kultury polskiej w 100-lecie I wojny światowej" od 24 czerwca wraz z uczniami szkoły muzycznej naszej partnerskiej gminy Raciechowice, koncertowali oni na Ukrainie. Koncerty odbywały się w trzech miastach Ukrainy : Równe, Pryvilne, Dubno. Projekt miał na celu wypromowanie kultury polskiej poza granicami kraju ale także umocnienie współpracy między organizacjami, instytucjami oświaty i kultury w Polsce i poza jej granicami.

Młodzi artyści prezentowali muzykę polską, dzieła Chopina, Paderewskiego, Karłowicza oraz pieśni patriotyczne. Repertuar spotkał się z niezwykle serdecznym przyjęciem. Dzieci nie tylko koncertowały ale miały zapewnione także różne atrakcje, od zwiedzania miast, muzeów, wycieczki do ZOO, po spotkania z młodzieżą ukraińską.

 

2018/06/20, Rolki Reggae Rajd 2018 w Gryfinie

Rolki Reggae Rajd 2018 dotarł do Gryfina! Dzielni rolkarze jadą tysiące kilometrów ze Zgorzelca aż do Ostródy w ramach akcji z prośbą o datek dla chłopców Stasia i Kuby, aby mogli widzieć. Przyjeżdzając do Gryfina mieli na liczniku 317 km czyli około 1/3 trasy za sobą.

Wpłat można dokonać na konto:

Fundacja Małe Serduszka
ul. Legnicka 65
54-206 Wrocław

Numer konta:
ING Bank Śląski S.A.
27 1050 1575 1000 0090 3116 5732

wpłaty zagraniczne:
SWIFT: INGBPLPW
IBAN: PL27105015751000009031165732

tytuł: "pomoc dla Stasia i Kuby"

Lub smsem o treści: ROLKI na numer 7248. Koszt 2,46 zł brutto (czyli już z VAT-em).

Jeżeli chcesz pomóc wejdź na stronę http://rolkireggae.pl/pomoc i przekaż dowolną sumę bo każdy grosz się liczy.

 

2018/06/25, Festiwalowe zakończenie sezonu teatru tańca Ego Vu
Koniec czerwca jest bardzo aktywny dla tancerek Teatru Tańca EGO VU oraz ich szefowej Elizy Hołubowskiej. Działający w Gryfińskim Domu Kultury artyści intensywnie pracują nad swoimi choreografiami, które w najbliższym tygodniu zaprezentują na festiwalu w Niemczech i w Polsce.

Młodsza grupa EGO VU zaprezentuje się 27 czerwca 2018 podczas 25. SCHULTHEATERFEST organizowanym przez Uckermarkische Buhnen w Schwedt. Festiwal integruje środowisko teatrów szkolnych polskich i niemieckich edukując wzajemnie poprzez spektakle i warsztaty. Tancerki zaprezentują się w swojej autorskiej choreografii "Mniemanie czyli Mnie-Nie-Ma". Pomysł i wykonanie: Maja Wiczkowska, Klaudia Purtak, Weronika Marosek, Karolina Wojdyła, Dominika Lara, Marianna Sochacka, Justyna Wójcikowska.

Od 29 czerwca do 1 lipca 2018 w Toruniu odbędzie się festiwal SFERA RUCHU - Toruń 2018 organizowany przez działający tam Teatr Tańca AKRO. Spośród 28 nadesłanych spektakli jury wybrało 11 prezentacji w tym choreografię Elizy Hołubowskiej "SKRZYNIA". W tej choreografii wystąpią: Monika Barańska, Anna Bartczak, Anna Deptuła, Dominika Lara, Katarzyna Łyczakowska, Maja Szymkowiak, Karolina Wojdyła. Festiwal oprócz prezentacji spektakli proponuje również intensywne warsztaty tańca, w których tancerze EGO VU wezmą udział.

Oficjalnie po wyjazdach zaczyna się przerwa wakacyjna dla zespołu, ale tancerze planują spędzać aktywnie czas wakacyjny uczestnicząc w różnych warsztatach tańca i projektach artystycznych organizowanych w Polsce i w Niemczech, by we wrześniu zacząć sezon w pełnej gotowości do pracy.
 
 
 
 
 
 

2018/05/29, Półkolonia letnia w Gryfińskim Domu Kultury - Zapisy od 5 czerwca!
Gryfiński Dom Kultury informuje, że w okresie wakacji szkolnych organizuje półkolonie dla dzieci. Zajęcia odbywać się będą w Gryfińskim Domu Kultury - Pałacyku pod Lwami, od 25 czerwca do 6 lipca 2018, w godzinach 9-15 (oprócz sobót i niedziel).

Uczestnikom półkolonii zapewniamy opiekę pedagogiczną, medyczną, wyżywienie oraz bezpieczny, aktywny i atrakcyjny program zajęć.

Całkowity koszt uczestnika półkolonii wynosi - 330 zł.
Zapisy uczestników od dnia 5 czerwca 2018 przyjmuje i dodatkowych informacji udziela sekretariat Gryfińskiego Domu Kultury - Pałacyk pod Lwami tel. 914162950.
Ilość miejsc ograniczona.
 

2018/06/25, Srebro dla Gryfina na Wojewódzkiej Olimpiadzie Młodzieży 2018

Kolejny sportowy sukces, zapisują na swoim koncie szachiści UKS Biały Pion! W rozegranych 23 czerwca w Łazach k/Koszalina finałach XIX Wojewódzkiej Olimpiady Młodzieży, zajęli drugie miejsce w klasyfikacji drużynowej. Nasi reprezentanci ulegli tylko bardzo silnej ekipie Hetmana Politechnika Koszalin.

Mocno odmłodzony gryfiński zespół, dzielnie walczył we wszystkich kategoriach wiekowych a o końcowym miejscu drużyny zadecydowały świetne miejsca indywidualne. Z brązowymi medalami do Gryfina wyjechały Hania Sztylke do lat 8 oraz Aleksandra Kucharczyk do lat 12. Tuż za podium, na czwartych miejscach uplasowali się: Liwia Babińska do lat 10, Nikola Radomska do lat 12 oraz Aleksander Kaliński do lat 8. Na piątym miejscu zawody ukończyła Martyna Kuryło do lat 14 a na szóstym Hania Grabowska do lat 10 i Mikołaj Turek do lat 14.

Do wysokiego miejsca drużynowo a punktowała pierwsza 16-tka w kategorii 10 i 12 latków, swój udział wnieśli również: Nina Lesiak 7m. Marysia Bieskiewicz 11m. dz-10 oraz Przemek Gągoliński 11m. i Dominik Mróz 14m. Miejsca pozostałych reprezentantów: Bartosz Szpura 12m. Nikodem Mróz 13m. Kajetan Jędraszczyk 15m. do lat 14; Alan Piątek 17m. Wojtek Sztylke 18m. do lat 12 oraz Filip Lewandowski 18m. Jan Dejewski 21m. Wojtek Olszewski 23m. Tomek Zabadała 24m. Gustaw Piec 26m. Patryk Jankowski 29 m.
Oliwier Ślusarczyk 34m.

Po zawodach, cała ekipa zgodnie z tradycją, odbyła krótki rekreacyjny spacer nad morze a całą wyprawę zakończył słodki deser.

Czołowe kluby XVIII WOM 2018

1. Hetman Koszalin
2. UKS Biały Pion Gryfino
3. Skoczek Choszczno
4. Solny Kołobrzeg
5. Gryf Szczecin
6. Szach Gryfice
7. OPP Koszalin
8. Pałac Młodzieży Koszalin

Wspaniały wynik naszych szachistów to efekt całorocznej, systematycznej pracy w Gryfinie. Klasy szachowe, zajęcia popołudniowe oraz ogromna ilość weekendowych zawodów i rozgrywek. Wielką rolę w sukcesie ma duże zaangażowanie rodziców młodych pasjonatów Królewskiej Gry. Ich nieoceniona pomoc w powiązaniu ze wsparciem finansowym Gminy Gryfino przynosi z każdym rokiem co raz wyższe efekty sportowe.


 

2018/06/07, Bezpieczeństwo w gospodarstwie rolnym

Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego kieruje ostrzeżenie do rolników oraz ich dzieci w związku z bezpieczeństwem w gospodarstwach rolnych.


 

2018/06/15, Ogłoszenie

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Przygotowanie i udział zawodników w pokazowych zawodach AIKIDO" pn. "Krzewimy kulturę".

 

2018/06/20, VI Gryfińska Noc Świętojańska

Gmina Gryfino i Biblioteka Publiczna w Gryfinie zapraszają na VI Gryfińską Noc Świętojańską, która odbędzie się 22 czerwca 2018 roku o godz. 18.00. Wiosenne obrzędy odbędą się tradycyjnie na terenie Gryfińskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, ul. Sportowa 3 (część przy plaży miejskiej).

O godz. 18.00 imprezę rozpoczną zabawy dla dzieci prowadzone przez profesjonalne animatorki, potem wszyscy zajmą się wyplataniem wianków przy akompaniamencie kapeli „Wełtynianka”, zaś gdy wianki popłyną do Szczecina, rozpalimy ognisko i przy śpiewie „Borzymianki” rozpoczniemy kiełbaskową kolację. Rodziny mile widziane. Przewidziany koniec obrzędów – godz. 21.00.

 

2018/06/22, Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

W dniach 21-22 czerwca odbyły się uroczystości zakończenia roku szkolnego 2017/2018 w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino. Dyrektorzy i nauczyciele dziękowali swoim podopiecznym za wysokie wyniki w nauce i liczne sukcesy w konkursach przedmiotowych a ich opiekunom za wytrwałość i współpracę.

Wszystkim uczniom życzymy wspaniałych wakacji i do zobaczenia we wrześniu!

 

 

2018/06/15, Zapisy na kolejny turnus półkolonii letniej w Gryfińskim Domu Kultury od 21 Czerwca!
W związku z dużym zainteresowaniem półkolonia letnią organizowaną przez Gryfiński Dom Kultury, Gminę Gryfino i Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie, informujemy że zostanie zorganizowany dodatkowy turnus.

Gryfinianie, którzy chcieli, aby ich pociechy skorzystały z trakcji półkolonii, będą mogli zapisać dzieci na nowy termin. Decyzję o zorganizowaniu dodatkowego cyklu półkolonii, podjął kilka dni temu Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino.

Przypomnijmy, rokrocznie półkolonie letnie odbywają się w Pałacyku pod Lwami oraz w Szkole Podstawowej w Gardnie.
Kolejny turnus odbędzie się od 9 do 20 lipca 2018. Zapisy na półkolonie ruszają już 21 czerwca 2018.

Dla dzieci zaplanowano wiele interesujących zajęć artystycznych i rekreacyjnych. Najmłodsi gryfinianie będą mogli skorzystać m.in. z zajęć w pracowniach Gryfińskiego Domu Kultury: plastycznej, muzycznej, teatralnej i turystycznej. Zajęcia odbywać się będą w Pałacyku pod Lwami.
Organizatorzy zapewniają fachową opiekę pedagogiczną, wyżywienie (drugie śniadanie i obiad) oraz ubezpieczenie uczestników wypoczynku. Zajęcia odbywać się będą w dni robocze od godz. 9.00 do 15.00, a ich całkowity koszt wyniesie 330 zł.

Informacji w sprawie półkolonii udziela sekretariat Gryfińskiego Domu Kultury w Pałacyku pod Lwami w dni robocze w godz. 8.00-15.00 pod numerem telefonu 91 416 29 50. Przyjmowanie zapisów rozpocznie się w czwartek 21 czerwca o godz. 8.00. Ilość miejsc jest ograniczona.
Organizatorami letniego wypoczynku dla najmłodszych są Gmina Gryfino, Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie i Gryfiński Dom Kultury.
 

2018/06/11, Konsultacje społeczne

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego informuje:

Na podstawie art. 96 ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2018 r., poz.799 ze zm.) projekt Uchwały Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa zachodniopomorskiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw zostanie wyłożony do publicznego wglądu. Dokument dostępny będzie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego w zakładce „Konsultacje” oraz w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, II piętro sekretariat w dniach roboczych w godz. od 7:30-15:00.

Uwagi i wnioski do niniejszego projektu mogą być wnoszone:

1) pisemnie na adres: Wydział Ochrony Środowiska Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin;

2) drogą elektroniczną na adres srodowisko@wzp.pl z podaniem w tytule: „Konsultacje społeczne”;

3) osobiście w siedzibie Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego ul. Starzyńskiego 3-4, 70-506 Szczecin. Konsultacje trwają od 31 maja do 21 czerwca 2018 r.

 

2018/06/20, Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

Zakończenie roku szkolnego 2017/2018

w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino

 

 

Lp.

Nazwa szkoły

Termin rozpoczęcia uroczystości

data

godzina

klasa

1.

Szkoła Podstawowa Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Gryfinie

22.06.2018

900

I - III

1030

IV – VII

2.

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Gryfinie

22.06.2018

900

I-III

1000

IV-V

1100

VI-VII

3.

Szkoła Podstawowa w Radziszewie

22.06.2018

1000

I - VII

4.

Szkoła Podstawowa w Żabnicy

22.06.2018

900

I - VI

5.

Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy

22.06.2018

900

I – VII SP

II – III GIM

6.

Szkoła Podstawowa w Gardnie

22.06.2018

800

II-III GIM

1100

I-VII SP

7.

Szkoła Podstawowa Nr 3 w Gryfinie

21.06.2018

1700

III GIM

22.06.2018

830

VII SP

II GIM

900

I - II SP

1000

III SP

1100

IV-VI SP

8.

Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

22.06.2018

830

II GIM

I – II LO

1000

III GIM

 

9.

Szkoła Muzyczna I stopnia w Gryfinie

21.06.2018

1700

SP2

 

2018/06/21, Gala Laureatów 2017/2018

W dniu 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie odbyła się uroczystość związana z uhonorowaniem najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyróżnił najlepszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zdobyli najważniejsze wyróżnienia oraz osiągnęli najlepsze wyniki w nauce. Uroczystość podzielona była na dwie części.

O godz. 15:30 nagrodzeni zostali najmłodsi oraz uczniowie szkół podstawowych. Na koniec jedna z uczennic szkoły muzycznej zagrała piękny utwór na fortepianie.

Nagrodzeni uczniowie - "Super Laureat"

Nagrodzeni uczniowie - Nagroda Burmistrza

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa nr 1

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa nr 2

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa nr 3

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Chwarstnicy

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Gardnie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Radziszewie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Szkoła Podstawowa w Żabnicy

Nagrodzeni uczniowie - Kultura cz. 1

Nagrodzeni uczniowie - Kultura cz. 2

Nagrodzeni uczniowie - Kultura cz. 3

Nagrodzeni uczniowie - najwyższa średnia

O godz. 18:30 wyróżniono uczniów ze szkoł gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych. Uczniowie przygotowali część artystyczna w postaci teatru, śpiewu i tańca.

Nagrodzeni uczniowie - "Super Laureat"

Nagrodzeni uczniowie - Testy Gimnazjalne

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Gimnazjum nr 1 w Gryfinie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Gimnazjum w Gardnie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Zespół Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

Nagrodzeni uczniowie - Nauka Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Nagrodzeni uczniowie - Kultura

Nagrodzeni uczniowie - Najwyższa średnia

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy i życzymy miłych oraz spokojnych wakacji!

 

2018/06/20, Zarejestruj narodziny swojego dziecka online!

Ministerstwo Cyfryzacji informuje o nowym sposobie rejestracji narodzin dziecka. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Od teraz każdy rodzic może zarejestrować swoje dziecko w domu online.

Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji 

2018/06/18, 20-lecie istnienia Teatru Uhuru oraz premiera książki „Teatr Uhuru w praktyce”

Za nami jubileusz z okazji 20 lecia istnienia Teatru UHURU oraz premiera książki Kamili Paradowskiej „Teatr Uhuru w praktyce”.

Książka opowiada o fenomenie Teatru Uhuru który powstał 20 lat temu w Gryfinie. Autorka która przez 10 lat była aktorką teatru opisuje sposoby pracy z aktorami oraz funkcjonowanie teatru w aspekcie artystycznym i społecznym.

Podczas jubileuszu odbyły się występy artystyczne m.in. Teatru „Bomba Bomba”, „Eliksir” oraz  „Teatr na raz”. Po prezentacji książki odbył się pokaz retrospekcji filmowych z nagrań spektakli z archiwum Teatru Uhuru.

 

2018/06/14, Gala Laureatów 2017/2018

W dniu 20 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 w Gryfinie odbędzie się uroczystość związana z uhonorowaniem najzdolniejszych uczniów naszej gminy. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino wyróżni najlepszych uczniów, którzy w roku szkolnym 2017/2018 zdobyli najważniejsze wyróżnienia oraz osiągnęli najlepsze wyniki w nauce.

Pierwsza część Gali Laureatów rozpocznie się o godz. 15:30 i skierowana będzie do najmłodszych wyróżnionych oraz uczniów szkół podstawowych. Od godziny 18:30 zostaną nagrodzeni uczniowie uczęszczający do szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

 

2018/06/12, Rok Kobiet na Pomorzu Zachodnim "Kobieta ma Prawo" - spotkanie z Iwoną Guzowską

Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn zapraszają na spotkanie organizowane w ramach Roku Kobiet na Pomorzu Zachodnim z okazji 100. rocznicy uzyskania przez Polki praw wyborczych.

Spotkanie pod hasłem „Kobieta ma Prawo” odbędzie się w dniu 19 czerwca 2018 r. o godz. 17:00 w Gryfińskim Domu Kultury w Gryfinie.

Gościem specjalnym spotkania będzie Iwona Guzowska - mistrzyni świata i Europy w kick-boxingu i boksie, czterokrotnie zdobyła Puchar Świata w kick-boxingu, a także tytuł mistrzyni Holandii w kick-boxingu, tytuł mistrzyni Finlandii w kick-boxingu oraz siedmiokrotne mistrzostwo Polski, polityczka, posłanka na Sejm VI i VII kadencji.


 

2018/06/18, „Smaki Ryb Odrzańskich”

18 czerwca 2018 r. odbyła się siódma edycja Regionalnego Konkursu „Smaki Ryb Odrzańskich” organizowanego w ramach Żabnickiego Lata z Rybką. Podobnie jak w latach ubiegłych organizatorem było Sołectwo Żabnica przy współudziale Szkolnego Koła TPD przy miejscowej Szkole Podstawowej. Już tradycyjnie honorowy patronat przyjęli: Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Gryfiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Nagrody dla uczestników konkursu kulinarnego ufundowało Województwo Zachodniopomorskie. Żabnicka impreza promuje zanikający zawód - śródlądowego rybaka łodziowego oraz akcentuje walory kulinarne i odżywcze ryb słodkowodnych.

W głównym konkursie kulinarnym zgłoszono 23 potrawy. Jury miało ogromne problemy, ponieważ poziom przygotowanych potraw był bardzo wysoki. Po długich obradach zwycięstwo przyznano Markowi Miedzakowi za szczupaka faszerowanego, drugie miejsce wywalczył Hieronim Kubiak za szczupaka faszerowanego mięsem własnym, a trzecie Iwona Stachów za zupę rybną z suma. Nagrody laureatom wręczył Andrzej Binka dyrektor Wydziału Rolnictwa i Rybactwa Urzędu Marszałkowskiego.

Jak zwykle organizatorzy przygotowali również konkurs plastyczny oraz rywalizację wędkarzy. Odbył się też pokaz profesjonalnego przyrządzania ryb słodkowodnych, a gryfińscy rybacy pokazywali jak się stawia sieci oraz jak je naprawiać. Można było przepłynąć się katamaranem i obserwować popisy motorowodniaków na wodnych skuterach. Dla najmłodszych uczestników imprezy przygotowano atrakcję w postaci dmuchanego zamku oraz wielobój sprawnościowy zorganizowany przez LKS Piast Gryfino. Nie zabrakło góralskiej kwaśnicy przygotowanej przez mieszkańców wsi o bliźniaczej nazwie w Beskidze Żywieckim. A imprezę zakończył jak zwykle „Bal Rybaka” przy muzyce na żywo.

 

2018/06/06, Niewidzialne Miasta - warsztaty twórcze 16 czerwca w GDK!

Już we wrześniu tego roku, Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu, Gryfiński Dom Kultury i Gmina Gryfino wracają z ideą odtworzenia festiwalu Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie. Na początek zostanie wznowiona część imprezy pod nazwą Sztukowanie Miasta. Będą to działania animacyjne i artystyczne, które swoim zasięgiem obejmą ulice miasta. Część przewidzianych działań odbywać się będzie także w świetlicach wiejskich gminy: w Sobieradzu, Wełtyniu i Wirowie. W ramach Sztukowania Miasta 2018 odbędą się trzy niezależne przedsięwzięcia: Niewidzialne Miasta, Miasto Mówi Mi i Gminna Mapa Kultury, na których realizację organizatorzy pozyskali dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Edukacja Kulturalna. Pierwsze z wydarzeń rozpocznie się już w czerwcu.

Pierwsze warsztaty - tzw. Starter, który stanowi zapowiedź szerszych, wrześniowych działań w ramach akcji Niewidzialne Miasta - rozpoczną się 16 czerwca 2018 o godzinie 12 w Gryfińskim Domu Kultury przy ul. Szczecińskiej 17. Warsztaty są skierowana do pojedynczych uczestników w różnym wieku oraz do całych rodzin z dziećmi od 6. roku życia Organizatorzy zachęcają do kontaktu mailowego z liderką i prowadzącą warsztaty - Edytą Waszak, gryfinianką i animatorką dziecięcych działań kulturalnych w Szczecinie. Zapisy z podaniem wieku oraz imion i nazwisk uczestników, a także ewentualne zapytania należy kierować na adres edytawaszak@gmail.com Udział w warsztacie jest bezpłatny, ale liczba jego uczestników jest ograniczona.

Warsztaty Niewidzialne Miasta to twórcza propozycja organizowana przez stowarzyszenie Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu, a skierowana do pojedynczych uczestników w różnym wieku oraz do całych rodzin z dziećmi od 6. roku życia. Punktem wyjścia do pracy podczas zajęć będą fragmenty książki Italo Calvino pt. "Niewidzialne miasta". Znajdujemy w niej miasto Dionira o sześćdziesięciu srebrnych kopułach lub Oktavię - miasto-pajęczynę, rozpięte między dwiema stromymi górami. Jest też miasto Hersylia, gdzie mieszkańcy rozciągają między domami nici. Uczestnicy warsztatów sprawdzą, w jaki sposób tekst książki może stać się inspiracją dla wyobraźni i spróbują przekształcić to w konkretną strukturę przestrzenną. Uczestnicy zbudują więc wspólnie makiety lub stworzą inną formę swojego postrzegania jednego z opisanych w książce miast.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

2018/06/12, XVI Gryfiński Koncert Organowy

„Muzyka jest jedną z dróg, którymi dusza powraca do Nieba” (T. Tasso) - pod tym hasłem odbędzie się XVI Gryfiński Koncert Organowy. Jakub Rabizo (skrzypce) i Insa Bernds (organy). Dzieła Johanna Sebastiana Bacha, Arcangello Corellego, Franciszka Bibera i Charlesa Gounoda, będą przeplatane poezją ks. Jana Twardowskiego. Koncert odbędzie się 17 czerwca 2018 r. o godz. 19.00 w kościele parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie.

Wyłącznym sponsorem koncertu jest Polska Grupa Energetyczna, Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna, Zakład Zespół Elektrowni Dolna Odra. Gmina Gryfino, Biblioteka Publiczna w Gryfinie i Towarzystwo Miłośników Historii Ziemi Gryfińskiej zapraszają.

Jakub Rabizo (Naugarten/Niemcy) – skrzypce Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w wieku pięciu lat. Już dwa lata później zadebiutował jako solista z towarzyszeniem orkiestry symfonicznej. Absolwent Elbląskiej Szkoły Muzycznej. W 1998 r. ukończył z najwyższym wyróżnieniem Akademię Muzyczną w Gdańsku, gdzie uczył się pod okiem prof. Mirosławy Pawlak. Swoje umiejętności doskonalił u światowej sławy profesorów: Wandy Wiłkomirskiej, Edwarda Zienkowskiego, Konstantego A. Kulki, Stephena Picarda, Anny Chumachenko, Marka Lubotskiego i Henry Meyera.

W wieku 25 lat został koncertmistrzem Filharmonii im. Mieczysława Karłowicza w Szczecinie i Zespołu Camerata Nova w Szczecinie. Gościnnie prowadził zespoły Das Sinfonie Orchester Berlin i Polsko-Niemiecką Orkiestrę Kameralną w Berlinie. Obecnie zawodowo związany jest z Pruską Orkiestrą Kameralną w Prenzlau, gdzie pełni funkcję II koncertmistrza i solisty. Występuje jako solista, kameralista oraz koncertmistrz, dając ponad 150 koncertów rocznie. W swoim solowym repertuarze, obejmującym szerokie spektrum muzycznych propozycji, skupia się głównie na salonowej muzyce wirtuozowskiej epoki romantyzmu. Koncertuje głównie w Europie Zachodniej, jednak zawsze chętnie wraca na rodzime sceny. Nazywany przez niemieckich krytyków muzycznych „diabelskim skrzypkiem”, podbija serca publiczności temperamentem i głębią brzmienia. W ubiegłym roku dołączył do wąskiego grona Polaków z entuzjazmem opisywanych przez najważniejsze pismo muzyczne na świecie „Das Orchester”.

Insa Bernds (Berlin/Niemcy) – fortepian, Studiowała grę na fortepianie i skrzypcach, a także teorię muzyki i muzykologię w Lubece, Freiburgu, Berlinie i Mediolanie. Jest cenionym korepetytorem i akompaniatorem, jak również wykonawcą muzyki kameralnej. Współpracuje z wieloma instytucjami kultury w Berlinie, Lubece, Prenzlau. Jej repertuar muzyczny jest bardzo zróżnicowany i obfituje zarówno w dzieła operowe, operetkowe i muzykę kameralną jak również w muzykę rozrywkową.

 

2018/06/14, "Poezja to brzmi pięknie"- wieczór piosenki atorskiej w Pniewie już 17 czerwca!
Już w niedzielę 17 czerwca 2018 rusza pierwsza edycja nowego cyklu wydarzeń kulturalnych w miejscowości Pniewo. "Poezja to brzmi pięknie" to inicjatywa młodych animatorów kultury ze Środowiska Inicjatyw Artystycznych HYBADU oraz aktorów gryfińskiego Teatru 6 i PÓŁ. Pomysł wyszedł od młodzieży, na co dzień realizującej swoje pasje muzyczne i aktorskie na terenie Gryfina.

Efektem dwumiesięcznych przygotowań będzie wieczór piosenki aktorskiej, podczas którego zaprezentowane zostaną teksty wybitnych polskich i zagranicznych poetów, w nowych aranżacjach muzycznych . Będziemy świadkami zupełnie nowych interpretacji znanych utworów. Wykonawcami są członkowie Teatru 6 i PÓŁ oraz przyjaciele i współpracownicy teatru. Najczęściej są to osoby śpiewające amatorsko, które chcą realizować swoje pasje, podnosić swoje umiejętności wokalne.
Podczas prób do koncertu finałowego uczestnicy mogą liczyć na wsparcie wokalne ze strony Magdaleny Włodarczak, instruktora Gryfińskiego Domu Kultury, trenerki emisji głosu, śpiewu oraz gry na gitarze. Pomocy w interpretacji tekstów udziela uczestnikom Krzysztof Gmiter, instruktor teatralny, również na co dzień związany z GDK.

Wstęp na wydarzenie jest bezpłatny dla wszystkich chętnych. Początek koncertu o godzinie 19.

Realizacja wieczoru z piosenką aktorską to tylko pretekst do realizacji celu głównego: integracji młodych, kreatywnych ludzi z lokalnego środowiska. Jest to dla nich również nauka organizacji wydarzenia kulturalnego. Są oni jednocześnie organizatorami i realizatorami całego wydarzenia. Zajmują się więc planowaniem i koordynacją wszystkich działań przygotowawczych, obsługą techniczną i organizacją zaplecza koncertu. Są również odpowiedzialni za promocję wydarzenia.

Wydarzenie jest doskonałą okazja do zaproszenia mieszkańców wsi Pniewo i okolicznych miejscowości, aby wspólnie spędzili wieczór w miłej i przyjaznej atmosferze.
Wszystkie osoby zaangażowane w realizację wieczoru "Poezja to brzmi pięknie" robią to nieodpłatnie, z potrzeby samorealizacji i chęci wspólnego stworzenia wyjątkowej imprezy dla mieszkańców regionu.
Społecznikowski charakter imprezy spodobał się ekspertom z programu Społecznik - Program Marszałkowski, dzięki czemu wydarzenie otrzymało dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego.

Organizatorem jest stowarzyszenie HYBADU oraz Gryfiński Dom Kultury.

Wieczór zrealizowany zostanie na scenie plenerowej w domu artystycznym Topolowa 3B w Pniewie. To nowe miejsce na kulturalnej mapie naszej gminy. Od czerwca 2017 roku odbyło się tam już sześć kameralnych wydarzeń kulturalnych. Jest to dom prywatny, otwarty na każdy rodzaj sztuki niekomercyjnej.
 
 
 
 

2018/06/07, "Smaki Ryb Odrzańskich"

VII Regionalny Konkurs „Smaki Ryb Odrzańskich” odbędzie się 16 czerwca 2018 r. (sobota). Jak zwykle miejscem imprezy będzie plac na przedłużeniu ulicy Zielnej w Żabnicy. Organizatorem jest Sołectwo Żabnica przy współudziale innych organizacji i stowarzyszeń. Honorowy patronat nad imprezą przyjęli Wicemarszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Starosta Gryfiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino. Żabnicka impreza podkreślać będzie walory kulinarne i odżywcze ryb słodkowodnych. Największą atrakcją imprezy „Góralska kwaśnica”, którą przygotują mieszkańcy zaprzyjaźnionej Żabnicy z Beskidu Żywieckiego. Organizatorzy zachęcają gorąco do udziału w konkursach - kulinarnym polegającym na przygotowaniu potrawy z ryby występującej w rejonie Międzyodrza, z dodatkami do potrawy z produktów występujących w najbliższej okolicy i plastycznym pod hasłem „Ryby na niby”. Regulaminy obu konkursów są umieszczone na facebookowym profilu Sołectwa Żabnica. Poza tym organizatorzy zapewniają możliwość zakupu ryb i innych produktów na licznych wystawionych stoiskach. Przewidzianych jest wiele atrakcji dla dzieci i dorosłych oraz występy artystyczne. Imprezę zakończy „Bal Rybaka” przy muzyce na żywo. Serdecznie zapraszamy wszystkich do Żabnicy 16 czerwca od godz.15.00.

Kontakt do organizatorów : Jerzy Piasecki sołtys wsi Żabnica – tel. 504321242 Sławomir Fuks – prezes Koła TPD przy SP Żabnica – tel. 696092626 e-mail spzabnica@op.pl

 

2018/06/20, Warsztaty Artystyczne "Niewidzialne Miasta"
W sobotę 16 czerwca 2018 w Gryfińskim Domu Kultury odbyły się pierwsze tegoroczne warsztaty w ramach akcji Sztukowanie miasta 2018. Starter Niewidzialne Miasta poprowadziła Edyta Waszak.

Przypomnijmy, że Środowisko Inicjatyw Artystycznych Hybadu, Gryfiński Dom Kultury i Gmina Gryfino wracają z ideą odtworzenia festiwalu Zderzenie Sztuk i Kultur Sztukowanie. Na początek zostanie wznowiona część imprezy pod nazwą Sztukowanie Miasta. Będą to działania animacyjne i artystyczne, które swoim zasięgiem obejmą ulice miasta. Część przewidzianych działań odbywać się będzie także w świetlicach wiejskich gminy: w Sobieradzu, Wełtyniu i Wirowie.

W ramach Sztukowania Miasta 2018 odbędą się trzy niezależne przedsięwzięcia: Niewidzialne Miasta, Miasto Mówi Mi i Gminna Mapa Kultury, na których realizację organizatorzy pozyskali dofinansowanie ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Edukacja Kulturalna.

Pierwsze warsztaty - tzw. Starter, który stanowi zapowiedź szerszych, wrześniowych działań w ramach akcji Niewidzialne Miasta, odbyły się w sobotę 16 czerwca 2018.
Była to twórcza propozycja skierowana do pojedynczych uczestników w różnym wieku oraz do rodzin z dziećmi od 6. roku życia. Punktem wyjścia do pracy podczas zajęć były fragmenty książki Italo Calvino pt. "Niewidzialne miasta". Uczestnicy warsztatów sprawdzali, w jaki sposób tekst książki może stać się inspiracją dla wyobraźni i próbowali przekształcić to w konkretną strukturę przestrzenną. Uczestnicy tworzyli wspólnie formę swojego postrzegania wybranego miasta. Tworzyli projekty, rysunki miejsc dla nich ważnych w rodzinnym mieście, zapomnianych, nieistniejących budynków i opowiadali swoje historie związane z tymi miejscami.

Warsztaty poprowadziła Edytą Waszak, gryfinianka i animatorka dziecięcych działań kulturalnych w Szczecinie.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
 
 
 
 
 
 

2018/06/13, Premiera książki Kamili Paradowskiej "Teatr Uhuru w praktyce"

Zapraszamy na spotkanie z Kamilą Paradowską - autorką książki o Teatrze Uhuru przygotowanej z okazji 20-lecia istnienia teatru.

„Teatr Uhuru w praktyce” pokaże fenomen offowego Teatru Uhuru zrodzonego w Gryfinie 20 lat temu. Niewielki teatr założony przez Janusza Janiszewskiego w krótkim czasie okazał się jednym z najciekawszych zjawisk artystycznych w świecie teatralnej alternatywy, osiągnął duże znaczenie zarówno w środowisku młodych grup i aktorów, jak i stał się jedną z artystycznych wizytówek Gryfina.

Monografia ma pokazywać teatr w jego aspekcie praktycznym, skierowanym na doświadczenie bycia w Uhuru, ma być opowieścią, z której można się uczyć i inspirować we własnej pracy teatralnej. Znajdzie się tu rozdział na temat sposobów pracy z młodym aktorem, w ściśle założonym nurcie artystycznym, w którym młodzieńczy niepokój łączy się z filozoficznymi i literackimi poszukiwaniami animatorów grupy – Janusza i Violiny Janiszewskich.

Książka poświęcona jest także miejscu i okolicznościom, w jakich teatr powstał, pokaże Gryfino jako miasto-inkubator twórczości ludzi młodych, sposoby ich lokalnego zaangażowania w tworzenie teatru, festiwali, miejsc spotkań. Niebagatelną rolę w rozwoju Uhuru odegrała także współpraca transgraniczna i szereg międzynarodowych projektów, w których teatr brał udział – to bardzo ważny element historii Teatru Uhuru. Teatr zostanie zatem wpisany w historię miasta, pokaże jego walory kulturotwórcze – wpływające zarówno na pojedyncze biografie, jak i postrzeganie samego miasta – aktywnego, zorientowanego na kulturę i rozwój.

Książka powstaje zarówno „z wewnątrz”, z doświadczenia pracy w Uhuru (autorka przez 10 lat była jego aktorką), jak i z dystansu, po niemal dziesięcioletniej przerwie od grania w teatrze. Książka ta łączy zatem osobiste wspomnienie z perspektywą badawczą otwierając tym samym nowy rozdział w sposobach opisywania zjawisk artystycznych i społecznych.

Informacja o autorce: Kamila Paradowska (ur. 1981) kierownik literacki Teatru Współczesnego w Szczecinie, autorka teatralnego bloga dla publiczności (www.blog.wspolczesny.szczecin.pl) oraz programów edukacyjnych tworzonych we współpracy z Instytutem Teatralnym w Warszawie. Współpracowała z festiwalem Kontrapunkt jako redaktorka jednodniówki festiwalowej „Mała Forma”, była redaktorką naczelną czasopisma akademickiego „Przegląd Uniwersytecki”. Na Uniwersytecie Szczecińskim prowadziła zajęcia z historii teatru oraz pisania kreatywnego. Przez 10 lat była aktorką teatru offowego Uhuru z Gryfina, wielokrotnie nagradzaną za stworzone w teatrze role. W marcu 2016 roku ukazała się jej pierwsza książka „Teraz! Ilustrowana historia Teatru Współczesnego w Szczecinie”.

PROGRAM CAŁEGO DNIA JUBILEUSZOWEGO

11.00. Teatr BOMBA BOMBA - „Tajemnicza walizka”.

12.00. Kino UHURU: Nagrania spektakli Teatru Uhuru („Pierogi”, „Ciało”, „Polly i Molly”– rozmowa z aktorami i twórcami o przedstawieniach i teatrze. Przerwa

16.00. Teatr ELIKSIR - Spektakl „Spotkanie po latach”.

17.00. Teatr TEART NA RAZ – spektakl „Radio szarlatanów”. Premiera książki:

18.00. „Teatr Uhuru w praktyce”- spotkanie autorskie z Kamilą Paradowską, rozmowa o książce

19.00. „Uhuru znaczy wolność” - Forum z udziałem autorki książki, twórców Teatru Uhuru, byłych aktorów Teatru Uhuru, instruktorów teatrów gryfińskich, reżyserów zaprzyjaźnionych teatrów z regionu, partnerów wymian młodzieżowych z zagranicy. Ponadto w programie: * Projekcje filmowe z archiwum Teatru Uhuru (fragmenty spektakli i projektów transgranicznych) * Prezentacja „20 lat współpracy transgranicznej” * Koncert piosenek w wykonaniu aktorów Uhuru oraz przyjaciół teatru.

21.00. Retrospekcje filmowe - prezentacja nagrań spektakli z archiwum Teatru Uhuru: „Pierogi”, „Ciało”, „Polly i Molly”, „Do trzech razy sztuka”

 

2018/06/07, Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Ogłoszenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie realizacji zadania publicznego pn. "Organizacja turnieju piłkarskiego KS Energetyk Gryfino".

 

 

2018/06/13, Zakończenie roku Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

13 czerwca 2018 roku w Gryfińskim Domu Kultury odbyło się zakończenie roku akademickiego „Gryfińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku”, podsumowujące kolejny rok działalności. Podczas uroczystości wszyscy, którzy zaangażowali się w rozwój jak i funkcjonowanie Uniwersytetu, odebrali podziękowania od Pani Prezes Krystyny Knopp oraz Pani Wiceprezes Urszuli Kwietniewskiej - Łacny.

Wśród zaproszonych gości obecni byli m.in.: Wicestarosta Powiatu Gryfińskiego Jerzy Miler oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Podczas gali odbyła się promocja książki Sylwii Trojanowskiej „A gdyby tak…”. Pisarka pochodzi ze Szczecina i jest autorką powieści obyczajowych oraz sztuk teatralnych.

 

2018/05/24, Spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino serdecznie zaprasza na spotkania konsultacyjne dotyczące opracowania Strategii Rozwoju Gminy Gryfino do 2030 r.

Spotkania będą miały charakter otwarty i prowadzone będą przez moderatorów z Instytutu Badawczego IPC z Wrocławia.

Tematem rozmów będa wyzwania i problemy rozwoju Gminy Gryfino.


 

2018/05/29, Informacja dot. wyborów na sołtysa w Pniewie

Informuję, że w związku ze złożoną rezygnacją z pełnienia funkcji sołtysa sołectwa Pniewo, w dniu 12 czerwca 2018 r. o godz. 1800 w Motelu Saga w Pniewie odbędzie się wyborcze zebranie wiejskie, na które zapraszam mieszkańców Pniewa.

                                                                                 

                                                                                         Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

                                                                                              Mieczysław Sawaryn

 

2018/06/04, Ogłoszenie konkursu na dyrektorów szkół

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

ogłasza konkursy na kandydatów

na stanowiska dyrektorów:

1. Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy Chwarstnica, ul. Gryfińska 19, 74-100 Gryfino.

2. Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie Gardno, ul. Niepodległości 1, 74-100 Gryfino.

Organ prowadzący - Gmina Gryfino

1. Do konkursu może przystąpić osoba będąca nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, a także osoba niebędąca nauczycielem, spełniająca wymagania wynikające z rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w publicznym przedszkolu, publicznej szkole podstawowej, publicznej szkole ponadpodstawowej oraz publicznej placówce (Dz. U. z 2017 r. poz. 1597).

2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:

1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej szkoły,

2) oświadczenie zawierające następujące dane osobowe kandydata: imię (imiona) i nazwisko, datę i miejsce urodzenia, obywatelstwo, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji),

3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o: - stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela albo - stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego, albo - stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt 3): świadectw pracy, zaświadczeń o zatrudnieniu lub innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia,

5) poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego, o którym mowa w ustawie z dnia 7 października 1999 r. o języku polskim (Dz. U. z 2011 r. poz. 224 z późn. zm.) – w przypadku cudzoziemca,

7) poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

8) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

9) oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311 z późn. zm.),

11) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2016 r. poz. 1721 z późn. zm.) – w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły urodzonego przed dniem 1 sierpnia 1972 r.,

12) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,

13) poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14) oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2017 poz. 1189 z poźn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1842 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

15) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych.

3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy” lub „Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie” w terminie do dnia 28 czerwca 2018 r. do godz. 15.30, w Biurze Obsługi Interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1-go Maja 16 lub przesłać pocztą na adres: Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, ul. 1-go Maja 16, 74-100 Gryfino (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie). Dopuszcza się składanie ofert w postaci elektronicznej. Oferta złożona w postaci elektronicznej powinna być opatrzona kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP i zawierać elektroniczne kopie dokumentów wymaganych jako załączniki do oferty. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę.

4. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

5. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.

6. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino zastrzega sobie prawo do odwołania konkursów bez podania przyczyny.

Z up. Burmistrza Z-ca Burmistrza Paweł Nikitiński

Gryfino, 04 czerwca 2018 r.

 

2018/05/28, Wycieczka kajakowa po Międzyodrzu

W niedzielę 10 czerwca 2018 r. wyruszy kolejna w tym roku kajakowa wycieczka po Międzyodrzu. Tym razem wystartujemy w niemieckim Gartz i spłyniemy do Gryfina. Chętne osoby zobaczą stare budowle hydrotechniczne (śluzy żeglugowe, śluzy gospodarcze, jedyny na Międzyodrzu przepust dwudziałowy, stacja pomp), przepiękne wąskie kanaliki, główne niegdyś koryto Odry zwane obecnie Starą Regalicą. Oprócz tego wodna flora w największym obecnie okresie wegetacji. Wycieczka jest długa, ale warta wysiłku. Rozpoczęcie o godzinie 8:00 przy recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (ul. Sportowa 3).

Zapisy ruszają we wtorek 29 maja 2018 r. w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 91 852 31 83 lub osobiście (Centrum mieści się na Nabrzeżu Miejskim, ul. Nadodrzańska 1) w dni powszednie w godzinach 9:00-17:00. Trasa została zaplanowana na ok. 15-16 km, czas trwania ok. 4-5 godzin, cena za kajak 60 zł. W cenę wliczone jest wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (miejsce w 2-osobowym kajaku, wiosło, kamizelka asekuracyjna), opieka wykwalifikowanego ratownika wodnego, przewodnik, transport uczestników i kajaków do Gartz.

Regulamin uczestnictwa w wycieczce kajakowej

1. Uczestników kajakowej wycieczki (dalej zwanej wycieczką) obowiązuje znajomość poniższego regulaminu i bezwzględne stosowanie się do jego postanowień.

2. Organizatorem wycieczki jest Gmina Gryfino i Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie (OSiR).

3. Wycieczka odbędzie się 10 czerwca 2018 r. na trasie z Gartz do Gryfina. Zbiórka o godzinie 8:00 przy recepcji Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie (ul. Sportowa 3). Wycieczka jest płatna w kwocie 60,00 zł za kajak. W cenę wliczone jest wypożyczenie sprzętu z wyposażeniem (miejsce w 2-osobowym kajaku, wiosło, kamizelka asekuracyjna), opieka wykwalifikowanego ratownika wodnego, przewodnik, transport uczestników i kajaków do Gartz. Uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie.

4. Osoby niepełnoletnie mogą brać udział w wycieczce wyłącznie pod opieką osoby dorosłej.

5. Zapisy na wycieczkę ruszają we wtorek 29 maja 2018 r. i odbywają się w Centrum Informacji Turystycznej w Gryfinie pod numerem telefonu 91 852 31 83 lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00-17:00. Liczba miejsc ograniczona.

6. Zgłoszenie musi zawierać imię, nazwisko i numer telefonu kontaktowego.

7. Każda osoba, która zgłasza swój udział w wycieczce wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dn. 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust. Nr 133 poz. 883) oraz wykorzystanie swojego wizerunku dla celów promocyjnych (np. relacje prasowe).

8. Płatność należy dokonać gotówką w dniu wycieczki przed jej rozpoczęciem. Uczestnicy przychodzą na miejsce zbiórki (recepcja hotelu OSiR, Gyfino, ul. Sportowa 3) i uiszczają opłatę.

9. Przewidywany czas trwania wycieczki to 4-5 godzin.

10. Orientacyjna długość trasy to 15-16 kilometrów. Na trasie przewidziany jest jeden postój, podczas którego bezpiecznie będzie można wyjść na brzeg, rozprostować nogi, odpocząć, zjeść.

11. Uczestników obowiązuje ubiór dostosowany do warunków pogodowych, a przy tym taki, którego nie będzie żal przybrudzić.

12. Uczestników obowiązuje kategoryczny zakaz spożywania napojów alkoholowych i pobudzających, palenia tytoniu i zażywania środków odurzających.

13. Uczestnicy wycieczki natychmiast zgłaszają opiekunowi wszelkie dolegliwości zdrowotne i objawy złego samopoczucia.

14. Podczas wycieczki zabrania się: - stania i kucania w kajaku, - siadania na burcie, dziobie, rufie, kamizelkach asekuracyjnych, - skakania z kajaka do wody, - korzystania z kajaka z niezałożoną na siebie kamizelką asekuracyjną.

15. Za ewentualne zniszczenia dokonane przez uczestników podczas wycieczki odpowiedzialność materialną ponoszą ci uczestnicy, którzy ich dokonali.

16. Wszelkie śmieci uczestnicy wycieczki zabierają ze sobą. Obowiązuje kategoryczny zakaz wyrzucania ich poza kajak.

17. Organizatorzy nie ponoszą żadnej odpowiedzialności materialnej za przedmioty zgubione lub w inny sposób utracone przez uczestników wycieczki.

18. W przypadku trudnych warunków atmosferycznych (silny wiatr, ulewa itp.) wycieczka ze względów bezpieczeństwa może zostać odwołana. Informacja o tym zostanie przekazana odpowiednio wcześniej na podane numery telefonów. 

 

2018/06/06, Bezpieczne LNG

Serdecznie zapraszamy na spotkanie poświęcone bezpieczeństwu Terminalu LNG w Świnoujściu, które odbędzie się 11 czerwca o godz. 16.00 w sali konferencyjnej nr 34 Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.


 

2018/06/06, IX Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej w Krzypnicy
W sobotę, 9 czerwca 2018 zapraszamy do Krzypnicy na IX Gminny Amatorski Turniej Piłki Nożnej 2018 o puchar Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino. W rozgrywkach weźmie udział 10 drużyn.
Start rozgrywek o godzinie 13.

REGULAMIN IX GMINNEGO AMATORSKIEGO TURNIEJU PIŁKI NOŻNEJ KRZYPNICA 2018 O PUCHAR BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO jaki odbędzie się dnia 9 czerwca 2018 roku.
I. Cel turnieju
- popularyzacja piłki nożnej
- popularyzacja aktywnego spędzania wolnego czasu
II.Organizatorzy, współorganizatorzy i sponsorzy
Ludowy Klub Sportowy "Piast" w Gryfinie
Sołectwo Krzypnica
UMiG Gryfino
Gryfiński Dom Kultury
III. Termin i miejsce
Turniej odbędzie się 9 czerwca 2018 roku na boisku sportowym w Krzypnicy o godzinie 13:00
IV. Uczestnictwo
Prawo udziału w turnieju mają 7 osobowe, amatorskie drużyny składające się wyłącznie z zawodników niezrzeszonych, w tym minimum dwóch kobiet. Wszystkich zawodników obowiązują aktualne badania lekarskie lub ich stan zdrowia pozwala na udział w turnieju na własna odpowiedzialność.
V. System rozgrywek
System rozgrywek uzależniony będzie od ilości zgłoszonych drużyn i zostanie ustalony w dniu przeprowadzenia turnieju.
VI. Nagrody
Każda drużyna biorąca udział w turnieju otrzyma nagrodę.
VII. Sprawy różne
W sprawach spornych nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje Sędzia Główny turnieju w porozumieniu z sędziami piłkarskimi oraz organizatorami.
 
 

2018/06/10, Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

                                                               K O M U N I K A T
                                                  Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
                                                       z dnia 10 czerwca 2018 roku


Informuję mieszkańców ulicy Łużyckiej i Osiedla Południe, że doszło do awarii sieci wodociągowej i nastąpią braki w dostawie wody.          
W chwili obecnej trwają prace mające na celu usunięcie awarii przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Gryfinie.
Do chwili usunięcia awarii dla mieszkańców woda będzie dostarczana beczkowozem.
Przewidywany czas usunięcia awarii około godz. 24:00.
 
                                                   Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino
                                                             Mieczysław Sawaryn         
 

2018/05/29, XIII Zawody na orientację o Puchar Dyrektora GDK- zapisy do 4 czerwca!
W sobotę 9 czerwca 2018 odbędą się XIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. Rajd ruszy o godzinie 10:30 w Gryfinie, w lesie w okolicy Grajdołka (dojście na start ulicą Armii Krajowej i dalej ścieżką rowerową).

Impreza ma na celu popularyzację turystycznych imprez na orientację, kształtowanie zdrowego stylu życia, integrację oraz wspólną zabawę z mapą i kompasem w terenie.

Rajd zostanie rozegrany w następujących kategoriach i na następujących trasach:
TD - dla dzieci do 13. roku życia (w zespołach 2-3-osobowych)
TM - dla młodzieży w wieku 14-16 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
TJ - dla juniorów w wieku 17-20 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
RK - trasa rekreacyjna dla rodzin i grup (w zespołach do 5 osób)

Zgłoszenia będą przyjmowane do 4 czerwca 2018: telefonicznie (695 455 771 - Kamilla Gadomska) lub pocztą elektroniczną (kamilla.gadomska@gmail.com). W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko (uczestnika indy-widualnego lub opiekuna grupy), wiek uczestników i reprezentowaną placówkę, ilość osób w drużynie/drużynach, wiek uczestników, kontaktowy adres e-mail i numer telefonu oraz rodzaj trasy, w której planuje się udział.

Uczestnicy indywidualni i kierownicy drużyn lub grup są zobowiązani do dostarczenia na start rajdu wypełnionych kart zgłoszenia każdego uczestnika, które zawierają dodatkowo zgodę na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1). Dane te zostaną wykorzystane w celu przeprowadzenia rajdu, a wizerunek oraz informacja o imionach i nazwiskach - w relacjach z imprezy i materiałach promocyjnych organizatora zamieszczonych na stronie internetowej www.gdk.com.pl oraz w mediach lokalnych.

Wpisowe dla każdego uczestnika wynosi 4,00 zł i należy je uiścić na starcie rajdu.

Szczegółowy regulamin, karta zgłoszenia oraz klauzula informacyjna w przypadku zbierania danych osobowych znajdują się na stronie : http://gdk.com.pl/index.php?plik=impreza&kalendarium_id=1012
 

2018/06/01, Noc Bibliotek

Gmina Gryfino i Biblioteka Publiczna w Gryfinie zapraszają do udziału w IV wydaniu ogólnopolskiej akcji Noc Bibliotek która odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r. Hasło tegorocznej akcji to "RzeczpospoCzyta" - w wyjątkowym roku 100 lat niepodległości Polski skoncentrujemy się na refleksji nad początkami polskiego Gryfina, pokażmy jak wiele dróg przywiodło tu Polaków, jak też później potoczyły się ich losy.

Biblioteka Publiczna w Gryfinie zaprasza na spotkanie z trójką gryfińskich pionierów, którzy przybyli do miasta w 1945 r. trzema jakże różnymi od siebie drogami, których wspólnym mianownikiem była wojna:

Aleksandra Ogrodnik – z rodzicami, ukrywając przed nową władzą swoje pochodzenie i zasługi rodziny dla II Rzeczpospolitej;

Włodzimierz Wesołowski – przywędrował na spotkanie ze swoimi rodzicami zabranymi przez Niemców na roboty w okolice Rostocku;

Roman Grzegorek – przyjechał po latach katorgi z Kazachstanu z mamą i siostrą, jego ojciec, policjant został na nieludzkiej ziemi.

Zebrani podzielą się wspomnieniami, opowiedzą o wspólnej szkole, chwilach wesołych i smutnych, odtworzą przed nami atmosferę początków polskiego Gryfina. Spotkanie odbędzie się w sobotę 9 czerwca 2018 r., o godz. 17.00 w sali konferencyjnej Biblioteki Publicznej w Gryfinie. Wstęp wolny.

Bezpośrednio po spotkaniu Oddział dla Dzieci i Młodzieży zaprasza na Indiańską Noc Bibliotek - całonocną imprezę dla dzieci. Jeśli masz od 8 do 12 lat, lubisz przygodę, zabawę i chcesz pochwalić się, że spędziłeś calutką noc w bibliotece to czym prędzej do nas przybywaj. Początek imprezy w sobotę 9 czerwca 2018 r., o godz.19.00, a zakończenie w niedzielę o godz. 9.00. Na młodych wojowników i squaw czekają atrakcje: poznamy codzienne życie Indian, horoskop indiański, tworzenie indiańskich pióropuszy, tańce plemienne, legendy indiańskie, zdobywanie indiańskich sprawności, nauczymy się języka Siuksów, a na koniec będziemy szukać ukrytego skarbu Indian. Udział w imprezie bezpłatny. Zapisy przyjmujemy w Czytelni dla Dzieci i Młodzieży do 5 czerwca z pisemną zgodą rodziców. Bliższe informacje w Oddziale Dziecięcym. Liczba miejsc ograniczona!

 

2018/06/14, XIII Zawody na orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury
W sobotę 9 czerwca 2018 odbyły się XIII Zawody na Orientację o Puchar Dyrektora Gryfińskiego Domu Kultury. Rajd wyruszył o godzinie 10:30 w lesie w okolicy Grajdołka.
Impreza miała na celu popularyzację turystycznych imprez na orientację, kształtowanie zdrowego stylu życia, integrację oraz wspólną zabawę z mapą i kompasem w terenie. Uczestnicy startowali w kategoriach i na następujących trasach:
TD - dla dzieci do 13. roku życia (w zespołach 2-3-osobowych)
TM - dla młodzieży w wieku 14-16 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
TJ - dla juniorów w wieku 17-20 lat (w zespołach 1-2-osobowych)
RK - trasa rekreacyjna dla rodzin i grup (w zespołach do 5 osób)

W rajdzie uczestniczyło w sumie 60 osób. Uczestnicy reprezentowali Szkołę Podstawową nr 4 w Goleniowie, Szkołę Podstawową w Kliniskach Wielkich, Szkołę Podstawową nr 2 w Gryfinie, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, Gryfiński Dom Kultury. Wystartowały także dwa zespoły w kategorii rodzinnej (tatusiowie z córkami).
Trasy zawodów przygotowała Kamilla Gadomska, instruktor ds. turystyki z Gryfińskiego Domu Kultury.
 
 
 
 
 

 

2018/06/12, Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Zarządzenie nr 0050.66.2018 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad i trybu realizowania budżetu obywatelskiego gminy Gryfino na rok 2019.

 

2018/06/07, Zachodniopomorski Festiwal Nauki

W dniach 06-07 czerwca w Gryfińskim Domu Kultury zagościł Międzynarodowy Festiwal Nauki. Podczas dwóch dni zarówno dorośli jak i młodzież miała okazję do zapoznania się z zagadnieniami, nad którymi na co dzień się nie zatrzymujemy oraz do bezpośredniego kontaktu z ludźmi nauki.

Wystartował od interesującego wykładu mgr Macieja Słowińskiego na temat Kościóła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Gryfinie, jego historii oraz wystroju.

Młodzież miała okazję zapoznać się z niekonwencjonalnymi źródłami energii w pojazdach samochodowych – od strony technicznej oraz mikroglonami, jako źródłami energii odnawialnej – od strony biologicznej; rozstrzygnąć: chemia miłości czy miłość do chemii, zapoznać się z biologią komórek nowotworowych, dowiedzieć się co kryje się za tajemniczym słowem: solwatochemia oraz zapoznać się z geografią, klimatem i kulturą Ziemi Świętej.

 

2018/06/06, Przedstawienie "Królewna Śnieżka"

6 czerwca 2018 roku Rodzice Optymistycznego Teatru Rodziców Przedszkola nr 2 im. Misia Uszatka w Gryfinie zaprezentowali w Gryfińskim Domu Kultury przedstawienie dla dzieci oraz zaproszonych gości pt. „Królewna Śnieżka”. Spektakl sprawił naszym przedszkolakom ogromną frajdę i radość, ponieważ w role aktorów wcielili się ich rodzice.

 

2018/05/29, Zachodniopomorski Festiwal Nauki

Zachodniopomorski Festiwal Nauki organizowany jest już od osiemnastu lat i każdego roku odbywa się w dwóch odsłonach: wiosennej i jesiennej. Głównym celem Festiwalu jest popularyzacja nauki wśród młodzieży i osób na co dzień z nauka niezwiązanych.

Wiosenne Spotkania z nauką stanowią część wyjazdową Festiwalu do różnych miejscowości naszego województwa. W tym roku XVIII ZFN gości w Gryfinie. Naukowcy uczelni wyższych Szczecina będą, w sposób przystępny, dzielić się z młodzieżą i mieszkańcami Gryfina swoją pasją naukową. Jest to wspaniała możliwość zapoznania się z zagadnieniami, nad którymi na co dzień się nie zatrzymujemy oraz okazja do bezpośredniego kontaktu z ludźmi nauki.

W środę będzie można zapoznać się z chemicznymi zanieczyszczeniami żywności, posłuchać o, tak ostatnio promowanych, niekonwencjonalnych źródłach energii w pojazdach samochodowych, a także, zapytać czy możliwe jest życie wieczne i podyskutować z konserwatorem zabytków o gryfińskim kościele pw. Narodzenia NMP w Gryfinie.

W czwartek młodzież będzie miała okazję zapoznać się z niekonwencjonalnymi źródłami energii w pojazdach samochodowych – od strony technicznej oraz mikroglonami, jako źródłami energii odnawialnej – od strony biologicznej; rozstrzygnąć: chemia miłości czy miłość do chemii, zapoznać się z biologią komórek nowotworowych, dowiedzieć się co kryje się za tajemniczym słowem: solwatochemia oraz zapoznać się z geografią, klimatem i kulturą Ziemi Świętej.

Jesienna część festiwalowa tradycyjnie odbywa się w ostatnim tygodniu września w Szczecinie i Koszalinie i serdecznie na nią zapraszamy.    

Program Festiwalu: Gryfiński Dom Kultury sala kinowa, ul. Szczecińska 17, Gryfino

6 czerwca - dla dorosłych

15.15 -16.00 - Prof. dr hab. inż. Mikołaj Protasowicki, prof. zw. - "Chemiczne zanieczyszczenia żywności"

16.00 – 16.45 - Dr hab. inż. Maciej Lisowski - "Niekonwencjonalne źródła i akumulatory energii w pojazdach samochodowych"

16.45 – 17.30 - Dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak - "Czy życie wieczne jest możliwe?"

17.30 - 18.15 - Mgr Maciej Słowiński (Urząd konserwatorski) - "Kościół pw. Narodzin Najśw.  Marii Panny w Gryfinie – historia i wystrój"

7 czerwca - dla młodzieży

9.00 - 9.45 - Inż. Agnieszka Firląg-Beta, inż. Magdalena Sąsiadek - "Mikroglony jako źródło Energii odnawialnej"

10.00 – 10.45 - Dr hab. inż. Agata Markowska-Szczupak - "Chemia miłości czy miłość do chemii"

11.00 – 11. 45 -  Dr hab. inż. Maciej Lisowski - "Niekonwencjonalne źródła i akumulatory energii w pojazdach samochodowych"

12.00 – 12.45 - Mgr Patrycja Kopytko - "Biologia komórek nowotworowych"

13.00 – 13.45 - Dr hab. inż. Jacek Soroka - "Solwatochromia – co to i czy to się je?"

14.00 – 14.45 - Dr Piotr Goniszewski - "Wszystko o Ziemi Świętej"

 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl