Karta dużej rodziny

 

Z dniem 01.06.2015 r. realizacją zadań wynikających z obsługi Karty Dużej Rodziny
zajmuje się Wydział Edukacji i Spraw Społecznych - Referat Spraw Społecznych
mieszczący się przy ul. Parkowej 3 (drugię piętro),
telefon: 91 416 20 11 wew. 415, 473, 451.

Wniosek o przyznanie karty dużej rodziny lub wydanie duplikatu karty dużej rodziny- dokument do pobrania

Wymagane dokumenty - Karta Dużej Rodziny

 

Składając wniosek o przyznanie Karty, przedstawia się oryginały lub odpisy dokumentów potwierdzających prawo do przyznania Karty, w szczególności:

1) w przypadku rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie, że rodzic nie jest pozbawiony władzy rodzicielskiej ani ograniczony we władzy rodzicielskiej przez umieszczenie dziecka w pieczy zastępczej w stosunku do co najmniej trojga dzieci;
2) w przypadku małżonka rodzica - dokument potwierdzający tożsamość oraz akt małżeństwa;
3) w przypadku dzieci w wieku do ukończenia 18. roku życia - akt urodzenia lub dokument potwierdzający tożsamość;
4) w przypadku dzieci w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz oświadczenie o planowanym terminie ukończenia nauki w danej placówce;
5) w przypadku dzieci legitymujących się orzeczeniem o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności w wieku powyżej 18. roku życia - dokument potwierdzający tożsamość oraz orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności;
6) w przypadku dzieci umieszczonych w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka - postanowienie o umieszczeniu w rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka;
7) w przypadku osób przebywających w dotychczasowej rodzinie zastępczej albo w rodzinnym domu dziecka, o których mowa w art. 37 ust. 2* ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej - oświadczenie o pozostawaniu w dotychczasowej rodzinie zastępczej lub rodzinnym domu dziecka.

Oświadczenia zawarte we wniosku oraz oświadczenia, o których mowa w punktach 1, 4 i 7, składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: "Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.". Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Ośrodek może domagać się okazania innych dokumentów lub ich odpisów, jeżeli będzie to niezbędne w celu ustalenia uprawnienia do korzystania z Karty Dużej Rodziny.


_________________________
*) Art. 37 ust. 2. Osoba, która osiągnęła pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka albo placówce opiekuńczo-wychowawczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, prowadzącego rodzinny dom dziecka albo dyrektora placówki opiekuńczo-wychowawczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25. roku życia, jeżeli:
1) uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego
lub
2) legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
a) w szkole,
b) w zakładzie kształcenia nauczycieli,
c) w uczelni,
d) na kursach, jeśli ich ukończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
e) u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

 

Zostań partnerem Karty Dużej Rodziny!

Zapraszamy firmy i instytucje do włączenia się do ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny. 

Korzyści dla firm i instytucji włączających się do programu:

Możliwość posługiwania się znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”.
Współtworzenie pierwszego ogólnopolskiego programu skierowanego do dużych rodzin.
Zwiększenie rozpoznawalności i zainteresowania ofertą firmy lub instytucji.
Zaprezentowanie partnerów na stronie www.gryfino.pl

Istotnym warunkiem udziału jest zapewnienie zniżek lub dodatkowych uprawnień dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny.

Jak zgłosić swoją firmę do programu?

 - Jeśli jesteś podmiotem o zasięgu ogólnopolskim:

pobierz  formularz dla firm nr 1

 

wypełnij go

wyślij na adres: kdr@mpips.gov.pl

 - Jeżeli jesteś podmiotem działającym lokalnie na terenie jednej gminy, bądź kilku gmin w obrębie jednego województwa:

pobierz formularz dla firm nr 2

wypełnij go

wyślij do urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo adres głównej siedziby firmy 

 

Formularz należy wypełnić i odesłać na adres:

Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki, ul. Wały Chrobrego 4, 70- 502 Szczecin

e-mail: s@szczecin.uw.gov.pl
 

oraz na adres:
 

Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie, ul. 1 Maja 16, 74-100 Gryfino

Kontakt: - Kamila Zagórska-Hyży, kamila.zagorska@gryfino.pl

tel. 91 416 20 11 wew. 473


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl