Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Dokumenty:

» UCHWAŁA NR LIII/441/14 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 października 2014 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach inicjatywy lokalnej

» ZARZĄDZENIE Nr 0050.8.2015 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu wsparcia procesu integracji sektora organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Gminy Gryfino

»ZARZĄDZENIE Nr 0050.137.2014 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 26 listopada 2014r. w sprawie określenia zasad przeprowadzania oceny współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi metodą Lokalnego Indeksu Jakości Współpracy

Konsultacje społeczne

W związku z Uchwałą Nr 1459/15 Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 28 września 2015 r. przekazujemyPaństwu do konsultacji projekt uchwały

Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Województwa Zachodniopomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2016”. Konsultacje trwają  w terminie 9 – 23 października 2015 r.  

Informacje o konsultacjach znajdą Państwo także na stronie WWS/organizacje pozarządowe/konsultacje  http://www.wws.wzp.pl/organizacje-pozarzadowe/konsultacje/konsultacje-programu-wspolpracy-z-ngo-na-2016-zapraszamy-do-zglaszania-opinii oraz w BIP/ Konsultacje

http://bip.rbip.wzp.pl/artykul/ogloszenie-w-sprawie-konsultacji-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-zachodniopomorskiego-0

Dokumenty:

Konsultacje - Formularz zgłaszania opinii

 Ogłoszenie o konsultacjach - Program współpracy z NGO 2016

Projekt uchwały Sejmiku - Program współpracy z NGO 2016 

Program_współpracy_2016_konsultacje_uchwała_zarządu 

 Program współpracy

 

 

Badanie jakości współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi

W dniach od 13 do 24 kwietnia 2015 r. w Gminie Gryfino zostanie przeprowadzone coroczne badanie jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w którym zostanie zastosowane narzędzie badawcze w postaci kwestionariusza ankietowego sporządzonego w dwóch wersjach- dla JST i innych instytucji oraz dla NGO.

Badaniu zostaną poddane następujące grupy i instytucje:

- organizacje pozarządowe;

- przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;

- jednostki organizacyjne;

- Radni Rady Miejskiej.

Zebrane dane posłużą do opracowania analizy, oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz rekomendacji służących poprawie relacji między JST a NGO w samorządzie.

Po przeprowadzonych badaniach zostanie dokonana analiza porównawcza z ubiegłorocznymi wynikami badania.

Uzyskana ocena współpracy oraz informacje na temat lokalnych potrzeb zostaną ujęte w sprawozdaniu z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015 rok.

Badania przeprowadzane są w ramach projektu finansowanego jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego.

Stowarzyszenie Amazonek "Ewa" zaprasza na spotkanie z prof. Janem Lubińskim

Na zaproszenie Stowarzyszenia Amazonek "Ewa" do Gryfina przyjedzie prof. dr hab. n. med. Jan Lubiński. W Klubie Nauczyciela w Gryfinie ( ul. Kościuszki 17) w dniu 29 stycznia 2015 r. o godz. 16.00 odbędzie się wykład : "Postępy w genetyce medycznej raka piersi i prostaty". Na spotkanie zaprasza NZOZ Intermed Sp.z o.o.oraz Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych!

Spotkanie noworoczne 

W dniu 7 stycznia 2015 r. gryfińscy sybiracy, inwalidzi wojenni oraz kombatanci zorganizowali spotkanie opłatkowo - noworoczne. Podczas wzruszającej uroczystości dokonano podsumowań działalności. Członkowie stowarzyszeń złożyli życzenia oraz wspólnie kolędowali.

Na spotkaniu obecni byli przestawiciele władz oraz zaprzyjaźnieni goście.

RAPORT Z BADANIA JAKOŚCI WSPÓŁPRACY MIASTA I GMINY GRYFINO I ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH
W OPARCIU O LOKALNY INDEKS WSPÓŁPRACY

RAPORT 
(dokument do pobrania)

 

Zaproszenie na warsztaty

Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce i Miasto Darłowo zaprasza pracowników i wolontariuszy organizacji pozarządowych na warsztaty racjonalnego zarządzania finansami, które odbędą się w Darłowie i Sławnie. Mile widziani będą także przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz lokalni liderzy i społecznicy. 

Bezpłatne warsztaty pt. „Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych” odbędą się:

1)  25 września 2014 r. (czwartek) godz. 9.00 – 16:00 - Sala Konferencyjna Banku Spółdzielczego w Sławnie, ul. Kopernika 5, Sławno
2)  27 września 2014 r. (sobota) godz. 9.00 – 16:00 - Świetlica Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie, ul. 1-maja 3, Darłowo

 

Projekt "Dobrze inwestuj w dobro! II edycja. Racjonalne zarządzanie finansami w organizacjach pozarządowych"  jest realizowany przez Akademię Rozwoju Filantropii we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

 

„RACJONALNE ZARZĄDZANIE FINANSAMI W ORGANIZACJACH POZARZĄDOWYCH”

 Dla kogo?

Na warsztat zapraszamy przedstawicieli organizacji pozarządowych, samorządu lokalnego oraz społeczników i lokalnych liderów.

Zakres tematyczny warsztatu:

§  Charakterystyka działalności Narodowego Banku Polskiego w zakresie polityki monetarnej, podstawowe pojęcia makroekonomiczne.

§  Budżetowanie projektów społecznych, analiza adekwatności kosztów, racjonalne gospodarowanie finansami i budowanie rezerw finansowych.

§  Podstawy rachunkowości, system finansowo-księgowy, sprawozdawczość.

§  Finanse organizacji pozarządowej i zagrożenia korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania.

§  Struktura oferty dotyczącej zarządzania finansami przez zewnętrzną instytucję w perspektywie długoterminowej oraz procedury, wskaźniki i kryteria dotyczące wyboru instytucji zarządzającej inwestycjami organizacji.

§  Procedury budowania i zarządzania funduszami wieczystymi.

§  Standardy postępowania profesjonalnej i rzetelnej organizacji pozarządowej, zasady dobrej współpracy z innymi podmiotami.

 

Terminy warsztatów:

§  25 września 2014 r. (czwartek) godz. 9.00–16:00 - Sala Konferencyjna Banku Spółdzielczego w Sławnie, ul. Kopernika 5, Sławno

§  27 września 2014 r. (sobota) godz. 9.00 – 16:00  -  Świetlica Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Darłowie, ul. 1-maja 3, Darłowo

 

Tryb zgłoszeń:

Zgłoszenia przyjmowane są do wyczerpania miejsc. Przy zgłoszeniach prosimy skorzystać z załączonego formularza, który wystarczy przesłać na adres email: d.kuriata@darlowo.pl

O zakwalifikowaniu do udziału w warsztatach powiadomimy mailowo na adres podany w zgłoszeniu. 

Udział w warsztatach jest bezpłatny. Więcej informacji można uzyskać pod telefonem 781 830 005.

 

Organizacjo postaw na współpracę !

Jeżeli działasz w organizacji pozarządowej, chcesz wzmocnić kompetencje swoje oraz społecznych działaczy, a także umocnić lub poprawić współpracę z samorządem zapoznaj się z tym artykułem.

Pracowania Pozarządowa (dawniej KCWIS) oferuje przedstawicielom organizacji pozarządowych możliwość uczestnictwa w spotkaniach, których celem jest budowanie oraz rozwijanie współpracy pomiędzy organizacjami a lokalnym samorządem.

Tematyka współpracy zawiera niezwykle szeroki zakres i każda z organizacji znajdzie w niej coś dla siebie.

Ze swojej strony oferujemy możliwość przeprowadzenia bezpłatnego doradztwa w zakresie:

1. diagnozowania, tworzenia, konsultowania, wdrażania i ewaluowania działań na rzecz rozwiązywania problemów dotykających mieszkańców lokalnych społeczności (m.in. roczny program współpracy, konsultacje społeczne);

2. możliwości współpracy finansowej (np. otwarte konkursy ofert, fundusz wkładów własnych) i pozafinansowej (np. strona internetowa nt. organizacji, użyczenie sprzętu) pomiędzy samorządem a organizacjami;

3. integracji organizacji pozarządowych oraz wspierania realizacji inicjatyw obywatelskich (np. centrum organizacji, Rada Pożytku Publicznego, partnerstwa lokalne).

 Odpowiemy na Wasze pytania i doradzimy we wszelkich obszarach i formach współpracy pomiędzy samorządem a organizacjami pozarządowymi.

Doradztwo udzielane będzie na trzy sposoby: telefonicznie, mailowo oraz osobiście w siedzibie Pracowni Pozarządowej lub w miejscu zamieszkania osoby zainteresowanej.

Zapraszamy organizacje do podnoszenia swojej wiedzy, jak również angażowania pełnomocników ds. współpracy z NGO do aranżowania wspólnych partnerskich działań.

 Kontakt w sprawie doradztwa:

Bezpłatnym doradztwem zajmuje się Renata Kochanowska, trenerka Szkoły Trenerów Modelu Współpracy.
Telefon: 094 340 35 23 lub 505 364 192
E-mail: biuro@pracowniap.org.pl, renata.kochanowska@pracowniap.org.pl
Adres: Pracownia Pozarządowa, 75-201 Koszalin, ul. Dworcowa 2

Więcej informacji na temat doradztwa można znaleźć na stronie www.pracowniap.org.pl oraz www.modelowawspolpraca.pl

 

Kolejne spotkanie zespołu roboczego

W dniu 4. czerwca odbyło się kolejne spotkanie zespołu warsztatowego z Panią Moniką Widocką, Trwają prace nad stworzeniem dokumentów związanych z realizacją zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Spotkanie podsumowujące badanie jakości współpracy

W dniu 4. czerwca odbyło się spotkanie z Panią Magdaleną Pieczyńską podsumowujące przeprowadzone badanie ankietowe, które odbyło się w dniach 12-27.05 na terenie gminy Gryfino. Na potrzeby badania stworzono bazę podmiotów i ich reprezentatów. Ankietę wypełniały stowarzyszenia, przedstawiciele samorządu, jednostek organizacyjnych współpracujący z lokalnymi organizacjami pozarządowymi.

Raport z badania 
(dokument do pobrania)

Badanie jakości współpracy

W dniach od 5 do 23 maja 2014 r. w Gminie Gryfino zostanie przeprowadzone badanie jakości współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi, w którym zostanie zastosowane narzędzie w postaci kwestionariusza ankietowego sporządzonego w dwóch wersjach- dla JST
i innych instytucji oraz dla NGO.

Badaniu zostaną poddane następujące grupy i instytucje:

- organizacje pozarządowe;

- przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie;

- jednostki organizacyjne;

- Radni Rady Miejskiej.

Zebrane dane posłużą do opracowania analizy, oceny wzajemnych relacji i jakości współpracy oraz rekomendacji służących poprawie relacji między JST a NGO w samorządzie. Uzyskana ocena współpracy oraz informacje na temat lokalnych potrzeb będą mogły zostać wykorzystane przy tworzeniu różnego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi.

 Spotkanie grupy roboczej

W dniu 28. kwietnia odbyło się spotkanie grupy roboczej z Panią Moniką Widocką animatorem zespołu. W ramach działań opracowano schemat dalszej pracy mającej na celu wypracowanie rozwiązań usprawniających współpracę organizacji pozarządowych z samorządem. 

Podsumowanie spotkania na temat wstępnej oceny jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i Gminą Gryfino

Spotkanie dotyczące wstępnej oceny jakości współpracy w Gminie Gryfino odbyło się w dniu 23 kwietnia 2014 r. w Klubie Nauczyciela mieszczacym się przy ul. Kościuszki 17 w Gryfinie.

W spotkaniu udział wziął Z-ca Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Pan Janusz Korżak, radni Rady Miejskiej w Gryfinie, w osobach Pani Elżbiety Kasprzyk i Pana Janusza Skrzypińskiego, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, jednostek organizacyjnych samorządu oraz przedstawiciele gryfińskich organizacji pozarządowych.

Wstępną propozycję danych na temat jakości współpracy Miasta i Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi przygotowała Magdalena Pieczyńska na podstawie rocznych programów współpracy samorządu z organizacjami pozarządowymi na lata 2012-2014, dostępnych sprawozdań z realizacji programu wspólpracy oraz wywiadu z pełnomocnikiem ds. współpracy z NGO.

Podsumowanie spotkania nt. wstępnej oceny jakości współpracy między organizacjami pozarządowymi i Gminą Gryfino

Współpraca organizacji pozarządowych i samorządu w Gminie Gryfino- analiza wstępna

Lista obecności

 

Szkolenie dot. modelowej współpracy JST i NGO w Łąkominie

20-21. marca 2014 r.

Gmina Gryfino przystąpiła do pierwszego etapu realizacji projektu: "Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów". W dniach 20-21. marca w miejscowości Łąkomin odbyło się szkolenie realizowane przez Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych.

W spotkaniu  brali udzial przedstawiciele samorządu lokalnego, radni oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych. Głownym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych w województwie zachodniopomorskim. Spotkania mają na celu stworzenie grupy roboczej prowadzącej proces wdrażania dedykowanych rozwiązań od opracowania projektów dokumentów do uchwalania wypracowanych rozwiązań, aktywizację organizacji pozarządowych, poprawę jakości procesu współpracy.

Działania prowadzone są w ramach projektu „Współpraca z III sektorem standardem zachodniopomorskich samorządów” 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego

____________________________________________________________________________

   Gmina Gryfino przystąpiła do projektu pn. ,,Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów”   

Gmina Gryfino przystąpiła do projektu pn. ,,Współpraca z III sektorem- standardem zachodniopomorskich samorządów”. Realizatorem projektu jest Koszalińskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych wraz z partnerem Samorządem Województwa Zachodniopomorskiego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie zakresu i poprawy jakości mechanizmów administracji publicznej i organizacji pozarządowych. Wszystkie przeprowadzane działania w ramach projektu będą w oparciu o „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych” wypracowany przez Departament Pożytku Publicznego w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

Gmina Gryfino bierze udział w projekcie w obszarze systemu wsparcia inicjatyw obywatelskich i organizacji pozarządowych, jak również wspierania procesów integracyjnych sektora organizacji pozarządowych.

  Działania prowadzone są w ramach projektu „Współpraca z III sektorem standardem zachodniopomorskich samorządów” 

Projekt finansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu Państwa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet V Dobre Rządzenie Działanie 5.4 Rozwój potencjału trzeciego sektora Podziałanie 5.4.2 Rozwój dialogu obywatelskiego 


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl