Zadania współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
Tytuł:„Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy".

  

 Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy. Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache.”  INT – 128.

Projekt Dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA

 

Gmina Gryfino otrzymała decyzję o przyznaniu wsparcia na realizację projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy”nr INT-128 w ramach Programu Współpracy Interreg VA Niemcy /Meklemburgia – Pomorze Przednie/Brandenburgia/Polska w ramach celu „Europejska Współpraca Terytorialna” Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OP III Edukacja.

Partnerzy Gminy Gryfino w projekcie

Amt Oder-Welse jako partner wiodący oraz Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina Dębno i Gmina Kołbaskowo.

Czas trwania projektu

1 marca 2019 r. – 28 lutego 2022 r.

Cele projektu i jego oddziaływanie:

Gmina Gryfino z racji swojego przygranicznego położenia od lat wspiera politykę integracji transgranicznej. Poprzez realizację Projektów wspierana jest współpraca w regionie pogranicza, infrastruktura socjalna uzyskuje nową jakość, partnerstwo w Obszarze Gospodarczym Doliny Dolnej Odry zostaje zintensyfikowane, a także wzmocnione zostaje transgraniczne zaufanie pomiędzy gminami i mieszkańcami. W obliczu ciągłych zmian demograficznych i wzrastającego zapotrzebowania na kwalifikacje w gospodarce, kluczowa rola przypada osiągnięciom systemu edukacji. Niniejszy Projekt jest kolejnym projektem, który stanowi stanowi „kamień węgielny” w dziedzinie kształcenia młodego pokolenia (wychowanie w kontekście dwu- lub wielojęzycznym).

Dzięki projektowi "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" zostaną stworzone dodatkowe możliwości nauki języka obcego jak i poznanie kultury sąsiada. Udział w projekcie wezmą dzieci i uczniowie z przedszkoli i szkól prowadzonych przez Gminę Gryfino. Celem projektu jest wzmocnienie współpracy między wszystkimi partnerami oraz placówkami przedszkolnymi i szkolnymi. Uczestnicy będą brali udział w kursach językowych oraz wspólnych spotkaniach, podczas których w sposób praktyczny zostaną sprawdzone nabyte umiejętności językowe.  Dla efektywniejszej nauki języka obcego zostaną napisane materiały do nauki języka dla dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolny w odniesieniu regionalnym wspólnie z nauczycielami z gmin partnerów projektu. Dla lepszej współpracy i polepszenia efektów nauki wyposażone zostaną pomieszczenia w szkołach i przedszkolach, w których odbywać się będzie nauka języka obcego. Dzięki projektowi zostaną przedsięwzięte dodatkowe kroki, które przyczynią się do uzupełnienia oferty transgranicznych spotkań i likwidacji bariery językowej. Projekt ma na celu współpracę transgraniczną i możliwość porozumiewania się i przyczynia się do integracji europejskiej. Projekt jest kontynuacja Projektu INT-10-0043 "Polsko -Niemieckie centrum ds. Młodzieży Edukacji i komunikacji i komunikacji w związku gmin Oder-Welse-gminie Passow i gminie Pinnow oraz gminach Chojna, Gryfino, Kołbaskowo, Stare Czarnowo i Wałcz" oraz projektów z Funduszu Małych Projektów. Po raz kolejny Gmina Oder – Welse jest partnerem wiodącym we wspólnie realizowanym projekcie. Doświadczenie oraz współpraca, jaką oferują pracownicy urzędu są kluczowymi elementami, które zapewnią powodzenie realizacji projektu.

Zdobyta wiedza i umiejętności umożliwią w przyszłości kontynuowanie edukacji językowej oraz zwiększą mieszkańcom regionu udział w transgranicznym rynku pracy oraz możliwość korzystania z kształcenia zawodowego i szkolnictwa wyższego w kraju sąsiedzkim. Umożliwi także transgraniczne korzystanie z różnorodnych instytucji i infrastruktury. Jest to też fundament wzajemnego zrozumienia i zaufania oraz innowacji i wzrostu gospodarczego na obszarze wsparcia. Wiedza i umiejętności przyczyniają się tym samym do wzrostu jakości życia mieszkańców oraz poprawy wzajemnych relacji i komunikacji z sąsiadem.

Całkowity budżet projektu: 564.203,42 euro

Budżet projektu Gminy Gryfino 176.193,40 euro

Dofinansowanie 85%  - 149.764,39 euro

Wkład własny Gminy Gryfino 15% - 26.429,01 euro

INFORMACJE O PROGRAMIE INTERREG VA

Spotkania uczniów ze szkół i przedszkoli prowadzonych przez Gminę Gryfino z partnerami

REKRUTACJA UCZESTNIKÓW PROJEKTU

REGULAMIN REKRUTACJI

ZARZĄDZENIE REKRUTACJA

Załącznik 1 do regulaminu - Dane osobowe uczestnika

Załącznik 2 do regulaminu - Oświadczenie uczestnika

Załącznik 3 do regulaminu - Formularz zgłoszeniowy

Załącznik 4 do regulaminu- Oswiadczenie o rezygnacji

 

 
AKTUALNOŚCI PROJEKTOWE:
 
"Gmina Gryfino zakupiła sprzęt komputerowy (laptopy i tablety), który wykorzystywany jest podczas zajęć do nauki języka niemieckiego w ramach projektu. Uczniowie chetnie korzystają z zakupionego sprzętu a nauczyciele prowadzą zajęcia w ciekawy dla dzieci/uczniów sposób z wykorzystaniem technologii informatycznych". 
 
 
 
 

 
 
 
 

Pierwsze spotkanie ewaluacyjne

W dniu 04 lutego 2020 r. w Polsko Niemieckim Centrum Młodzieży i Kształcenia w Pinnow odbyło się pierwsze spotkanie ewaluacyjne, w którym udział wzięli koordynatorzy projektu z ramienia gmin partnerskich a także wyznaczeni nauczyciele, którzy w ramach projektu prowadzą zajęcia z nauki języka niemieckiego oraz języka polskiego w szkołach oraz przedszkolach. Podczas spotkania zostały przedstawione główne cele i założenia projektu, omówiono prace, które zostały już zrealizowane a także wypracowano wspólne kierunki działań w przyszłym okresie. Nauczyciele podzielili się swoimi spostrzeżeniami, zaletami a także trudnościami z jakimi spotykają się podczas prowadzonych zajęć. 

Spotkania ewaluacyjne odbędą się u każdego z partnerów. Kolejne wyznaczone na miesiąc czerwiec 2020 r. odbędzie się w Gryfinie. 

 
 
 
 Promocja projektu
 
W ramach promocji projektu Gmina Gryfino wyposażyła wszystkie szkoły oraz przedszkola, których uczniowie i wychowankowie biorą udział w projekcie w tablice informacyjne. Dodatkowo każde dziecko i uczeń biorący udział w zajęciach z projektu otrzyma notes, który może wykorzystać podczas zajęć nauki języka niemieckiego.
 
 
 
 
 
 
 
  TRWAJĄ ZAJĘCIA NAUKI JĘZYKA NIEMIECKIEGO
 
Od września 2019 r. w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Gryfino rozpoczęły się zajęcia nauki języka niemieckiego. Zajęcia są zajęciami dodatkowymi, nie wynikającymi z ramowych planów nauczania. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Zaproszenie do złożenia oferty
 
"Wykonanie oraz dostawa tablic informacyjnych oraz naklejek - Projekt Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy."
 
Zapraszamy do zapoznania się ztreścią zaproszenia na stronie www.bip.gryfino.pl
 
 
 
 

 

 Ogłoszenie dotyczące postępowania publicznego

Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego” 

 

W dniu 22 sierpnia 2019 r. Gmina Gryfino ogłosiła postępowanie pn. „Dostawa sprzętu i oprogramowania komputerowego oraz multimedialnego” . Część 15 i 16 dotyczy postępowania w ramach projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy". INT-128. Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia na stronie www.bip.gryfino.pl:

OGŁOSZENIE


 

Spotkanie koordynatorów projektu


W dniu 1 lipca 2019 r. w Urzędzie Oder – Welse odbyło się spotkanie koordynatorów projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.”Gminę Gryfino reprezentowała w imieniu Burmistrza Miasta
i Gminy Gryfino Pani Magdalena Januszewska z Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Podczas spotkania zostały omówione następujące zagadnienia:

  • Ustalono terminy spotkań ewaluacyjnych;
  • Ustalono terminy oraz tematykę spotkań uczniów/uczestników projektu;
  • Ustalono terminy spotkań grup roboczych celem przygotowania zbioru materiałów do nauki języka;
  • Ustalono terminy spotkań koordynatorów gmin partnerskich.
W związku z terminem urlopowym w spotkaniu nie uczestniczyli koordynatorzy z Gminy Kołbaskowo oraz Gminy Nowogródek Pomorski. Spotkanie przebiegło w miłej atmosferze, a cel spotkania został osiągnięty przy wspólnym porozumieniu wszystkich partnerów. 
 
 
 
 
 
 
Spotkanie inaugurujące projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy./Frühkindliche Sprachvermittlung. Deutsch bzw. Polnisch als Fremdsprache.” 

 

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Niemiecko Polskim Centrum do spraw młodzieży, kształcenia i komunikacji w Pinnow odbyło się spotkanie inagurujące projekt „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.”Gminę Gryfino reprezentował w imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Grzegorz Jastrowicz – Naczelnik Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych.

Podczas spotkania przedstawiono ogólne warunki i cele wspólnego przedsięwzięcia. Wypracowanie i realizacja wspólnych strategii rozwoju jest istotnym zadaniem dla niemieckich i polskich gmin leżących po oby stronach Odry. Scalanie regionów przygranicznych, powstanie wspólnego rynku pracy oraz wymiana naukowa i kulturalna dokonują się w ramach transgranicznej współpracy. Przedsięwzięcia te mogą udać się lepiej, gdy zna się i rozumie kraj sąsiada, jego język i kulturę. Te zamierzenia są główną istotą projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy.”, który do roku 2022 realizować będą cztery polskie gminy Dębno, Gryfino, Kołbaskowo, Nowogródek Pomorski oraz Gmina Oder-Welse jako partner wiodący.

Projekt "Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy" jest dofinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalego (EFRR).

dr Barbara Wróblewska – Amt Oder Welse

Magdalena Januszewska – Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie

 

 Podpisanie porozumienia partnerskiego
w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia, Polska
 
 
W dniu 26 października 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn podpisał porozumienie partnerskie w celu uregulowania obowiązków i praw partnerów w trakcie realizacji projektu „Edukacja językowa dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym. Niemiecki i Polski jako język obcy” w ramach Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia – Pomorze Przednie/ Brandenburgia, Polska.

Partnerami projektu są Gmina Oder-Welse jako partner wiodący oraz Gmina Gryfino, Gmina Nowogródek Pomorski, Gmina Dębno i Gmina Kołbaskowo. 


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl