ISO 9001

AUDIT NADZORU WRAZ Z PRZEJŚCIEM NA NORMĘ PN-EN ISO 9001:2015

Od 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie posiada certyfikat jakości ISO 9001. W dniu 19 kwietnia 2018 r. został przeprowadzony przez firmę TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach audit zewnętrzny. Po przeprowadzonym audicie, w wyniku rekomendacji auditora Urząd Miasta i Gminy otrzymał certyfikat potwierdzający stosowanie standardów jakości według normy PN-EN ISO 9001-2015.
Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością w zakresie "Świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej". 

NORMA 9001:2015

Zarządzeniem Nr 120.104.2017 z dnia 30 listopada 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino ustanowił w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie Zintegrowany System Zarządzania obejmujący swoim zakresem system zarządzania jakością według normy PN-EN ISO 9001 oraz kontrolę zarządczą, w tym kontrolę wewnętrzną i zarządzanie ryzykiem. Dodatkowo wprowadził Politykę Jakości Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.

Polityka Jakości

AUDIT RECERTYFIKACYJNY

30 maja 2016 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ponownie otrzymał certyfikat potwierdzający stosowanie standardów jakości według normy PN-EN ISO 9001-2009. Pierwsza certyfikacja miała miejsce w 2010 r. Audit recertyfikacyjny został przeprowadzony przez firmę TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie „Świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej”.

 

 

 

AUDIT NADZORU

W dniach 29 – 30 kwietnia 2014 r. został przeprowadzony audit nadzoru przez firmę certyfikującą TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach. Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2008.


AUDIT RECERTYFIKACYJNY

30 maja 2013 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie ponownie otrzymał certyfikat potwierdzający stosowanie standardów jakości według normy PN-EN ISO 9001-2009. Pierwsza certyfikacja miała miejsce w 2010 r. Po trzech latach funkcjonowania systemu, w dniach 13-15 maja br., został przeprowadzony audit recertyfikacyjny przez firmę TÜV NORD POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach.

Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN ISO 9001:2009 w zakresie „Świadczenia usług administracji samorządowej związanych z realizacją zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej”. Certyfikat został wystawiony na okres 3 lat i ważny jest do 30 maja 2016 r.

 


31 maja 2010 r. Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie otrzymał certyfikat dla Systemu Zarządzania Jakością w zakresie "Świadczenia usług związanych z realizacją zadań administracji samorządowej dla społeczności lokalnej".

W dniach 14 – 15 kwietnia 2011 r. został przeprowadzony pierwszy audit nadzoru przez firmę certyfikującą TÜV NORD POLSKA z siedzibą w Katowicach. Jednostka certyfikująca potwierdziła, że Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie stosuje system zarządzania jakością zgodnie z normą EN ISO 9001:2008.

W dniach 8 – 9 maja 2012 r. przeprowadzono drugi audit nadzoru. Jednostka certyfikująca po raz kolejny potwierdziła, że wdrożony w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie system zarządzania jakością odpowiada wymaganiom normy EN ISO 9001:2008. Za rok, w kwietniu 2013 r. przed upływem okresu ważności certyfikatu (ważność certyfikatu - maj 2013) dla przedłużenia jego ważności na trzy kolejne lata, przeprowadzony zostanie audit recertyfikacyjny.

CERTYFIKAT

 

Polityka jakości


Korzyści płynące z wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością
w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie:

1) orientacja na interesanta i doskonalenie jakości świadczonych dla niego usług (rozpoznanie potrzeb interesantów, wprowadzenie mechanizmów zapewniających dbałość o interesanta i jego pozytywną ocenę świadczonych przez samorząd usług, wprowadzenie mechanizmów badania satysfakcji interesantów i podejmowanie w związku z wynikami badań działań korygujących, zapobiegawczych lub doskonalących);

2) uporządkowanie prowadzonej działalności poprzez eliminację zbędnych lub dublujących się działań, planowanie wszystkich działań, precyzyjne określenie zakresów odpowiedzialności i uprawnień, sprawny obieg dokumentów i informacji;

3) systematyczna analiza i kontrola nad zbudowanym i wdrożonym systemem, która pozwoli na ciągłe jego doskonalenie. Nabyte doświadczenia zespołu auditorów wewnętrznych pozwolą, poprzez dalsze wnikliwe audity, na pełne monitorowanie zachodzących procesów i natychmiastowe wprowadzenie działań korygujących, zapobiegawczych lub doskonalących;

4) usystematyzowanie codziennej pracy urzędników;

5) ujednolicenie wszystkich procesów;

6) zwiększenie efektywności zarządzania poprzez zidentyfikowanie, nadzorowanie i optymalizację procesów realizowanych w Urzędzie:
    
     a) zarządzanie przez cele,
     b) zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów,
     c) większe zaangażowanie pracowników,
     d) dobrze wyszkolony i umotywowany personel,
     e) poprawa wyników jakościowych, koordynacji i gospodarności,
     f ) ciągłe doskonalenie działań Urzędu poprzez wprowadzenie wewnętrznych
        mechanizmów monitorowania i wprowadzania zmian;

7) korzyści finansowe – posiadanie certyfikatu ISO premiuje przy staraniach o środki z funduszy unijnych. Wnioski złożone przez jednostkę posiadającą certyfikat przy ocenie mogą otrzymywać dodatkowe punkty;

8) prestiż i promocja Gminy Gryfino w zakresie jakości świadczonych przez Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie usług.


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl