Inwestujemy w naukę

 

Gmina Gryfino realizuje projekt pt. „Inwestujemy w naukę!” – podnoszenie szans edukacyjnych uczniów oraz kluczowych kompetencji i nauczycieli ze szkół z terenu Gminy Gryfino w ramach regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 08. Edukacja Działanie 08.03 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego Regionalnego Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Projekt jest realizowany przez Gminę Gryfino jako lidera w partnerstwie z Profi Biznes Group Sylwia Karina Majewska z siedzibą: 70-326 Szczecin Al. Piastów 75/3.

Celem głównym projektu jest poprawa jakości kształcenia w szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino poprzez doskonalenie kompetencji kluczowych w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych, języków obcych, nauk matematyczno-przyrodniczych, kreatywności, innowacyjności i pracy zespołowej oraz rozwoju systemu indywidualne pracy z uczniami, prowadzące do wzmocnienia ich zdolności do przyszłego zatrudnienia. Udział w organizowanych w ramach projektu kursach i szkoleniach weźmie udział co najmniej 535 uczniów (w tym 234 kobiet) oraz 128 nauczycieli (w tym 114 kobiet). Ponadto w ramach projektu będzie doposażona baza dydaktyczna szkół poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne lub w sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

W ramach projektu są planowane następujące zadania:

 1. Zadanie 1. Doradztwo edukacyjno-zawodowe oraz wsparcie edukacyjne dla uczniów biorących udział w projekcie.
 2. Zadanie 2. Zajęcia z wykorzystaniem kompetencji TIK wśród uczniów.
 3. Zadanie 3. Zagrożenia w cyberprzestrzeni oraz trening zastępowania agresji - zajęcia dla uczniów.
 4. Zadanie 4. Zajęcia rozwijające umiejętność kreatywnego i logicznego myślenia dla uczniów.
 5. Zadanie 5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – wsparcie edukacyjne nauczycieli.
 6. Zadanie 6. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Kurs ICT – obsługa narzędzi informatycznych i urządzeń mobilnych wykorzystywanych do pracy z uczniem.
 7. Zadanie 7. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Zagrożenia w cyberprzestrzeni i trening zastępowania agresji.
 8. Zadanie 8. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli – Zajęcia rozwijające umiejętności kreatywnego i logicznego myślenia dla nauczycieli.
 9. Zadanie 9. Zajęcia rozwijające dla uczniów.
 10. Zadanie 10. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Marii Dąbrowskiej w Gryfinie.
 11. Zadanie 11. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 im. kpt.ż.w. Mamerta Stankiewicza w Gryfinie.
 12. Zadanie 12. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej Nr 3 im. Noblistów Polskich w Gryfinie.
 13. Zadanie 13. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Chwarstnicy.
 14. Zadanie 14. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Bohaterów Westerplatte w Gardnie.
 15. Zadanie 15. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Księcia Barnima I w Żabnicy.
 16. Zadanie 16. Doposażenie bazy dydaktycznej w Szkole Podstawowej im. Małych Zesłańców Sybiru w Radziszewie.
 17. Zadanie 17. Doposażenie bazy dydaktycznej w Zespole Szkół w Gryfinie.

 

Numer umowy: RPZP.08.03.00-32-K002/18
Okres realizacji projektu: 1 listopada 2018 r. – 30 czerwca 2020 r.
Wartość projektu: 2 805 106,26 zł
Wartość przyznanego dofinansowania: 2 628 706,26 zł
w tym z UE 2 384 340,31 zł
Wartość własnego wkładu (niepieniężnego) Gminy Gryfino: 176.400,00 zł
 


Regulamin projektu

Formularz zgłoszeniowy do projektu

Formularz - dane osobowe uczestnika/uczestniczki projektu

Oświadczenie uczestnika projektu

Szczegółowy harmonogram udzielenia wsparcia w projekcie (aktualizacja 03.06.2020 r.)


 
Pobierz Adobe Acrobat Reader Pobierz Real Player

    wstecz . do góry . strona główna . mapa serwisu . archiwum wiadomości                         Wersja XML tej strony

© Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie | Redakcja | Uwagi i sugestie
Wrota Gryfina są częścią projektu współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego pn. "eGryfino I - wdrożenie rozwiązań społeczeństwa informacyjnego w Gminie Gryfino"

www.icor.pl